Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Sociaal en juridisch statuut

Wettelijke verplichtingen


Sociaal en juridisch statuut

Sociaal statuut van de zelfstandige


Sociaal en juridisch statuut

Welke zijn de rechten van de zelfstandige


Sociaal en juridisch statuut

Pensioenrechten van de zelfstandige


Sociaal en juridisch statuut

Zelfstandige in hoofberoep - bijberoep


Sociaal en juridisch statuut

De architect-loontrekkende


Sociaal en juridisch statuut

De architect-ambtenaar


Sociaal en juridisch statuut

Kostendelende associatie of middelenassociatie


Sociaal en juridisch statuut

Tijdelijke associatie


Sociaal en juridisch statuut

Overzicht van de verschillende vennootschapsvormen


Sociaal en juridisch statuut

Wat is een vennootschap?


Sociaal en juridisch statuut

Waarom een vennootschap oprichten?


Sociaal en juridisch statuut

Hoe werkt een vennootschap?


Sociaal en juridisch statuut

Krachtlijnen van de wet Laruelle


Sociaal en juridisch statuut

Erkenningsvoorwaarden voor de architectenvennootschap


Sociaal en juridisch statuut

Deontologie: richtlijnen bij de opmaak van de statuten


Sociaal en juridisch statuut

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de Wet Laruelle


Sociaal en juridisch statuut

Stappenplan om tot een architectenvennootschap te komen


Sociaal en juridisch statuut

Ingroeien in een bestaande vennootschap


Sociaal en juridisch statuut

Uw echtgenoot als vennoot: enkele aandachtspunten


Architect in de praktijk

Juridische draagwijdte van normen


Ontwerpparameters - Technieken

Luchtdicht bouwen: een juridische benadering


Het beroep van de architect

Welke juridische uitwegen zijn er voor licht verborgen gebreken?


Architect in de praktijk

De juridische impact van normen


Architect in de praktijk

Architectenassociatie


Het beroep van de architect

Vormen van associaties


Partners in de bouwsector

Hoofdelijke aansprakelijkheid, inhoudingsplicht & werfmelding

Voor zelfstandigen die opdrachtgevers zijn van werken in (onder)aanneming.


Partners in de bouwsector

Unieke werfmelding


Partners in de bouwsector

Erkenning van de aannemer


Waterbewust bouwen

Beknopt overzicht wetgeving Hemel- en Afvalwater


Waterbewust bouwen

Legionellapreventie en zijn impact op het gebouwontwerp


Het beroep van de architect

De Raden van Beroep


Het beroep van de architect

Uw aansprakelijkheid contractueel beperken: welke mogelijkheden hebt u?


Het beroep van de architect

Hoe omspringen met de polis 'verzekering beroepsaansprakelijkheid'


Het beroep van de architect

Conflictueuze oplossing: buitengerechtelijke beslissing


Het beroep van de architect

Verzoeningscommissie Bouw


Het beroep van de architect

Het deskundigenonderzoek


Het management van een architectenbureau

Werken met zelfstandige medewerkers: schijnzelfstandigheid


Het management van een architectenbureau

Kwaliteitszorg in het architectenbureau


Partners in de bouwsector

Bouwvakantie


Partners in de bouwsector

De deskundige


Fiscaliteit in de bouw

BTW-administratie bevestigt rechtsmisbruik bij gesplitste verkoopstructuren


Architect in de praktijk

Bouwverlof


Architect in de praktijk

Beknopt overzicht overheidsopdrachten


Architect in de praktijk

Architectenopdrachten beperken tot ruwbouw wind- en waterdicht?

Kan een architect zijn controle-opdracht beperken tot de ruwbouw-winddichtfase? Volgens een recent arrest van het Hof van Cassatie wel. Wat betekent dit nu voor u als architect?


Architect in de praktijk

Eindelijk eens goed nieuws in verband met uw aansprakelijkheid?

Arrest van Hof van Cassatie heeft verstrekkende gevolgen; beperking van het monopolie maakt dat u al architect aandachtig moet zijn voor contractuele bepalingen.


Architect in de praktijk

Bepalen van de duizendsten in appartementsbouw


Wetgevend kader

De watertoets


Ontwerpparameters - bouwschil

Hoe omgaan met muren naar aanpalende percelen?

Aan welke EPB-eisen moet een gemene muur tussen aanpalende percelen voldoen?


Modelcontract

Voorbeeldcontracten en bepalingen


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam – D&B en DBFM: onderaanneming, THV, SPV


Partners in de bouwsector

Projectgebonden vs duurzaam samenwerken in een ontwerpteam


Partners in de bouwsector

Projectgebonden samenwerken in een ontwerpteam: vennootschap, maatschap, tijdelijke vereniging


Partners in de bouwsector

De samenwerkingsovereenkomst voor een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam


Partners in de bouwsector

Hoe wordt het resultaat van de maatschap bij een projectgebonden ontwerpteam fiscaal belast?


Partners in de bouwsector

Wat zijn geïntegreerde opdrachten? (Design & Build (D&B) en Design Build Finance Maintenance Operate


Partners in de bouwsector

Een bouwteam vs geïntegreerde opdrachten: een SWOT-analyse


Partners in de bouwsector

Elf stapstenen naar een succesvolle samenwerking in een bouwteam


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: aansprakelijkheid


Partners in de bouwsector

Voorbehoud bij het samenwerken in een bouwteam


Rechtstreekse vordering onderaannemer

Mijn klant krijgt aangetekende zending van advocaat van onderaannemer met melding dat deze niet betaald is voor alle uitgevoerde werken door hoofdaannemer en dat hij rechtstreeks aan de bouwheer zal vorderen. De advocaat adviseert tegelijkertijd om betalingen aan hoofdaannemer stop te zetten, in dit geval een laatste factuur. Kan dit juridisch?


Voorwaarden vergunning

Een cliënt van mij kreeg een stedenbouwkundige vergunning waarin de gemeente een bijkomende voorwaarde oplegt. Het gaat over een verbouwing van een pand waarbij op de perceelsgrenzen sinds meer dan 30 jaar ramen zitten. In de akte is hierover niets bepaald buiten de gangbare clausules "zichtbare en onzichtbare erfdienstbaarheden". Bij het openbaar onderzoek werden er door de buren geen bezwaren ingediend. Nu levert het CBS de vergunning af, met de expliciete voorwaarde dat er slechts met de werken mag begonnen worden als er eerst aan het CBS een notariële akte wordt voorgelegd om de erfdienstbaarheden te regelen. Hiermee wordt de uitvoerbaarheid van de vergunning dus afhankelijk van een de goodwill van de gebuur : als hij geen notariële akte wil tekenen, dan kan mijn cliënt niet beginnen. Mijn vraag : kan een vergunning juridisch afhankelijk worden gesteld van een derde?


Moet de architect de startverklaring mee ondertekenen? Wat met de aangifteplichtige en de EPB-verslaggever

Moet de architect de startverklaring mee ondertekenen? Moet de architect-ontwerper of de architect-uitvoerder dit document ondertekenen? Heeft de startverklaring enkel een informatieve functie om aan te tonen dat er een EPB-verslaggever werd aangesteld of heeft dit document ook een juridisch karakter? Wat met de overeenkomst tussen de aangifteplichtige en de EPB-verslaggever? Kan de EPB-verslaggever van de architect verlangen dat hij deze overeenkomst mee ondertekend?


Aanwezigheid buitenlandse architect-ontwerp vereist bij oplevering?

Indien het ontwerp van een buitenlandse architect komt, is het juridisch noodzakelijk dat dit buitenlands kantoor aanwezig is indien de klant (Engelstalig), de aannemer en de lokale architect aanwezig zijn? Moeten de opleveringsdocumenten in het Nederlands of Frans opgesteld worden, of mogen deze ook in het Engels zijn?


10-jarige aansprakelijkheid

In een school werden 4 jaar geleden ramen vervangen. Het beslag blijkt te licht gedimensioneerd. Er zijn tot op heden 2 draai-kip vleugels uitgevallen. Dit is een onveilige situatie voor de school. De aannemer maakte een offerte op voor het vervangen van het beslag. Uiteraard is de school hiermee niet gediend en wensen zij dat de aannemer deze herstellingen voor zijn rekening neemt. Valt deze tekortkoming binnen de 10 jarige aansprakelijkheid? Hoe dient dit juridisch/administratief te worden aangepakt?


Niet respecteren uitvoeringstermijnen

Rond de voorlopige oplevering merken we dat aannemers vaak minder de termijnen respecteren, waardoor de opvolging van de werf voor ons nodeloos langer wordt. We adviseren de opdrachtgevers ze in gebreke te stellen, maar dit brengt in veel gevallen geen verbetering met zich mee. De boetes opgelegd door de bouwheer worden in veel gevallen netjes betaald door de aannemer, maar dit heeft geen invloed op de reeds afgesproken erelonen architectuur. De opdrachtgevers zijn niet vaak geneigd om juridische stappen te ondernemen uit vrees dat het nog meer zal uitlopen. Hoe moeten we hier als architect mee omgaan?


Juridisch: erfdienstbaarheden bij riolering

Bij een project stellen wij na de afbraak van de bestaande bebouwing vast dat de regenwaterafvoer van de buur over ons terrein naar de openbare riolering loopt. In de vergunningsaanvraag, die reeds werd goedgekeurd, hebben wij voorzien dat enkel het regenwater van het eigen terrein wordt opgevangen, hergebruikt (twee hemelwaterputten van 5.000l), geïnfiltreerd en aangesloten op de openbare riolering. De voorzieningen werden uitsluitend berekend op de dakoppervlakte van het eigen project. Mogen/Moeten wij de regenafvoer van de buur zonder meer aansluiten op onze voorzieningen? Hoe is dit omschreven in de wet?


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Auteursrecht voor architecten. Fiscaal en juridisch toegelicht.


NAV Syllabi

NAV MEMO: De bouw staat bol van wetten, normeringen - Juridische invalshoek


NAV Syllabi

NAV MEMO: Auteursrecht juridisch en fiscaal onder de loep


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Juridisch statuut van zelfstandige medewerkers in het architectenbureel


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Fiscale en juridische knipperlichten in de bouwsector


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Nabuurschap en zijn juridische gevolgen voor uw bouwproject


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Fundament - leidraad voor de architect


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 1 (jul-aug-sep 2006)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 2 (okt-nov-dec 2006)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 3 (jan-feb-maa 2007)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 4 (apr-mei-jun 2007)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 5 (jul-aug-sep 2007)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 6 (nov-okt-dec 2007)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 8 (apr-mei-jun 2008)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 11 (jan-feb-maa 2009)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 12 (apr-mei-jun 2009)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 13 (jul-aug-sep 2009)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 14 (okt-nov-dec 2009)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News - archief van nr. 29 (sep-okt 2005) t.e.m. nr. 55 (nov-dec 2010)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 76 (januari - februari 2015)


NAV publicaties

Nabuurschap en zijn juridische gevolgen voor uw bouwproject

Wij wonen steeds dichter bij elkaar. Tegelijkertijd wordt ons lontje almaar korter. Dat leidt gemakkelijk tot wrijvingen en - dikwijls langdurige - conflicten. Het risico op problemen met nabuurschap neemt toe bij (ver)bouwprojecten.


NAV publicaties

Het juridisch statuut van zelfstandige medewerkers in het architectenbureel (update 2011)

De keuze voor een zelfstandige samenwerking tussen een architectenbureau en een zelfstandige medewerker is mogelijk. Wanneer partijen die keuze bewust maken, en ze ook respecteren, dan zijn daaraan geen grote risico’s verbonden


NAV publicaties

Auteursrechten voor architecten: Fiscaal en juridisch benaderd

Een architectenkantoor komt met verschillende domeinen van auteursrecht in aanraking. Het meest voor de hand liggende is het ontwerpmatige. Maar naast het juridische is auteursrecht voor de architect ook fiscaal en boekhoudkundig te benaderen.


NAV publicaties

Het stilleggen van de bouwplaats (herdruk 2010): Praktische en juridische gevolgen voor de architect

Het stilleggen van een bouwplaats is meestal een complexe en juridisch aangelegenheid. De architect speelt hierin een sleutelrol. De praktische en vooral juridische gevolgen voor de architect zijn niet zonder risico.


NAV publicaties

FUNDAMENT 2017: Wegwijzer voor de architect

FUNDAMENT bevat een karrenvracht aan nuttige administratieve en juridische info voor het architectenbedrijf.


NAV publicaties

Instap, overname en continuïteit in een architectenbureau (2012)

Architecten gaan steeds vaker samenwerken in een vennootschap. Regelmatig groeien medewerkers door tot vennoot. Soms wordt het architectenkantoor volledig overgelaten.


NAV publicaties

De Maatschap (2011): Een flexibele samenwerkingsvorm voor architecten

De samenwerking tussen architecten onderling of met aangrenzende beroepen zit in de lift. Maar sommige architecten hebben nog altijd schrik om alles te verliezen wat ze hebben opgebouwd.


Met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Werken in bouwteam, een innovatief bouwproces

Geïntegreerd samenwerken in een bouwteam: hoe maken we de bouwprofessional vertrouwd met de bouwprojectmethodiek en de vertaling naar de praktische aanpak?


Nieuws

BVA over hervorming Orde: 'Voor ons is werk nog niet achter de rug'

"Buiten louter juridische tekortkomingen, bevat de tekst ook nog belangrijke tegenstellingen en onduidelijkheden."


Nieuws

Aqua Belgica waarschuwt voor malafide waterbehandelaar


Nieuws

Ontdek de nieuwe NAV-site

Onze site zit in een nieuw jasje. We gidsen u doorheen de belangrijkste rubrieken.


Nieuws

VCB over Vlaams klimaatbeleid: 'Voer geen paniekbeleid'

De Vlaamse Confederatie Bouw dringt aan op gebruik van juiste cijfers bij uitwerking van Vlaams klimaatbeleid.


Nieuws

Lerende Netwerken van NAV: je staat er als architect niet alleen voor

Startend architect? Of zaakvoerder met uitbreidingsplannen? Verspil geen tijd met het warm water uit te vinden.


Nieuws

Eurostadion: Ghelamco voert de druk op gemeente Grimbergen op

Ghelamco, de bouwheer voor het Eurostadion in Brussel, is het getalm beu en onderneemt actie tegen de gemeente Grimbergen.


Interview

'Naar 0 hectare ruimte-inname? Daar is geen revolutie voor nodig'

Peter Cabus, secretaris-generaal Ruimte Vlaanderen, over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.


Rondetafel

Een nieuwe rol voor de architect?

NAV bracht een aantal pertinente gesprekspartners samen voor een discussie over mogelijke perspectieven.


Nieuws

Droom je ook van efficiënt bedrijfsbeheer ?

Onlangs kreeg je van jouw boekhouder waarschijnlijk jouw resultaten en jaarrekening van het jaar 2016. In samenwerking met de Confederatie Bouw bieden wij jou een tweede mening aan via een gratis analyse op deze resultaten.


Nieuws

300 miljoen euro voor Vlaamse en Brusselse scholen

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits lanceert een oproep voor de bouw van nieuwe scholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Nieuws

VCB: 'Een visie die louter uitgaat van bestaande technologie, schiet haar doel voorbij'

Het is het hoognodig om verwachte innovaties op te nemen in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, vindt de Vlaamse Confederatie Bouw.


Nieuws

Digitale bouwaanvraag: NAV stelt minister in gebreke

NAV heeft bevoegd minister Joke Schauvliege formeel in gebreke gesteld, samen met 560 architecten die onze vraag daartoe mee hebben onderschreven.


Nieuws

Nationaal register gerechtsdeskundigen: nieuwe wetswijziging en deontologische code


Nieuws

'k Vraag het aan: Luc Deleu aan Lionel Devlieger (ROTOR)

"Ik ben benieuwd naar de motivatie achter ROTOR. IK denk namelijk dat die verhelderend kan zijn voor de architectuurwereld."


Nieuws

“Zeg niet te gauw, ’t is weer de architect…”

Vorige week werd het tekort aan pir- en pur-isolatie gelinkt aan het advies van architecten. NAV nuanceert.


Nieuws

41 nieuwe grote schoolbouwprojecten in Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Crevits heeft de Vlaamse regering 41 scholen geselecteerd die via een publiek-private samenwerking een nieuw schoolgebouw mogen bouwen.


Interview

Architectenbureau onder de loep

Via het project BouwRadar, dat wordt ondersteund door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen, krijgen firma’s uit de bouwsector de kans om hun bedrijf gratis te laten doorlichten door experts.


Nieuws

Filip De Rynck: 'De betonstop, een fata morgana'

De betonstop is een goed idee, maar de maatregelen van de Vlaamse regering staan er haaks op, waarschuwt hoogleraar Bestuurkunde Filip De Rynck.


digitale bouwaanvraag

Digitale loketten bouwaanvraag: ruim 500 architecten stellen minister Schauvliege in gebreke

NAV heeft bevoegd Vlaams minister Joke Schauvliege formeel in gebreke gesteld, samen met 560 architecten die onze vraag daartoe mee hebben onderschreven.


Opinie

Oef, de elektronische registratieplicht is voor de architect verleden tijd!

Dankzij het lobbywerk – ja, lobbyen is geen misdaad - van NAV is de elektronische registratieplicht op de werf vanaf begin 2016 niet langer van toepassing op de architect.


Opinie

Hof van Cassatie over opdrachten ruwbouw-winddicht: het Waterloo van de Orde van Architecten

Een arrest van het Hof van Cassatie heeft een einde gemaakt aan een standpunt van de Orde van Architecten dat sinds 28 februari 1992 door de Nationale Raad werd ingenomen.


Opinie

De omgevingsvergunning: een vloek of een zegen?

Momenteel is er nog veel onzekerheid. Een overzicht van de voornaamste aandachtspunten.


Opinie

Het hervormingsvoorstel voor de Orde is nog niet af, en dit is waarom

Eerder deze week ontving je van de Orde van Architecten een open brief die berichtte over een historisch akkoord m.b.t. de hervorming van de Orde. Als beroepsvereniging achten wij het belangrijk jullie wat meer duiding te geven bij de inhoud hiervan.