Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Het beroep van de architect

Leidraad bij het indienen van een dossier in het omgevingsloket in de provincie Antwerpen.


Het beroep van de architect

Het sociaal statuut van de stagiair


Het beroep van de architect

De stage van de architect


Het beroep van de architect

BTW en boekhouding


Sociaal en juridisch statuut

Sociaal statuut van de zelfstandige


BTW in de bouw

BTW-voeten


Het beroep van de architect

Verzoeningscommissie Bouw


Het management van een architectenbureau

Veel gestelde vragen over het werken met zelfstandige medewerkers


Partners in de bouwsector

Unieke werfmelding


Fiscaliteit in de bouw

Vennootschapsbelasting


Architect in de praktijk

Beknopt overzicht overheidsopdrachten


Architect in de praktijk

Wat, waarom, wie en hoe?


Architect in de praktijk

Hoe doet u een bouwaanvraag in Wallonië?


Het beroep van de architect

Vroegtijdige beëindiging of overname van een architectenopdracht


Waterbewust bouwen

Ervaring met infiltreren onder gebouwen, laat het ons weten!


Architect in de praktijk

Architectenopdrachten beperken tot ruwbouw wind- en waterdicht?

Kan een architect zijn controle-opdracht beperken tot de ruwbouw-winddichtfase? Volgens een recent arrest van het Hof van Cassatie wel. Wat betekent dit nu voor u als architect?


Architect in de praktijk

Wijzigingen Onroerend Erfgoeddecreet op 1 januari 2017


Architect in de praktijk

Bouw- en milieuvergunning gaan voortaan samen


EPB-regelgeving

EPB – verplichte voorafberekening vanaf 1 januari 2012


EPB-regelgeving

Wat is er op til binnen de EPB-regelgeving? - 8 sept. 2011


EPB-regelgeving

Wat verandert er in 2014?


EPB-regelgeving

Het ABC van de energieprestatieregelgeving

We brengen je een korte samenvatting van wat die energieprestatieregelgeving precies inhoudt.


EPB-regelgeving

Aandeel ventilatie in EPB-verslaggeving uitgebreid sinds 2016

Verplichting van een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag bij EPB-aangifte.


EPB-regelgeving

Hoe een uitzondering op de EPB-eisen aanvragen?


EPB-regelgeving

Permanente vorming EPB-verslaggevers


EPB-regelgeving

De wettelijke taken van de aangifteplichtige binnen de EPB-regelgeving.


VEA & EPB-software

Aangifteplichtige krijgt bijkomende verantwoordelijkheid

De aangifteplichtige krijgt de verantwoordelijkheid om gedurende het hele bouwproces staving te verzamelen.


Partners in de bouwsector

Starten met een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam: concurrentieverbod, reikwijdte


Partners in de bouwsector

De maatschap bij een projectgebonden ontwerpteam: de btw


Partners in de bouwsector

Hoe wordt het resultaat van de maatschap bij een projectgebonden ontwerpteam fiscaal belast?


Partners in de bouwsector

Wat zijn geïntegreerde opdrachten? (Design & Build (D&B) en Design Build Finance Maintenance Operate


Wat als de EPB-verslaggever zijn contract niet na komt

De verslaggever komt zijn contract niet na, maar waar ligt de verantwoordelijkheid voor het niet-indienen van de aangifte?


De bouwheer ontvangt een boete. Ben ik als verslaggever aansprakelijk?

Na het indienen van de EPB-aangifte conform de uitvoering, ontvangt de bouwheer een boete van VEA. De bouwheer claimt dat de EPB-verslaggever mee verantwoordelijk is en vraagt bij te dragen in de boete. Heeft de EPB-verslaggever een fout gemaakt? Kan de bouwheer, die de aangifteplichtige dit eisen?


Wat als bouwaanvraag wordt ingediend bij niet bevoegde overheid? Welke datum is van toepassing voor geldende EPB-eisen?

Wat indien een bouwaanvraag wordt ingediend bij een niet bevoegde overheid? Welke datum is van toepassing voor het bepalen van de geldende EPB-eisen? Een bouwvergunning werd ingediend in december 2015. Deze aanvraag werd ingediend bij een overheid die niet bevoegd was voor deze bouwaanvraag. De bouwaanvraag werd doorgestuurd naar de bevoegde dienst. Zij ontvingen de bouwaanvraag op 8 januari 2016. Volgens mij geldt de datum van het indienen door de bouwheer voor het te hanteren E-peil, zijnde december 2015. Klopt dit?


Uitstel van de EPB-aangifte

Kan er uitstel aangevraagd worden voor het indienen van de EPB-aangifte?


Uitstel aanvragen bij het indienen van EPB-aangifte

Het is niet mogelijk om binnen de wettelijke termijn de EPB-aangifte in te dienen. De werken werden niet uitgevoerd zoals beschreven in de bestekken. Om de EPB-eisen te behalen moeten verschillende werken afgebroken worden om conform de plannen en de bestekken uit te voeren. Momenteel loopt er een gerechtelijke procedure tegen de aannemer en kunnen de nodige werken niet plaats vinden. Kan er uitstel aangevraagd worden voor het indienen van een EPB-aangifte?


Uitstel EPB-aangifte bij VEA

Voor een nieuwbouwproject werd 6 jaren geleden een vergunning verkregen. Momenteel zijn alle vergunningsplichtige werken uitgevoerd. Er is geen enkele tijdsdruk waardoor verschillende isolatiewerken en vooral de technieken nog niet geplaatst werden. Is er vanuit de EPB-wetgeving een termijn voorzien waarbinnen de EPB-aangifte moet ingediend worden? Kan bij het VEA uitstel gevraagd worden voor het indienen van een EPB-aangifte? Wat zijn de gevolgen indien er nog geen EPB-aangifte werd ingediend?


Omschakeling omgevingsloket naar DBA-loket

Een groot aantal bouwaanvraagdossiers hebben we reeds opgestart in het omgevingsloket gezien deze niet ondertekend zouden kunnen worden vóór 01/06/2017. Kunnen we deze opgestarte dossiers vanaf 01/06/2017 toch indienen in het omgevingsloket? Zo neen, kunnen we aan deze dossiers verder werken in het DBA loket?


Vervallen bouwvergunning

Het gebouw van mijn bouwheer is niet regen- en winddicht afgewerkt 3 jaar na het verkrijgen van de vergunning. De dienst stedenbouw is van mening dat de vergunning verlopen is en dat we dus een nieuwe stedenbouwkundige aanvraag moeten indienen en dus ook moeten voldoen aan de nieuwe EPB-regelgeving. Aangezien de ruwbouw er al staat, is dit niet meer mogelijk. Bestaat er een andere oplossing?


Bezwaarschrift

Bij een openbaar onderzoek werd één bezwaarschrift ingediend. De indiener van het bezwaarschrift is echter een ambtenaar van de gemeente die mee een advies moet geven over het project. Kan een ambtenaar een bezwaar indienen als hij mee het project heeft geadviseerd?


Indienen van startverklaringen

Een project met verschillende appartementen zal uitgevoerd worden in verschillende fases. Moeten er verschillende startverklaringen ingediend worden? Wordt vermeld op de startverklaring dat het project in verschillende fases wordt uitgevoerd? Wanneer wordt dan de definitieve aangifte ingediend?


Startverklaring indienen

Hoe moet een startverklaring ingediend worden in functie van de energieprestatieregelgeving?


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

De stedenbouwkundige vergunning in het Waals gewest


Nieuws

Omgevingsvergunning definitief van start op 1 januari 2018

Als u in de loop van december nog een aanvraag indient in het loket voor digitale bouwaanvragen, en het dossier wordt in januari onvolledig of ontvankelijk verklaard, dan moet u het dossier opnieuw ingeven en indienen via het loket voor omgevingsvergunningen.


Nieuws

Digitale bouwaanvraag: stel niet uit tot morgen wat je vandaag kan doen

NAV beveelt zijn leden aan om er nu al gebruik van te maken. Ontdek waarom.


Nieuws

Dringende bijsturing archeologienota nodig

In december zou een oplossing volgen, bevestigt Vlaams Volksvertegenwoordiger An Christiaens (CD&V).


Rondetafel

Een nieuwe rol voor de architect?

NAV bracht een aantal pertinente gesprekspartners samen voor een discussie over mogelijke perspectieven.


Nieuws

Oproep tot kandidatuurstelling kwaliteitskamer Gent

De Stad Gent is op zoek naar nieuwe leden voor de kwaliteitskamer, een adviesorgaan dat de ruimtelijke kwaliteit van projecten beoordeelt.


Nieuws

Digitale bouwaanvraag sinds donderdag overal verplicht

Voor de omgevingsvergunning zelf moet u echter op veel plaatsen nog even geduld oefenen. Informeer u dan ook goed.


Nieuws

300 miljoen euro voor Vlaamse en Brusselse scholen

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits lanceert een oproep voor de bouw van nieuwe scholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Nieuws

Kati Lamens over digitale bouwaanvraag: 'Enorme economische schade'

Video VTM Nieuws.


Nieuws

Digitale bouwaanvraag wordt bijgestuurd

Het gebruik van het internetloket in combinatie met een papieren versie moet het systeem ontlasten en dus sneller doen werken.


Nieuws

Wordt u de eerste Pionier Bedrijvige Kern?

Heeft u als architect projecten die bijdragen aan de bedrijvige kern? Aarzel dan niet uw kandidatuur in te zenden. Wie weet wordt u de eerste Pionier Bedrijvige Kern.


Nieuws

Nationaal register gerechtsdeskundigen: nieuwe wetswijziging en deontologische code


Nieuws

DBA- en OMV-loketten blijven zorgenkindjes

Het omgevingsloket en de digitale bouwaanvraag kennen nog steeds bijzonder veel problemen.


Nieuws

België boven: dit zijn de finalisten voor Citroën Brussel

zijn de zeven finalisten bekendgemaakt voor de reconversie van de Citroëngarage in de Brusselse kanaalzone.


Nieuws

Aangepaste afspraken in Gent na klacht via NAV

Met het einde van het jaar in zicht sputtert het loket van de digitale bouwaanvraag opnieuw.


Nieuws

Recordbedrag van 130 miljoen euro voor publiek-private samenwerking sociaal wonen

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) lanceert een nieuwe publiek-private samenwerkingsprocedure CBO.


architect in de praktijk

Digitale bouwaanvraag: NAV overweegt nieuwe ingebrekestelling

Met het einde van het jaar in zicht zwoegen veel architecten op de laatste (digitale) vergunningsaanvragen voor 2017. Het spreekt voor zich dat dat opnieuw een piek veroorzaakt in het gebruik van het digitale loket voor bouwaanvragen. En daar wringt opnieuw het schoentje.


Nieuws

Nog geen koppeling van de energieprestatiedatabank met het Omgevingsloket

Vanuit het Omgevingsloket is er op dit moment nog geen link voorzien met de energieprestatiedatabank.


Nieuws

Win de Onroerenderfgoedprijs 2018

Kandidaten kunnen zich tot en met 1 maart 2018 inschrijven.


Meer dan 1.200 architecten ondersteunen tweede ingebrekestelling minister Schauvliege

Een bouwaanvraag digitaal indienen blijft een ware lijdensweg.


omgevingsvergunning

Gefaseerde invoering omgevingsvergunning: NAV rekent op gezond verstand overheden

Overgangsmaatregelen m.b.t. het digitaal omgevingsloket maken het architecten niet gemakkelijk.


digitale bouwaanvraag

Digitale bouwaanvraag wordt bijgestuurd

Na aanhoudende druk gaat Minister Joke Schauvliege in op de vraag tot bijsturing m.b.t. de digitale bouwaanvraag en het omgevingsloket.