Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Modeldocument

Dringende vraag om informatie


Architect in de praktijk

Wettelijke informatiefiche (voorbeeld)

Informatiefiche over de architect (of vennootschap). Opgesteld door AR-CO december 2017.


Waterbewust bouwen

Beknopt overzicht wetgeving Hemel- en Afvalwater


Waterrobuust bouwen

Visie van de verzekeraar


Drinkwater

Eigen drinkwaterwinning


Waterbewust bouwen

Legionellapreventie en zijn impact op het gebouwontwerp


Regenwater

Stap voor stap berekening van een infiltratievoorziening


Dry proof concept

Referentieprojecten


Waterrobuust bouwen

Referentieprojecten


Waterrobuust bouwen

Dry proof concept


Waterrobuust bouwen

Kolomgebouw


Amfibisch gebouw

Referentieprojecten


Waterrobuust bouwen

TAW 'Tweede Algemene Waterpassing' voor architecten


Wetgevend kader

Keuring van de Private Riolering


Regenwater

Pesticidenvrij beheer: ontwerpaanbevelingen voor architecten


Het beroep van de architect

Begrippen: schade, aansprakelijkheid en schadegevallen beslechten


Sociaal en juridisch statuut

De architect-loontrekkende


Het beroep van de architect

Verzoeningscommissie Bouw


Het management van een architectenbureau

Veel gestelde vragen over het werken met zelfstandige medewerkers


Het management van een architectenbureau

Reclame maken als architect


Het management van een architectenbureau

Kwaliteitszorg in het architectenbureau


Partners in de bouwsector

Erkenning van de aannemer


Partners in de bouwsector

Tussenkomst van ingenieurs en studiebureaus (delegatie van de opdracht)


Sociaal en juridisch statuut

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de Wet Laruelle


Fiscaliteit in de bouw

Ondersteunende maatregelen voor de bouwsector


Fiscaliteit in de bouw

Wordt een PDF beschouwd als een geldige elektronische factuur?


Architect in de praktijk

Kadasterplannen in een muisklik


Architect in de praktijk

Papierformaten


Architect in de praktijk

Beknopt overzicht overheidsopdrachten


Architect in de praktijk

Juridische draagwijdte van normen


Architect in de praktijk

CE-markering


Architect in de praktijk

BENOR


Architect in de praktijk

Keurmerken en kwaliteitskaders


Architect in de praktijk

BIMportal.be: de Belgische referentieportaalsite rond BIM en ICT


Afvalwater

Is de voorbehandelingsinstallatie in je project reglementair?


Architect in de praktijk

Architectenopdrachten beperken tot ruwbouw wind- en waterdicht?

Kan een architect zijn controle-opdracht beperken tot de ruwbouw-winddichtfase? Volgens een recent arrest van het Hof van Cassatie wel. Wat betekent dit nu voor u als architect?


Architect in de praktijk

Eindelijk eens goed nieuws in verband met uw aansprakelijkheid?

Arrest van Hof van Cassatie heeft verstrekkende gevolgen; beperking van het monopolie maakt dat u al architect aandachtig moet zijn voor contractuele bepalingen.


Architect in de praktijk

Uitgespit: de regelgeving grondverzet

Sinds 1 april 2004 is in Vlaanderen de wettelijke regeling grondverzet van kracht. Met ingang van 1 juni 2008 werd deze regeling aangepast met een betere afstemming op de praktijk.


Architect in de praktijk

Wijzigingen Onroerend Erfgoeddecreet op 1 januari 2017


Architect in de praktijk

Strengere brandveiligheidsnormen voor nieuwe gebouwen en uitbreidingen van bestaande gebouwen


Groen in de bouw

Groendaken: onbekend is onbemind

Het voorschrijven van groendaken, onbekende minnares met tal van maatschappelijke en private voordelen, kent een gestage maar trage opgang. Naar onderbouwde inschatting worden jaarlijks in Vlaanderen ca. 338 100 m² extensieve groendaken aangelegd.


Wetgevend kader

De watertoets


EPB-regelgeving

EPB – verplichte voorafberekening vanaf 1 januari 2012


EPB-regelgeving

De voornaamste aanpassingen van het wijzigingsdecreet van 18 nov. 2011


overheidsopdrachten

Nieuw KB Plaatsing klassieke sectoren gepubliceerd: inwerkingtreding op 30 juni 2017


Het beroep van de architect

Leidraad bij het indienen van een dossier in het omgevingsloket in de provincie Antwerpen.


Architect in de praktijk

Brandveiligheidseisen voor hellende daken: vraag en antwoord


EPB-software

Verfijningen vanaf januari 2016: enkele wijzigingen in de EPB-rekenmethode (residentieel)


EPB-regelgeving

Het ABC van de energieprestatieregelgeving

We brengen je een korte samenvatting van wat die energieprestatieregelgeving precies inhoudt.


Ontwerpparameters - Technieken

Hygiënische aandachtspunten bij mechanische ventilatiesystemen


Bouwstrategiën

Verwarmen, baden en ventileren in een passiefhuis


Ontwerpparameters - Technieken

De gevolgen van de nieuwe EcoDesign-richtlijn voor de architect


Ontwerpparameters - bouwschil

Staalskeletbouw: aandachtspunten bij de epb-berekeningen


EPB-regelgeving

Samenwerken met de EPB-verslaggever


Ontwerpparameters - bouwschil

Behandeling van puntbouwknopen bij geveldragers


Ontwerpparameters - bouwschil

Slim omgaan met Aangrenzende Onverwarmde Ruimten


Architect in de praktijk

Wat je moet weten over het Waals wetboek Ruimtelijke Ordening


Bouwstrategiën

Wanneer spreken we van duurzaam bouwen?


Ontwerpparameters - bouwschil

De U-waarde van schrijnwerk en beglazing


Ontwerpparameters - Technieken

Is raamschrijnwerk ook luchtdicht te plaatsen zonder folies?


Ontwerpparameters - bouwschil

Oververhitting in EPB: de impact van een doordacht proces


Ontwerpparameters - Technieken

Ecodesign richtlijn van SWW betekent grote winst


Ontwerpparameters - Technieken

Aandachtspunten bij het ontwerpen van verlichtingsinstallaties bij niet-residentiële projecten (EPN)


Ontwerpparameters - Technieken

Praktische gids voor de verlichting van woningen (WTCB)


Ontwerpparameters - Technieken

Verlichting in EPB: een praktische case studie (nieuwbouw)


Ontwerpparameters - bouwschil

Zonnewering en luiken in de EPB


Ontwerpparameters - bouwschil

Zonnewering en luiken in de EPB


Ontwerpparameters - bouwschil

Vanaf 1/1/2015-luchtdichtheidstesten in kader van EPB verplicht volgens STS-P 71-3

Vanaf 1 januari 2015 dienen luchtdichtheidstesten in het kader van een EPB-aangifte in Vlaanderen uitgevoerd te worden volgens STS-P 71-3 “Luchtdichtheid van gebouwen – Luchtdichtheidstest”.


Ontwerpparameters - Technieken

Brandveiligheid en PV-panelen, een moeilijke combinatie?


EPB-regelgeving

De installatie-eisen in detail


Ontwerpparameters - Technieken

Warmte uit zonlicht


Ontwerpparameters - Technieken

Warmte uit de natuur-de warmtepomp


Ontwerpparameters - Technieken

Kan warmte-krachtkoppelingen in mijn bouwproject?


EPB-regelgeving

De wettelijke taken van de aangifteplichtige binnen de EPB-regelgeving.


EPB-regelgeving

De wettelijke taken van de architect binnen de EPB-regelgeving.


EPB-regelgeving

De wettelijke taken van de EPB-verslaggever binnen de EPB-regelgeving.


EPB-regelgeving

De wettelijke taken van een ventilatieverslaggever binnen de EPB-regelgeving.


Bouwstrategiën

Welke eisen zijn van toepassing bij een IER en hoe wordt het E-peil berekend?


Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatieprestatieverslag wettelijk verplicht.

Om de EPB-aangifte geldig te kunnen opmaken is het wettelijk verplicht om een ventilatieprestatieverslag te hebben van de ventilatie-installatie.


Premies en belastingsvermindering

Wat met de financiële steunmaatregelingen in 2017?


Architect in de praktijk

Gezond bouwen: de impact van materialen op milieu en gezondheid


VEA & EPB-software

Wie is VEA?

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid.


VEA & EPB-software

Aangifteplichtige krijgt bijkomende verantwoordelijkheid

De aangifteplichtige krijgt de verantwoordelijkheid om gedurende het hele bouwproces staving te verzamelen.


VEA & EPB-software

Wat zijn geldige stavingsstukken?


Ontwerpparameters - bouwschil

Over de invloed van schaduw en zonnewering in de EPB


Ontwerpparameters - Technieken

Vraaggestuurde ventilatie en hun reductiefactor


Architect in de praktijk

5 misverstanden over geluidsisolatie en akoestiek


Het beroep van de architect

Meewerken aan een stedenbouwkundige afwijking is niet zonder risico's


Partners in de bouwsector

De aansprakelijkheid van de landmeter: niet elke fout leidt tot schade


Architect in de praktijk

Welke classificatie(s) voor BIM?


Architect in de praktijk

Verschijning van late gipsuitbloeiingen op baksteenmetselwerk


Architect in de praktijk

Beoordeling van kleurcontrasten en de dimensionering van de signalisatie


ontwerpparameters-bouwschil

Ventileren en luchtdicht bouwen gaan hand in hand


Architect in de praktijk

Sneeuwbelasting


Architect in de praktijk

Dekvloeren: types, toepassingen en onderzoek


Architect in de praktijk

Normenreeks EN 1090: belang voor de Belgische staal- en aluminiumconstructiesector


Partners in de bouwsector

Wat is een bouwteam?


Partners in de bouwsector

Elf stapstenen naar een succesvolle samenwerking in een bouwteam


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: rol en engagement van de opdrachtnemer


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: aansprakelijkheid


Partners in de bouwsector

DBFM, bouwteam en BIM: deontologische, wettelijke en contractuele wolfijzers en schietgeweren


Partners in de bouwsector

Voorbehoud bij het samenwerken in een bouwteam


Het management van een architectenbureau

In mei 2018 is het zover, dan treden er belangrijke nieuwigheden in de privacyregels in werking!


Groen in de bouw

Levende gevels, integratie van groen in de gevelbouw


Het beroep van de architect

De stage van de architect


Het beroep van de architect

Conflictueuze oplossing: buitengerechtelijke beslissing


Partners in de bouwsector

Richtprijzen en lonen in de bouwsector


Partners in de bouwsector

Types energiedeskundigen en -verslaggevers (inclusief ventilatieverslaggevers)


Waterbewust bouwen

De GSV hemelwater: algemeen


Het beroep van de architect

Starten als architect… informeer u goed


Architect in de praktijk

De digitale bouwaanvraag


VEA & EPB-software

Materiaaldatabank epbd.be


Partners in de bouwsector

Wat zijn geïntegreerde opdrachten? (Design & Build (D&B) en Design Build Finance Maintenance Operate


Weigering weglating tabel Orde

Ik werk in hoofdberoep als bediende projectmanager bij de technische dienst van een onderwijsinstelling. Een dag per week werk ik als zelfstandig ‘architect’ in bijberoep bij mijn partner, maar dit blijft echter beperkt tot tekenwerk. Ik doe geen werfopvolging noch bouwaanvragen. Bijgevolg heb ik mijn lidmaatschap bij de Orde opgezegd. Ik heb hen steeds alle gevraagde informatie bezorgd. Maar nu word ik bij de Orde geroepen… Hoe moet ik hierop reageren?


Postinterventiedossier

Het postinterventiedossier dient “de informatie betreffende de structurele en essentiële elementen van het bouwwerk” te bevatten, maar wat houdt dit precies in?


Slechts één gunningscriterium mogelijk?

Ik ben bezig met een aanbesteding van een overheidsopdracht, het betreft een 'openbare procedure'. Ik lees in een informatiebundel letterlijk dat het nieuwe KB van 18/04/2017 oplegt dat alle opdrachten (met uitzondering van de 'aanvaarde factuur' en 'onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking') gunningscriteria moeten voorzien (prijs / kosten / prijs-kwaliteit). Mag de aanbestedende overheid bijvoorbeeld enkel het gunningscriterium 'prijs' hanteren als selectiecriterium? Momenteel staat in het bestek vermeld dat de aanbestedende overheid de laagste regelmatige offerte zal kiezen.


Volumeberekening zonevreemde woningen

Ik zoek informatie over de volumeberekening bij zonevreemde woningen. Is er een bepaald document voorhanden met de manier waarop gemeten wordt?


Moet de architect de startverklaring mee ondertekenen? Wat met de aangifteplichtige en de EPB-verslaggever

Moet de architect de startverklaring mee ondertekenen? Moet de architect-ontwerper of de architect-uitvoerder dit document ondertekenen? Heeft de startverklaring enkel een informatieve functie om aan te tonen dat er een EPB-verslaggever werd aangesteld of heeft dit document ook een juridisch karakter? Wat met de overeenkomst tussen de aangifteplichtige en de EPB-verslaggever? Kan de EPB-verslaggever van de architect verlangen dat hij deze overeenkomst mee ondertekend?


Inschrijvingsplicht niet nagegaan

Mijn klant, een vennootschap, heeft bij het betalen van een factuur van de aannemer de inhoudingsplicht niet nagegaan. Nu heeft hij een factuur ontvangen van de RSZ omdat hij geen gedeelte doorgestort heeft. De klant stelt ons in gebreke en beroept zich op de informatieplicht van de architect. Wij zouden hem bij het betalen van de factuur op de inhoudingsplicht gewezen moeten hebben. Kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden omdat een professionele klant zijn verplichtingen naar de RSZ niet nakomt?


Gemene muur

We gaan op het gelijkvloers bouwen tegen een bestaande scheidingsmuur. De muur vertoont tekenen waardoor we er van uit gaan dat ze gemeen is. Het is echter niet evident om hier sluitende informatie over te krijgen en we willen voorkomen dat de bouwheer problemen krijgt op termijn. Kunnen we bouwen zonder overname als we geen gebruik maken van de muur?


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Informatie- en Adviesplicht van de architect


Interessante Publicaties

Brochure Integraal Waterbeleid 2014


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

BIM op ieders maat


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News - archief van nr. 29 (sep-okt 2005) t.e.m. nr. 55 (nov-dec 2010)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 75 (november - december 2014)


NAV publicaties

Informatiefiches 'Bouw Gezond'

Gezond bouwen en verbouwen: als architect heb je er dagelijks mee te maken. In de voorbereiding van een bouw of verbouwing en tijdens de uitvoering ervan, is je rol als architect doorslaggevend.


NAV publicaties

De informatie- en adviesplicht van de architect (2010)

De architect is wettelijk verplicht om zijn opdrachtgever te informeren en advies te geven. Maar wat houden die begrippen precies in?


NAV publicaties

Het Werfoverleg: Hoe een centrale rol opnemen als architect?

Bouwen gaat gepaard met een stroom van informatie die correct moet worden uitgewisseld tussen de diverse partijen. Die stroom onder controle houden en afstemmen op de parameters kwaliteit, budget en timing vergt heel wat inzicht en vaardigheden.


Andere NAV-voordelen

Collectieve Polis Gewaarborgd inkomen

Helaas is niemand vrij van ziekte of ongeval. Uw verplicht sociaal statuut als zelfstandige voorziet een minimum tegemoetkoming bij arbeidsongeschiktheid.


NAV publicaties

BIM op ieders maat: Leidraad voor het architectenbureau

Architectenbureaus die verder denken dan vandaag, kunnen niet aan BIM voorbij. Maar ze moeten de tool wel op de meest gepaste manier in hun praktijk introduceren en gebruiken. Daarbij wil deze pocket hen ondersteunen. Hij vormt een introductie voor wie de hand aan de ploeg wil slaan.


NAV publicaties

Werken in bouwteam: Een innovatief bouwproces

Bouwteams, Design & Build, DB(F)M(O): bijna dagelijks worden wij met deze termen om de oren geslagen. Maar wat wordt er precies onder verstaan?


Met de steun van de Vlaamse Overheid

Energieconsulentenproject

Het project biedt aan architecten ondersteuning in het licht van energiezuinig bouwen en de strengere energieprestatieregelgeving.


Met de steun van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid.

Consulent Waterbewust Bouwen

Het project ‘Consulent Waterbewust bouwen’ ondersteunt architecten bij het maken van meer doordachte keuzes voor waterrobuust (overstromingsveilig) bouwen en de waterhuishouding van nieuwbouw- en verbouwingsprojecten.


Lerend netwerk met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

a+A

Met de insteek dat niet iedereen het warm water hoeft uit te vinden organiseert NAV exclusief voor de startende architecten a+A.


Met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Werken in bouwteam, een innovatief bouwproces

Geïntegreerd samenwerken in een bouwteam: hoe maken we de bouwprofessional vertrouwd met de bouwprojectmethodiek en de vertaling naar de praktische aanpak?


Met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Building Information Modelling

Dit project wil alle bouwprofessionals via infosessies en workshops vertrouwd maken met bim en hen ertoe stimuleren om het te gebruiken.


Nieuws

Informatieverplichting vastgoed in overstromingsgevoelig gebied wijzigt op 1 januari

Op 1 januari 2017 wijzigen de richtlijnen voor de informatieplicht voor publiciteit bij vastgoed in overstromingsgevoelig gebied. Het overstromingssymbool moet dan enkel nog vermeld worden bij de publiciteit van vastgoed dat in effectief overstromingsgevoelig gebied ligt.


Nieuws

Welkom op Energiebewustontwerpen.be

Meeroverepb.be heet voortaan Energiebewustontwerpen. Ontdek een schat informatie over energie … in een nieuw jasje.


Nieuws

Architecten lanceren communicatieoffensief voor Beursrenovatie

Er wordt te veel foute informatie verspreid over het renovatieproject voor het Brusselse Beursgebouw. Dat vinden de ontwerpers zelf.


Nieuws

Meeroverepb.be zit in een nieuw jasje ... en heeft een nieuwe naam!

Meeroverepb.be heet voortaan Energiebewustontwerpen.be. Ontdek een schat aan informatie.


energiebewustontwerpen

Woningpas voorzien voorjaar 2018!

In het voorjaar 2018 wordt de woningpas gelanceerd. De woningpas is een gratis digitaal paspoort dat alle informatie over uw huis samenbrengt.


Nieuws

Zit er rock-’n-roll in je stage?

Op bezoek bij stagiair Caroline en stagemeester Nico Verdickt.


Nieuws

NAV lanceert website Waterbewustbouwen.be

Alle info over waterbewust en waterrobuust bouwen op één webstek.


Nieuws

Ontdek de nieuwe NAV-site

Onze site zit in een nieuw jasje. We gidsen u doorheen de belangrijkste rubrieken.


Nieuws

Schrijf nu in voor lerend netwerk 'Schaalvergroting'

Wissel in een open sfeer ervaringen uit over schaalvergroting.


Nieuws

Digitale bouwaanvraag: stel niet uit tot morgen wat je vandaag kan doen

NAV beveelt zijn leden aan om er nu al gebruik van te maken. Ontdek waarom.


Nieuws

Startende architect? Wissel ervaringen uit tijdens a+A

In 2017 lanceert NAV een nieuwe editie van het lerend netwerk a+A. Wissel als starter ervaring uit met ervaren architecten én andere starters.


Nieuws

Lerende Netwerken van NAV: je staat er als architect niet alleen voor

Startend architect? Of zaakvoerder met uitbreidingsplannen? Verspil geen tijd met het warm water uit te vinden.


openhuizendag

De Vlaamse Renovatiedag 2017: uw afspraak met verbouwers in spe

Een gerealiseerde renovatie in uw portfolio? Pak er mee uit! Schrijf nu in voor de Renovatiedag op 28 mei 2017.


Interview

'De mal staat het dichtst bij de kopie, zonder er een te zijn'

Het jonge Gentse architectenbureau GAFPA ontwierp de scenografie voor een tentoonstelling in CID – Le Grand-Hornu in Bergen.


Nieuws

NAV zkt: medewerker activiteiten en projecten (Brugge)

Als medewerker activiteiten en projecten versterk je ons team van 11 enthousiaste NAV- medewerkers in Brugge.


Nieuws

Graag jouw mening over de Woningpas

Het Vlaams Energieagentschap, Ruimte Vlaanderen, Wonen-Vlaanderen en OVAM werken aan iets nieuws, de Woningpas. Jouw feedback is welkom.


Nieuws

VUB: ‘De circulaire economie is de toekomst van PPS'

VUB-prof Lieven De Moor onderstreept het belang van een ‘circulaire’ benadering, waarbij recyclering centraal staat. "Helaas zijn belangrijke actoren – waaronder de overheid – daar moeilijk toe aan te zetten."


Nieuws

Volg jouw ideale BENOvatietraject op www.mijnBENOvatie.be

Gewoon renoveren? Wie verstandig is, ‘BENOveert’. Zo spaar je niet alleen het milieu, maar geniet je ook van veel meer wooncomfort, van een gezonder binnenklimaat, van een aanzienlijk lagere energiefactuur en van een woning die er een heel stuk mooier uitziet.


openhuizendag

De Vlaamse Renovatiedag: 4 redenen om mee te doen

28 mei 2017 is uw afspraak met toekomstige verbouwers. Alvast 4 redenen om mee te doen als architect.


Nieuws

OPROEP: interessante projecten (gefaseerde) energetische renovatie van woningen gezocht!


Nieuws

Erkenning boorbedrijf voortaan verplicht


Nieuws

'De Vlaamse Renovatiedag is een ideale etalage'

Op zondag 28 mei vindt de Vlaamse Renovatiedag plaats. In het deelnemersveld mag uw renovatieproject zeker niet ontbreken. Ir.-architect Simon Vermote vertelt waarom.


Nieuws

Droom je ook van efficiënt bedrijfsbeheer ?

Onlangs kreeg je van jouw boekhouder waarschijnlijk jouw resultaten en jaarrekening van het jaar 2016. In samenwerking met de Confederatie Bouw bieden wij jou een tweede mening aan via een gratis analyse op deze resultaten.


Nieuws

NAV eist onmiddelijke bijsturing digitale bouwaanvraag

Deze situatie is voor NAV en de architecten onaanvaardbaar. Er wordt een enorm economisch verlies geleden.


Nieuws

Digitale bouwaanvraag wordt bijgestuurd

Het gebruik van het internetloket in combinatie met een papieren versie moet het systeem ontlasten en dus sneller doen werken.


Interview

NAV Oost-Vlaanderen: 'Wij durven wel eens ambetant te zijn'

Om een beter zicht te krijgen op wat er leeft en beweegt bij NAV Oost-Vlaanderen, hebben we onszelf uitgenodigd voor een bijeenkomst van het provinciaal bestuur in Zwijnaarde.


Nieuws

Terugblik: BIM, ook voor uw project!

Het event ‘BIM, ook voor uw project!’ mocht op flink wat belangstelling rekenen: 150 deelnemers kwamen over de vloer.


Nieuws

Mobiel de inhoudingsplicht checken


Nieuws

De Vlaamse Renovatiedag: stap zondag binnen in tal van renovaties

Op 28 mei zwaaien tal van renovaties in heel Vlaanderen de deuren open.


Nieuws

Ruim 5.000 toekomstige verbouwers op pad tijdens de Vlaamse Renovatiedag

De 19de editie van de Vlaamse Renovatiedag heeft afgelopen zondag meer dan 5.000 toekomstige verbouwers op de been gebracht.


Nieuws

Aquaflanders en Vlario slaan handen in elkaar voor keuring privéwaterafvoer


Nieuws

Actualisatie risicozones overstromingen

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed met de actualisering van de risicozones voor overstromingen.


Nieuws

Nieuwe watertoetskaart vanaf 1 juli 2017


Nieuws

e-Procurement-platform offline tot 4 juli 6u


Nieuws

Nieuwe normen en richtlijnen sociale woningbouw


Nieuws

Nieuwe versie omgevingsvergunningsloket

Hierna krijgt u een overzicht van de aanpassingen en verbeteringen aan het omgevingsloket. We vernemen bovendien graag van u hoe u vandaag zowel het omgevingsloket als de digitale bouwaanvraag ervaart.


Nieuws

Openhuizenweekend 'Mijn Huis Mijn Architect' op 23 en 24 september

Tijdens Mijn Huis Mijn Architect kan je 125 woningen bezoeken in Vlaanderen en Brussel.


Nieuws

Bouwmeester: “Vlaming niet klaar voor betonstop? De planeet is niet klaar voor de mens!”

Leo Van Broeck reageert snoeihard op een enquête van Het Laatste Nieuws, waaruit blijkt dat de Vlaming niet klaar is voor de betonstop.


Nieuws

Mijn Huis Mijn Architect 2017 verwelkomt 25.000 bezoekers

Toekomstige bouwers en verbouwers zijn er dit weekend massaal op uit getrokken voor de 18de editie van Mijn Huis Mijn Architect.


Nieuws

DBA en energieperstatiedatabank niet meer automatisch gekoppeld


Nieuws

Uitreiking Euregionale Architectuur Prijs op 4 november in Maastricht

Zaterdagavond 4 november 2017 wordt om 20.00 uur in Maastricht voor de 27e keer de EAP / Euregionale Architectuur Prijs uitgereikt voor het beste afstudeerproject van de vijf architectuuropleidingen in de Euregio Maas-Rijn.


Nieuws

Financiële ondersteuning bij aankoop en beheer van onroerend erfgoed

Alle financiële ondersteuning bij aankoop en beheer van onroerend erfgoed gebundeld in 1 folder


Nieuws

Imec en de UGent openen HomeLab

Imec en de UGent openen op het technologiepark in Zwijnaarde HomeLab, een digitale leef- en leeromgeving die de woning van de toekomst als uitgangspunt neemt. Hier kunnen bedenkers, designers en testgebruikers slimme diensten en producten ontwikkelen.


Nieuws

Eerste Vlaamse Isolatiedag op 18 november 2017

Die dag kom je op verschillende werven van woningen verspreid over Vlaanderen alles te weten over isoleren en luchtdicht bouwen.


energiebewustontwerpen

NAV schenkt gratis renovatieadvies aan een Radio 2-luisteraar.

Renoveren zonder architect? Nee toch!


energiebewustontwerpen

Woningen krijgen woningpas en energielabel


Wonen in de 21ste eeuw. Naar een hedendaags Utopia.

Voor al wie geïnteresseerd is in cohousing en andere collectieve woonvormen is er nu ‘Wonen in de 21ste eeuw. Naar een hedendaags Utopia.’


Nieuws

Recordbedrag van 130 miljoen euro voor publiek-private samenwerking sociaal wonen

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) lanceert een nieuwe publiek-private samenwerkingsprocedure CBO.


Nieuws

LERENDE NETWERKEN management uitwisselingen op maat van ieders kantoor

Met de Lerende Netwerken wil NAV vermijden dat ieder voor zich het warm water gaat uitvinden.


Nieuws

Win de Onroerenderfgoedprijs 2018

Kandidaten kunnen zich tot en met 1 maart 2018 inschrijven.


openhuizendag

De Vlaamse Renovatiedag 2018: schrijf uw project nu in

Een gerealiseerde renovatie in uw portfolio? Pak er mee uit!


Nieuws

Twee nieuwe boeken over naoorlogse woningbouw in Brussel

In november 2016 verschenen twee nieuwe publicaties over naoorlogse woningbouw in Brussel, uitgegeven bij de Vrije Universiteit Brussel.


Orde

Deontologie zadelt architect op met te zware verantwoordelijkheid

NAV pleit voor realistische aanpassing en roept Orde via Open Brief op tot duidelijk signaal.


NAV

Arch. Kati Lamens herverkozen als voorzitter NAV

Met een open visie zal Kati Lamen samen met het Uitvoerend Comité verder de focus blijven leggen op de ondersteuning en promotie van het architectenbedrijf.


digitale bouwaanvraag

Digitale bouwaanvraag: impasse compleet na tijdelijke sluiting internetloket

Het regent klachten over het loket van de digitale bouwaanvraag. Meer dan 1.200 architecten werkten mee aan een enquête, samen goed voor meer dan 125 bladzijden met suggesties en opmerkingen.


Opinie

Wat Optima ons leert

De Ghelamco Arena mag dan niet (helemaal) met overheidsgeld gefinancierd zijn, het blijft wel een bouwproject van de overheid.


Opinie

De omgevingsvergunning: een vloek of een zegen?

Momenteel is er nog veel onzekerheid. Een overzicht van de voornaamste aandachtspunten.


Opinie

Creatief met slimme meters

De uitrol van de slimme meter is een goede zaak, zolang men niet verwacht dat deze slimme (digitale) meter alleen de kosten rechtvaardigt.


Opinie

In God we trust

De overheid is van mening dat wij een taak van openbare orde vervullen, maar vindt het niet meer dan normaal dat wij die opdracht invullen op een markt waar de vrije concurrentie heerst.


Opinie

Welke bom tikt het hardst?

Als Kennisplatform Energieneutraal Bouwen, slaakt Pixii een zeer diepe zucht bij het artikel ‘Passiefgebouwen zijn tikkende tijdbommen’ dat onlangs verscheen in het NAV-magazine.


Innovatie

Wienerberger wordt even een academie

In het kader van de studio Architectuur en Constructie dompelden ontwerpers in spe zich bij de fabrikant van keramische bouwmaterialen drie dagen lang onder in het onuitputtelijke thema ‘baksteen’.


Innovatie

Derbiskin, het Zwitsers zakmes onder de luchtdichte membranen

De Belgische fabrikant van dakbanen Derbigum® maakt nu ook zijn opwachting op het gebied van de luchtdichting met de lancering van het luchtdichte Cradle-to-Cradle membraan Derbiskin® tijdens Batibouw 2017.


Innovatie

Niko, Renson, Reynaers en VELUX gaan samen voor een ‘smart home’

Een huis wordt pas echt slim als alle aanwezige technieken met elkaar communiceren. En dat is net waarom de nummer 1 in huisautomatisering Niko, ventilatiespecialist Renson, VELUX en Reynaers Aluminium de handen in elkaar slaan.


Innovatie

Architect@work Kortrijk - Licht in het hoofd

Zoekt u een deugdelijke reden om een keer uit uw kot te komen? Een tip: op 27 en 28 april vindt in Kortrijk Xpo de achtste editie van architect@work plaats met als centraal thema Architectuur & Licht.


Innovatie

Wat is de beste tablet voor architecten?

Koop een geschikt toestel voor gebruik op de werf en gebruik de beste apps.


Innovatie

Een buitenschil in kleipannen. Architectuur met een grain.

Architectuur blijft een voortdurend zoeken naar nieuwe vormen, vertrekkende vanuit de traditie. Van oudsher bekende materialen lenen zich graag voor die verkenning.


Innovatie

Linea 3000 van BTicino: antwoord op een dynamische kitmarkt

De kitmarkt voor videoparlofonie is een markt in beweging. De voorbije jaren besteedde BTicino heel wat aandacht aan het updaten van het gamma binnenposten.


Innovatie

Linea 3000 van BTicino: antwoord op een dynamische kitmarkt

Met de introductie van Linea 3000 heeft BTicino duidelijk geopteerd voor vereenvoudiging.