Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Het beroep van de architect

De beroepsplichten


Modeldocument

Advies nieuwe regeling inhoudingsplicht


Sociaal en juridisch statuut

Wettelijke verplichtingen


Modelcontract

Clausule verplichte keuring van privérioleringen


Modelcontract

Modelcontract tussen de EPB-verslaggever en de aangifteplichtige - strikt


Modelcontract

Modelcontract tussen de EPB-verslaggever en de aangifteplichtige - uitgebreid


Partners in de bouwsector

Hoofdelijke aansprakelijkheid, inhoudingsplicht & werfmelding

Voor zelfstandigen die opdrachtgevers zijn van werken in (onder)aanneming.


Sociaal en juridisch statuut

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de Wet Laruelle


EPB-regelgeving

EPB – verplichte voorafberekening vanaf 1 januari 2012


EPB-regelgeving

Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie neemt toe

Is de eis voor HE nog haalbaar met PV of een zonneboiler?


Ontwerpparameters - bouwschil

Vanaf 1/1/2015-luchtdichtheidstesten in kader van EPB verplicht volgens STS-P 71-3

Vanaf 1 januari 2015 dienen luchtdichtheidstesten in het kader van een EPB-aangifte in Vlaanderen uitgevoerd te worden volgens STS-P 71-3 “Luchtdichtheid van gebouwen – Luchtdichtheidstest”.


EPB-regelgeving

De wettelijke taken van de aangifteplichtige binnen de EPB-regelgeving.


Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatieprestatieverslag wettelijk verplicht.

Om de EPB-aangifte geldig te kunnen opmaken is het wettelijk verplicht om een ventilatieprestatieverslag te hebben van de ventilatie-installatie.


VEA & EPB-software

Aangifteplichtige krijgt bijkomende verantwoordelijkheid

De aangifteplichtige krijgt de verantwoordelijkheid om gedurende het hele bouwproces staving te verzamelen.


EPB-regelgeving

Aandeel ventilatie in EPB-verslaggeving uitgebreid sinds 2016

Verplichting van een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag bij EPB-aangifte.


Het beroep van de architect

In welke mate kan de deontologie mijn ereloon beïnvloeden?


Het beroep van de architect

De wet Breyne


Sociaal en juridisch statuut

Erkenningsvoorwaarden voor de architectenvennootschap


Wetgevend kader

De GSV hemelwater: verstrenging sinds 29-9-2016


Waterbewust bouwen

Omgaan met huishoudelijk afvalwater

Wanneer moet je een septische put voorzien? Wat sluit je op de septische put aan in welke situatie?


Waterbewust bouwen

Beknopt overzicht wetgeving Hemel- en Afvalwater


Water

Beknopt overzicht Waterverkoopreglement en Keuringen


Waterbewust bouwen

De GSV hemelwater: algemeen


Waterrobuust bouwen

Visie van de verzekeraar


Waterbewust bouwen

Loden Leidingen


Waterbewust bouwen

Wanverbindingen voorkomen


Regenwater

Stap voor stap berekening van een infiltratievoorziening


Waterrobuust bouwen

Context


Waterrobuust bouwen

Waterrobuust bouwen in Vlaanderen


Wetgevend kader

Keuring van de Private Riolering


Ontwerp private riolering

Waar naartoe met mijn terrasafvoer?


Het statuut van architect

De architectenwet


Het beroep van de architect

Het onstaan van de Orde


Het beroep van de architect

De Nationale Raad van de Orde


Het beroep van de architect

De Raden van de Orde (Provinciale Raden)


Het beroep van de architect

Wie moet ingeschreven zijn op de tabel van de Orde?


Het beroep van de architect

Kan u ter verantwoording geroepen worden voor een te laag ereloon?


Het beroep van de architect

Help, ik word opgeroepen door de Orde


Het beroep van de architect

Het sociaal statuut van de stagiair


Het beroep van de architect

De stage van de architect


Het beroep van de architect

10 stagetips


Het beroep van de architect

BTW en boekhouding


Het beroep van de architect

Veel gestelde vragen over de stage van architect


Het beroep van de architect

De contractuele aansprakelijkheid


Het beroep van de architect

De buitencontractuele aansprakelijkheid


Het beroep van de architect

Samenloop

Eenzelfde feit kan soms tot meerdere vorderingen leiden.


Het beroep van de architect

In-solidum


Het beroep van de architect

Contractuele uitsluiting in-solidum druist in tegen de openbare orde


Sociaal en juridisch statuut

Zelfstandige in hoofberoep - bijberoep


Het beroep van de architect

Maatregelen als een procedure al loopt


Het beroep van de architect

Uw aansprakelijkheid contractueel beperken: wat is niet toegelaten?


Sociaal en juridisch statuut

De architect-loontrekkende


Sociaal en juridisch statuut

Kostendelende associatie of middelenassociatie


Het beroep van de architect

Polis Burgerlijke aansprakelijkheid ontwerpers

Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering


Sociaal en juridisch statuut

Overzicht van de verschillende vennootschapsvormen


Het beroep van de architect

Hoe omspringen met de polis 'verzekering beroepsaansprakelijkheid'


Het beroep van de architect

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid onderneming


Het beroep van de architect

De tienjarige verzekering


Het beroep van de architect

Geschillen in de bouwsector: algemeen


BTW in de bouw

BTW-voeten


BTW in de bouw

BTW-voeten bij tuinwerkzaamheden


Het management van een architectenbureau

Kan ik ter verantwoording geroepen worden voor een te laag ereloon?


Het beroep van de architect

Minnelijke oplossing


Het beroep van de architect

Conflictueuze oplossing: buitengerechtelijke beslissing


Het beroep van de architect

Het deskundigenonderzoek


Het management van een architectenbureau

Werken met zelfstandige medewerkers: schijnzelfstandigheid


Het management van een architectenbureau

Veel gestelde vragen over het werken met zelfstandige medewerkers


Het management van een architectenbureau

Loonvoorwaarden voor bedienden


Het management van een architectenbureau

Arbeidsvoorwaarden voor bedienden


Het management van een architectenbureau

Kan ik een opleiding terugvorderen van mijn medewerker?


Het beroep van de architect

Starten als architect… informeer u goed


Het management van een architectenbureau

Verantwoordelijkheden van de medewerkers van een architectenkantoor


Het management van een architectenbureau

Reclame maken als architect


Het management van een architectenbureau

15 tips om een realistisch ereloon te bekomen


Partners in de bouwsector

Unieke werfmelding


Partners in de bouwsector

Erkenning van de aannemer


Sociaal en juridisch statuut

Krachtlijnen van de wet Laruelle


Sociaal en juridisch statuut

Deontologie: richtlijnen bij de opmaak van de statuten


Partners in de bouwsector

Types energiedeskundigen en -verslaggevers (inclusief ventilatieverslaggevers)


Partners in de bouwsector

Tussenkomst van ingenieurs en studiebureaus (delegatie van de opdracht)


Partners in de bouwsector

De deskundige


Sociaal en juridisch statuut

Stappenplan om tot een architectenvennootschap te komen


Fiscaliteit in de bouw

Personenbelasting


Fiscaliteit in de bouw

Facturatie volgens de regels van de kunst


Fiscaliteit in de bouw

Wordt een PDF beschouwd als een geldige elektronische factuur?


Partners in de bouwsector

De veiligheidscoördinator


Architect in de praktijk

Beknopt overzicht overheidsopdrachten


Architect in de praktijk

Wat, waarom, wie en hoe?


Architect in de praktijk

Juridische draagwijdte van normen


Architect in de praktijk

STS - eengemaakte technische specificaties


Architect in de praktijk

TV-technische voorlichtingen


Architect in de praktijk

CE-markering


Architect in de praktijk

Wijzigingsbesluit

Vlaamse Regering geeft principiële goedkeuring aan het wijzigingsbesluit


Architect in de praktijk

Hoe doet u een bouwaanvraag in Wallonië?


Wetgevend kader

Definities


Het beroep van de architect

Vroegtijdige beëindiging of overname van een architectenopdracht


Waterbewust bouwen

11 zaken die je nog niet wist…

over het zoneringsplan en de lozing van huishoudelijk afvalwater


Rechtspraak

Architect als mededader aan een bouwmisdrijf

Kan een architect een stedenbouwkundig misdrijf verweten worden indien deze geen toezicht houdt op de plaatsing van de noodzakelijke hemelwaterputten?


Afvalwater

Is de voorbehandelingsinstallatie in je project reglementair?


Architect in de praktijk

Architectenopdrachten beperken tot ruwbouw wind- en waterdicht?

Kan een architect zijn controle-opdracht beperken tot de ruwbouw-winddichtfase? Volgens een recent arrest van het Hof van Cassatie wel. Wat betekent dit nu voor u als architect?


Architect in de praktijk

Eindelijk eens goed nieuws in verband met uw aansprakelijkheid?

Arrest van Hof van Cassatie heeft verstrekkende gevolgen; beperking van het monopolie maakt dat u al architect aandachtig moet zijn voor contractuele bepalingen.


Architect in de praktijk

Als architect omgaan met slechte betalers


Architect in de praktijk

Bepalen van de duizendsten in appartementsbouw


Architect in de praktijk

Uitgespit: de regelgeving grondverzet

Sinds 1 april 2004 is in Vlaanderen de wettelijke regeling grondverzet van kracht. Met ingang van 1 juni 2008 werd deze regeling aangepast met een betere afstemming op de praktijk.


Architect in de praktijk

Wijzigingen Onroerend Erfgoeddecreet op 1 januari 2017


Architect in de praktijk

Handhaving: De nieuwe spelregels voor de omgevingsvergunning


Architect in de praktijk

Werken met architecten-werknemers: vraag en antwoord


Architect in de praktijk

Bouw- en milieuvergunning gaan voortaan samen


Architect in de praktijk

Strengere brandveiligheidsnormen voor nieuwe gebouwen en uitbreidingen van bestaande gebouwen


Partners in de bouwsector

Kan mijn bouwheer een factuur van een onderaannemer betalen?


Regenwater

De KWS-afscheider: kwaliteitshandhaver van afvoerwater


Wetgevend kader

De watertoets


EPB-regelgeving

De voornaamste aanpassingen van het wijzigingsdecreet van 18 nov. 2011


EPB-regelgeving

Wat is er op til binnen de EPB-regelgeving? - 8 sept. 2011


EPB-regelgeving

Wat verandert er in 2014?


Het beroep van de architect

Leidraad bij het indienen van een dossier in het omgevingsloket in de provincie Antwerpen.


EPB-software

Verfijningen vanaf januari 2016: enkele wijzigingen in de EPB-rekenmethode (residentieel)


EPB-regelgeving

Het ABC van de energieprestatieregelgeving

We brengen je een korte samenvatting van wat die energieprestatieregelgeving precies inhoudt.


Ontwerpparameters - Technieken

De ventilatie van technische kokers en liftschachten beheersen (WTCB)


Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatie van stookplaatsen voor warmteopwekkers


Ontwerpparameters - Technieken

Balansventilatiesysteem met warmterecuperatie, valkuilen voor de architect


Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatie van stookplaatsen voor warmteopwekkers


Ontwerpparameters - Technieken

De gevolgen van de nieuwe EcoDesign-richtlijn voor de architect


Ontwerpparameters - bouwschil

Staalskeletbouw: aandachtspunten bij de epb-berekeningen


Ontwerpparameters - Technieken

Inrekenen van bouwknopen, vragen en antwoorden


Architect in de praktijk

Wat je moet weten over het Waals wetboek Ruimtelijke Ordening


EPB-regelgeving

Overzicht van de bestemmingen vanaf 1 januari 2017

Binnen de EPB-regelgeving wordt er vanaf 1 januari 2017 een onderscheid gemaakt tussen 5 bestemmingen.


Ontwerpparameters - Technieken

Luchtdicht bouwen: een juridische benadering


EPB-regelgeving

De 2% uitzonderingsregel - een correcte interpretatie

Wat wordt verstaan onder de 2% regel? In welke gevallen mogen ze niet toegepast worden? Hoe te berekenen? en als slot enkele voorbeeldsituaties.


EPB-regelgeving

Eisen voor na-isolatie van bestaande scheidingsconstructies

Voor welke scheidingsconstructies zijn er eisen? Een overzicht van de u-waarden. Hoe wordt de U-waarde berekend


EPB-regelgeving

Wat is een bouwknopen?


EPB-regelgeving

Minimumeisen voor ventilatievoorzieningen

Het basisprincipe van ventilatie en een aanzet voor ventilatie bij residentiële en niet-residentiële projecten.


Ontwerpparameters - bouwschil

Zonnewering en luiken in de EPB


Ontwerpparameters - bouwschil

Zonnewering en luiken in de EPB


EPB-regelgeving

De installatie-eisen

Een algemeen kader.


Ontwerpparameters - Technieken

Brandveiligheid en PV-panelen, een moeilijke combinatie?


Ontwerpparameters - Technieken

Bliksembeveiliging van fotovoltaïsche systemen


Ontwerpparameters - Technieken

Wat krijgt u nu op uw dak?


EPB-regelgeving

De installatie-eisen in detail


EPB-regelgeving

Het S-peil, de gebouwschilindicator

Een algemeen kader.


Ontwerpparameters - Technieken

Wat architecten moeten weten over zonne-energie


Ontwerpparameters - Technieken

Verwarmen en koelen met geothermie: hoe werkt dit precies?


Ontwerpparameters - Technieken

Kan warmte-krachtkoppelingen in mijn bouwproject?


EPB-regelgeving

Wie doet wat wanneer binnen de EPB-regelgeving?


EPB-regelgeving

Permanente vorming EPB-verslaggevers


afvalwater

Wat als de riool van mijn buren over mijn perceel loopt?


EPB-regelgeving

De wettelijke taken van de architect binnen de EPB-regelgeving.


EPB-regelgeving

De wettelijke taken van de EPB-verslaggever binnen de EPB-regelgeving.


EPB-regelgeving

Wat bij overdracht van de ene verslaggever naar de andere verslaggever?


EPB-regelgeving

Functie verslaggever is onverenigbaar met beroep van aannemer.


EPB-regelgeving

De wettelijke taken van een ventilatieverslaggever binnen de EPB-regelgeving.


Bouwstrategiën

Eisen voor na-isolatie van bestaande scheidingsconstructies

Wat is na-isolatie? Voor welke scheidingsconstructies zijn er eisen?


Architect in de praktijk

Akoestische gevelisolatie


Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatie vlekkeloos integreren bij renovatie, een utopie?


Modelcontract

Voorbeeldcontracten en bepalingen


VEA & EPB-software

Wat zijn geldige stavingsstukken?


Ontwerpparameters - Technieken

Vraaggestuurde ventilatie en hun reductiefactor


Ontwerpparameters - Technieken

Voorbehandeling van ventilatielucht: warmtewielen en voorkoeling


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam – D&B en DBFM: onderaanneming, THV, SPV


Architect in de praktijk

Nieuwe vrijstellingen vanaf juni 2017 op vlak van archeologie


Het beroep van de architect

Wat doe ik wanneer de bouwheer de werken heeft aangevat zonder mij te verwittigen?


Het beroep van de architect

Meewerken aan een stedenbouwkundige afwijking is niet zonder risico's


Partners in de bouwsector

De aansprakelijkheid van de veiligheidscoördinator: veiligheid is een zaak van iedereen


ontwerpparameters-bouwschil

Ventileren en luchtdicht bouwen gaan hand in hand


Architect in de praktijk

Akoestiek: bezint eer ge begint


Drinkwater

Beoordeling van de prestaties van antikalkbehandelingen


Architect in de praktijk

Sloopbeheersysteem Tracimat cruciaal voor hoogwaardig hergebruik sloopafval en minder milieurisico's


Architect in de praktijk

Rook- en warmteafvoer (RWA) in parkeergarages


Architect in de praktijk

De juridische impact van normen


Architect in de praktijk

Normenreeks EN 1090: belang voor de Belgische staal- en aluminiumconstructiesector


Partners in de bouwsector

Starten met een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam: concurrentieverbod, reikwijdte


Partners in de bouwsector

Financiële regeling bij een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam


Partners in de bouwsector

De verzekering bij een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam: inleiding


Partners in de bouwsector

Abonnementspolis bij een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam


Partners in de bouwsector

De oprichting van een maatschap bij een projectgebonden ontwerpteam


Partners in de bouwsector

De maatschap bij een projectgebonden ontwerpteam: de btw


Partners in de bouwsector

Hoe wordt het resultaat van de maatschap bij een projectgebonden ontwerpteam fiscaal belast?


Partners in de bouwsector

De boekhouding van een projectgebonden ontwerpteam


Partners in de bouwsector

Een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam: case history 1


Partners in de bouwsector

Een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam: case history 2


Partners in de bouwsector

Elf stapstenen naar een succesvolle samenwerking in een bouwteam


Partners in de bouwsector

De samenwerkingsovereenkomst bij een bouwteam

coördinatieovereenkomst, alliantieovereenkomst, samenwerkingsprotocol en taakverdeling


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: aansprakelijkheid


Partners in de bouwsector

DBFM, bouwteam en BIM: deontologische, wettelijke en contractuele wolfijzers en schietgeweren


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: verzekering beroepsaansprakelijkheid


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: ABR-verzekering


ruimtelijke ordening

De codextrein is vertrokken: ruimtelijke ordening op nieuwe rails sinds 1 januari 2018

De bestaande regelgeving ruimtelijke ordening is sinds begin 2018 behoorlijk gewijzigd. Mr. Yves Loix van GSJ Advocaten geeft u een overzicht.


Partners in de bouwsector

De projectboekhouding en bankrekening voor een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam


Inhoudingsplicht particulieren

Op onze goedkeuringen van de vorderingsstaten van de aannemer staat een standaard vermelding over de inhoudingsplicht. Een klant vroeg of dit voor particulieren ook van toepassing is. Is de inhoudingsplicht enkel van toepassing voor bedrijven?


Asbestinventaris

Voor een project moeten wij een gebouw aanpassen dat in 2004 zeer grondig gerenoveerd is (vanaf casco). Er is geen asbest meer aanwezig in het gebouw. Is een asbestinventaris dan verplicht? Zelfde voor bv een gebouw uit 2004 dat gerenoveerd moet worden.


Bouwverplichting met architect bouwpromotor

Een bouwheer heeft een perceel gekocht om een woning op te bouwen. Aan de aankoop van deze grond is een bouwplicht verbonden met een bouwpromotor. Maar in het compromis staat ook dat de bouwheer verplicht is te werken met de architect van de bouwpromotor. Is dit wettelijk?


Bouwverplichting met bouwfirma

De bouwheer heeft grond aangekocht van een bouwfirma waarop er een bouwverplichting rust om met hen te bouwen. Maar het ontwerp en bijgevolg ook de kostprijs van de woning zijn nog niet gekend. Is dit in strijd met de Wet Breyne?


Aanvraag btw-nummer

Ik vatte mijn stage aan als niet-BTW-plichtige. Twee weken geleden besloot ik echter een BTW-nummer aan te vragen. Heeft dit effect op de facturen die ik al opgemaakt heb?


Sanitair horeca

Is het op een of andere manier verplicht (los van de arbeidswetgeving) om sanitair beschikbaar te maken bij een horecazaak? (bvb. als de zaak in een winkelcentrum net naast de openbare toiletten ligt)


veico voor regularisatiedossier

Ik word gevraagd een regularisatieaanvraag te doen van enkele meldingsplichtige werken. Hier is destijds geen veiligheidscoördinator aangesteld. Wat is mijn taak, gezien de werf <500 m² ?


Niet-vergunningsplichtige werken in afwachting van vergunning

We hebben een bouwvergunning aangevraagd om een rijwoning om te vormen tot een winkelruimte op het gelijkvloers en een B&B op de verdieping. In afwachting van het bekomen van de vergunning werd er gestart met niet-vergunningsplichtige inrichtingswerken. We hebben nu bezoek gekregen van de bouwinspectie, die de werken heeft stilgelegd omdat deze werken 'de realisatie van de aangevraagde toekomstige situatie beogen'. Waarom mogen deze niet-vergunningsplichtige werken nog niet uitgevoerd worden?


Mag de architect voor zijn eigen woning, optreden als EPB-verslaggever

In het kader van de omzetting van de Europese richtlijn terzake wordt bepaald dat de verslaggever onafhankelijk dient te zijn van de aangifteplichtige. Wanneer beide personen dezelfde zijn, kan van onafhankelijkheid geen sprake zijn. Zie ook http://vea.helpsyou.be onder 'Kan de aangifteplichtige (= bouwheer) als verslaggever voor een eigen bouwproject optreden?' (versie 08/2012)


De bouwheer ontvangt een boete. Ben ik als verslaggever aansprakelijk?

Na het indienen van de EPB-aangifte conform de uitvoering, ontvangt de bouwheer een boete van VEA. De bouwheer claimt dat de EPB-verslaggever mee verantwoordelijk is en vraagt bij te dragen in de boete. Heeft de EPB-verslaggever een fout gemaakt? Kan de bouwheer, die de aangifteplichtige dit eisen?


Raamroosters voorzien bij vervanging van ramen?

Indien een klant een verbouwing wil uitvoeren en een nieuw deel bijbouwt, is hij verplicht ventilatie te voorzien in het nieuwe gedeelte, maar is hij ook verplicht raamroosters te voorzien in de bestaande slaapkamers bij vervanging van deze ramen?


Is ventilatie verplicht bij het vernieuwen van ramen in bestaande woning?

Indien een klant een verbouwing wil uitvoeren en een nieuw deel bijbouwt is hij verplicht ventilatie te voorzien in het nieuwe gedeelte, maar is hij ook verplicht raamroosters te voorzien in de bestaande slaapkamers bij vervanging van deze ramen?


Er mag 2% van de verliesoppervlakte afwijken van de U max-waarden

Er mag 2% van de verliesoppervlakte afwijken van de U max-waarden. Geldt voor raamprofielen de oppervlakte van de profielen apart, of is men verplicht om de hele raamoppervlakte globaal te tellen, dus incl. glas?


Balansventilatie voor passiefbouw

Is balansventilatie voor passiefbouw verplicht? Of kan systeem C+ ook worden toegepast?


Moet de architect de startverklaring mee ondertekenen? Wat met de aangifteplichtige en de EPB-verslaggever

Moet de architect de startverklaring mee ondertekenen? Moet de architect-ontwerper of de architect-uitvoerder dit document ondertekenen? Heeft de startverklaring enkel een informatieve functie om aan te tonen dat er een EPB-verslaggever werd aangesteld of heeft dit document ook een juridisch karakter? Wat met de overeenkomst tussen de aangifteplichtige en de EPB-verslaggever? Kan de EPB-verslaggever van de architect verlangen dat hij deze overeenkomst mee ondertekend?


Muurovername verplicht bij onderschoeien wachtgevel?

Wij bouwen een meergezinswoning tussen twee bestaande woningen, maar onze muur wordt onafhankelijk van de bestaande wachtgevel opgebouwd. Nu blijkt uit de studie van de ingenieur dat de bestaande wachtgevels moeten onderschoeid worden. Eén van de buren heeft laten weten dat we verplicht zijn een muurovername te doen, is dit correct?


Asbestinventaris bij sloop

Voor een dossier van een nieuwbouw appartementsgebouw moeten we in het bestek de sloop van de bestaande woning voorzien. Voor openbare werken is er een asbestinventaris vereist, is dit bij privé werken ook verplicht?


Faillissement aannemer in tijdelijke vereniging

In het kader van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking heeft mijn opdrachtgever recent werken gegund aan een Tijdelijk Vereniging. Deze TV is er gekomen omdat aannemer A en B apart niet de juiste erkenningsklasse (3) hadden. De werken zullen uitgevoerd worden door A. Dit geldt ook voor de volledige facturatie. M.a.w. de TV is een louter technische constructie in functie van de erkenningsklasse. Ondertussen verneem ik dat B een WCO aangevraagd heeft. Bij controle vond ik dat B geen RSZ schuld heeft maar dat er wel inhoudingsplicht fiscaliteit bestaat. Hoe kan dit verder? Wat zijn de verplichtingen van mijn opdrachtgever en mezelf? Stel dat A een klasse 3 zou aanvragen of in aanvraag hebben, kan hij dan verder zonder B en zonder dat dit gevolgen heeft voor de opdracht?


Uitstel EPB-aangifte bij VEA

Voor een nieuwbouwproject werd 6 jaren geleden een vergunning verkregen. Momenteel zijn alle vergunningsplichtige werken uitgevoerd. Er is geen enkele tijdsdruk waardoor verschillende isolatiewerken en vooral de technieken nog niet geplaatst werden. Is er vanuit de EPB-wetgeving een termijn voorzien waarbinnen de EPB-aangifte moet ingediend worden? Kan bij het VEA uitstel gevraagd worden voor het indienen van een EPB-aangifte? Wat zijn de gevolgen indien er nog geen EPB-aangifte werd ingediend?


Voorstudie maken én deelnemen aan aanbesteding?

Een vzw in de gezondheidssector vraagt ons, in eerste fase, een voorstudie te maken voor de renovatie van een opvangtehuis voor mindervaliden. Op basis van deze voorstudie zal de vzw, in tweede fase, een offerteaanvraag of aanbesteding of … organiseren voor architecten en ingenieurs. Gezien zij voornamelijk leven met subsidies zijn zij hiertoe verplicht. In hoeverre kunnen wij nog deelnemen aan deze tweede fase? Wij dachten dat dit niet mocht (wegens voorkennis, …).


Vrijgekomen muur na afbraak verplicht isoleren?

Naar aanleiding van een renovatieproject van een rijwoning wordt een deel van de achteruitbouw gesloopt. Hierdoor komt een deel van de gemene muur bloot te staan. De buren hebben in de loop der jaren een bewoond volume doorgetrokken tot tegen deze gemene muur. De buren zijn nu van mening dat wij verplicht zijn deze gemene muur aan onze zijde te isoleren. Wij hebben echter enkel voorzorgen voorzien met betrekking tot waterdichtheid. Zijn we wettelijk verplicht deze vrijgekomen gemene muur, waartegen onze buur een bewoonde ruimte heeft ingericht, te isoleren?


Ben ik verplicht mijn DWG-bestanden aan de bouwheer te overhandigen?

Na de opmeting van een gebouw en het opmaken van het voorontwerp besluit de bouwheer de opdracht met een andere architect verder te zetten. Welke plannen zijn auteursrechterlijk beschermd? Kunnen we verplicht worden om deze plannen in DWG-formaat over te maken?


Isoleren vrijgekomen muur na afbraak

Het nieuwe ontwerp van een rijwoning heeft een ander gabarit dan het oude gebouw. Na afbraak van het oude gebouw zal de scheidingsmuur met het aanpalend perceel dus gedeeltelijk vrij komen te staan. Zijn wij verplicht deze delen te isoleren?


Moet/mag ik de muur van de buur die ik als parement gebruik, overnemen?

Wij bouwen een nieuwe woning, een halfopen bebouwing, tegen een bestaande woning. De muur van de buren werd tegen/op de perceelsgrens gebouwd, vooraan tegen de perceelsgrens + achteraan ± 6cm op ons perceel. Hun muur werd opgebouwd als een standaard buitenmuur met gevelsteen aan de buitenzijde (aan onze kant). Hun bouwvergunning is van 1996 en zij werden toen verplicht om de buitenzijde in gevelsteen af te werken ... vermits het aanpalende perceel toen de tuin was van hun buren, en dus niet bedoeld was om (direct) te bebouwen. In 2014 werd het perceel erlangs opgedeeld in 2 loten ... waarvan wij nu het toen onbebouwde tuindeel gaan bebouwen. Onze woning wordt volledig los van hun woning gebouwd: isolatie + snelbouw draagmuur. Enkel een klein deeltje van ±1,31m2 komt hoger dan hun tuinmuur en zullen wij bekleden met leien. Deze bekleding komt ±5cm over de perceelsgrens, maar hangt vast aan onze muur. De buren hebben het bouwaanvraagplan reeds ondertekend voor akkoord. Is er een muurovername nodig? Wij gebruiken hun muur niet constructief. Wij gebruiken hun muur wel als afwerking: zonder hun muur heeft onze muur een andere afwerking nodig. Volgens wat mij verteld werd zou een muurovername hier niet nodig zijn omdat we de muur niet echt gebruiken. Is dat correct?


Stage

Ben ik als stagiair BTW-plichtig?


Stage

Is de stage wettelijk verplicht?


Stage

Welke plichten heb je als stagiair?


Selectiecriteria verplicht in aankondiging

De aanbestedende overheid is van plan de selectiecriteria niet op te nemen in de aankondiging van de opdracht. Is dit niet verplicht?


MER-screening parkeerplaatsen

We hebben een bouwaanvraag ingediend voor een alleenstaande woning met geïntegreerde praktijkruimte. De gemeente vraagt een MER-screening voor de 3 parkeerplaatsen vooraan het perceel. Is dit verplicht?


Inschrijvingsplicht niet nagegaan

Mijn klant, een vennootschap, heeft bij het betalen van een factuur van de aannemer de inhoudingsplicht niet nagegaan. Nu heeft hij een factuur ontvangen van de RSZ omdat hij geen gedeelte doorgestort heeft. De klant stelt ons in gebreke en beroept zich op de informatieplicht van de architect. Wij zouden hem bij het betalen van de factuur op de inhoudingsplicht gewezen moeten hebben. Kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden omdat een professionele klant zijn verplichtingen naar de RSZ niet nakomt?


Inhoudingsplicht

Na opzoeking blijkt een bouwbedrijf tijdens het bouwproces een fiscale schuld te hebben opgebouwd. Bij inhoudingsplicht moet er rechtstreeks betaald worden aan de overheid, maar hoe gaat dit praktisch in zijn werk?


Buitenlands architect

Een aantal medewerkers zijn buitenlandse architecten die elk in hun eigen land het diploma haalden en daar ook als architect geregistreerd zijn. Hier ondertekenen zij geen documenten en stellen geen daden als architect ten persoonlijke titel. Is het verplicht dat zij ook ingeschreven zijn bij de Orde?


BTW

Ik ben al een jaar werkzaam als stagiair en heb geen eigen projecten. Wanneer moet ik overschakelen naar btw-plichtige en dus btw doorrekenen aan mijn stagemeester? Wat als ik al facturen verstuurde zonder btw maar er wel moet betalen?


BTW

Het gebeurt regelmatig dat er architectenwedstrijden worden georganiseerd voor het ontwerp van bepaalde bouwwerken. Er wordt hiervoor door de organisator een bestek uitgeschreven met de wedstrijdvoorwaarden (men moet bijvoorbeeld rekening houden met specifiek omschreven stedenbouwkundige voorwaarden), waaraan men zich verplicht moet houden. Wat zijn de btw-gevolgen van de deelname aan een wedstrijd door een deelnemende architect?


Auteursrecht

Op mijn website heb ik een foto geplaatst van de voorgevel van de woning van één van mijn klanten. Nu dreigt die klant ermee om een procedure te starten en mij aan te klagen wegens schending van zijn privacy als ik deze foto niet van mijn website haal. Ik heb echter geen adres, noch andere gegevens van mijn klant bij de foto geplaatst. Ik heb ook geen interieurbeelden opgenomen. Ben ik verplicht deze foto te verwijderen?


GSV Hemelwater: in mindering te brengen dakopppervlakte bij een eengezinswoning

We wensen een stedenbouwkundige vergunning in te dienen voor de nieuwbouw van een eengezinswoning. Volgens de gewestelijk stedenbouwkundige verordening hemelwater zijn wij verplicht te voorzien in een hemelwaterput met een minimale inhoud van 5.000l en in een infiltratievoorziening. Voor de verplichte plaatsing van de hemelwaterput mogen wij 60m² dakoppervlakte in mindering brengen van de afwaterende oppervlakte, nodig voor de dimensionering van de infiltratievoorziening. Mogen wij meer dan 60m² dakoppervlakte in mindering brengen van de afwaterende oppervlakte indien wij voorzien in een grotere hemelwaterput?


GSV hemelwater: overloop infiltratievoorziening

Ben ik volgens de GSV hemelwater verplicht een overloop te plaatsen op een infiltratievoorziening?


GSV Hemelwater: aansluiting afvoer dakuitbreiding

Ben ik volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater verplicht het dak van een uitbreiding eerst aan te sluiten op de bestaande hemelwaterput, alvorens te verlopen naar de nieuwe infiltratievoorziening?


GSV Hemelwater: plaatsing hemelwaterput bij een uitbreiding

We zijn bezig met het opmaken van de bouwaanvraag voor een uitbreiding van een eengezinswoning. Bij het invullen van het hemelwaterformulier hebben we echter nog een vraag. Omdat het om een nieuwe uitbreiding gaat, zijn we niet verplicht om een hemelwaterput te voorzien. De bouwheer wil echter wel graag een hemelwaterput voorzien. Dus bij het onderdeel ‘Berekening van de afwaterende oppervlakte ’ bij vraag 22 antwoorden we nee en gaan we naar vraag 27. Maar als deze hemelwaterput wel verplicht was mochten we bij vraag 23 de oppervlakte verminderen met 60 m² waardoor er minder infiltratievoorziening moet worden voorzien. Is het mogelijk om deze 60 m² toch in mindering te brengen?


Afkoppelen RWA-DWA: afvoer lijnrooster ondergrondse parking

Wij bouwen een appartementsgebouw met ondergrondse parkeergarage. In de parkeergarage zijn er een aantal klokputjes (DWA) die aangesloten zullen worden op het DWA-tracé. Onderaan de inrijhelling naar de parking is een lijnrooster (RWA) voorzien. Al deze afvoerpunten liggen te laag om gravitair af te voeren. Mogen wij de afvoer van het lijnrooster aansluiten op het DWA-tracé, zodat wij slechts één pompput moeten voorzien? Of zijn wij verplicht twee afzonderlijke pompputten te plaatsen voor dergelijk kleine hoeveelheden water?


Afkoppelen RWA-DWA: afvoer verhardingen op een bedrijventerrein

Wij voorzien de aanleg van een laadkade bij een magazijn. De laadkade wordt aangelegd op maaiveldniveau in niet-waterdoorlatende verharding en zal uitsluitend door vrachtwagens gebruikt worden. Dient het hemelwater dat op deze kade valt beschouwd te worden als afvalwater of kan de afvoer aangesloten worden op het RWA-tracé mits een gepaste voorbehandeling? Mag de laadkade afwateren naar de straat of zijn we verplicht op eigen terrein af te wateren?


GSV Hemelwater: bufferen bij een woning

We zijn bezig met de opmaak van een dossier voor de bouw van een eengezinswoning. De bodem van het project is slecht doorlatend. Volgens de bepalingen van de GSV hemelwater zijn we verplicht om te bufferen als infiltratie niet mogelijk is. De GSV hemelwater legt echter geen ledigingsdebiet op voor projecten waarvan de afwaterende oppervlakte kleiner is dan 2500m². Hoe moeten wij hiermee omgaan?


Verslag expertise verplicht?

N.a.v. een schadegeval werd een expert aangesteld door de verzekering van de aannemer die volgens ons schade veroorzaakt heeft. Na deze expertise-vergadering krijg ik te horen dat deze expert geen verslag zal opmaken. Kan dit zomaar?


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Informatie- en Adviesplicht van de architect


NAV-pockets

Ventilatieverslaggeving bij residentiële projecten - Taken en verantwoordelijkheden


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Ventilatieverslaggeving bij residentiële projecten - Taken en verantwoordelijkheden


Interessante Publicaties

Brochure Integraal Waterbeleid 2014


Interessante Publicaties

Waterwegwijzer voor architecten


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

De stedenbouwkundige vergunning in het Waals gewest


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 89 (september - oktober 2017)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 85 (november - december 2016)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 6 (nov-okt-dec 2007)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 9 (jul-aug-sep 2008)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 17 (jul-aug-sept 2010)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News - archief van nr. 29 (sep-okt 2005) t.e.m. nr. 55 (nov-dec 2010)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 36 (apr-mei-jun 2015)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 38 (okt-nov-dec 2015)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 60 (november - december 2011)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 68 (mei - juni 2013)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 69 (september - oktober 2013)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 75 (november - december 2014)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 77 (maart - april 2015)


NAV publicaties

De informatie- en adviesplicht van de architect (2010)

De architect is wettelijk verplicht om zijn opdrachtgever te informeren en advies te geven. Maar wat houden die begrippen precies in?


Andere NAV-voordelen

Collectieve Polis Gewaarborgd inkomen

Helaas is niemand vrij van ziekte of ongeval. Uw verplicht sociaal statuut als zelfstandige voorziet een minimum tegemoetkoming bij arbeidsongeschiktheid.


NAV publicaties

Ventilatieverslaggeving bij residentiële projecten: Taken en verantwoordelijkheden

Sinds 1 januari 2016 moet iedereen die een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt of een melding doet voor de bouw of ingrijpende renovatie van een wooneenheid voldoen aan extra verplichtingen rond ventilatie.


NAV publicaties

De Stedenbouwkundige Vergunning in Wallonië

Dient u wel eens een bouwaanvraag in aan de andere zijde van de taalgrens? Dan zal u vast al gemerkt hebben dat de administratieve verplichtingen en de procedures in Wallonië anders zijn. Sinds 1996 is het ruimtelijke beleid in de verschillende gewesten immers op een andere leest geschoeid.


NAV publicaties

Budget- en termijnoverschrijding bij bouwprojecten (2013)

Gewapend met deze brochure bent u beter opgewassen tegen bouwpartners die het misschien minder goed met u voorhebben, kunt u mogelijke misverstanden voorkomen, of weet u hoe u uw eigen werkwijze moet bijsturen om tot een betere controle van timing en budget te komen.


NAV publicaties

De oplevering (herdruk 2010): Ook voor de architect een cruciaal moment

Deze pocket behandelt de kernelementen van de oplevering voor de gewone private aanneming, de aanneming die ressorteert onder de woningbouwwet en de aanneming van overheidsopdrachten.


Met de steun van de Vlaams Minister van Energie

BEN-architect

Deze website staat in het kader van Bijna EnergieNeutraal bouwen, dat in 2021 verplicht zal zijn.


Verplichte verzekering

NAV blijft hameren op een gelijkwaardige verzekeringsplicht voor álle bouwpartners. Het Grondwettelijk Hof was in haar arrest van 12 juli 2007 (nr. 100/2007) zeer duidelijk. Er is wel degelijk een discriminatie tussen architecten en de andere bouwpartners.


Ventilatieverslaggeving

Sinds begin 2016 is de ventilatieverslaggeving wettelijk verplicht. Onze eerste balans legt een reeks pijnpunten bloot. De complexiteit, de kostprijs, het uitblijven van de benodigde webapplicatie en de vele examens voor de erkenning springen het meest in het oog.


Aanwezigheidsregistratie

Het gedoogbeleid i.vm. de aanwezigheidsregistratie voor architecten blijft gehandhaafd. Tot nog toe was de aanwezigheidsregistratie voor architecten geen prioriteit voor de inspectiediensten voor Welzijn op het Werk en andere. Dit blijft zo in de loop van 2016, in afwachting van de wetswijziging voorzien voor 01/01/2017.


Archeologienota

Met de archeologienota is Vlaanderen weer een reglementering rijker. Opnieuw is de doelstelling nobel en gerechtvaardigd, bescherming van ons archeologisch erfgoed, maar de gevolgen onaanvaardbaar. NAV vraagt een snelle evaluatie en bijsturing.


Nieuws

Verplichting hernieuwbare energie verdringt aardgasaansluiting

Wie in de toekomst bouwplannen heeft in een nieuwe verkaveling of op een plek waar nog geen aardgas ligt, riskeert veel meer te moeten betalen voor een aansluiting.


Nieuws

Informatieverplichting vastgoed in overstromingsgevoelig gebied wijzigt op 1 januari

Op 1 januari 2017 wijzigen de richtlijnen voor de informatieplicht voor publiciteit bij vastgoed in overstromingsgevoelig gebied. Het overstromingssymbool moet dan enkel nog vermeld worden bij de publiciteit van vastgoed dat in effectief overstromingsgevoelig gebied ligt.


Nieuws

Erkenning boorbedrijf voortaan verplicht


Nieuws

Erkenning boorbedrijf voortaan verplicht


Nieuws

Asbestinventaris binnenkort verplicht bij verkoop van woning

De asbestinventaris wordt opgenomen in het eengemaakte Vlaamse woningattest, de woningpas.


Nieuws

Vlaming bouwt energiezuiniger dan wettelijk verplicht

Nieuwbouwwoningen in Vlaanderen halen gemiddeld een E-peil van E39. Dat is 11 punten lager dan de wettelijke eis van E50.


Nieuws

Digitale bouwaanvraag sinds donderdag overal verplicht

Voor de omgevingsvergunning zelf moet u echter op veel plaatsen nog even geduld oefenen. Informeer u dan ook goed.


Nieuws

Leo Van Broeck: 'Schaf verplichte aanstelling van architect af'

Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck pleit ervoor om, naar analogie met Zwitserland, de aanstelling van een architect niet langer verplicht te maken.


Nieuws

Mobiel de inhoudingsplicht checken


Nieuws

Europa verplicht 1 laadpaal per 10 parkeerplaatsen bij nieuwe gebouwen

Om de aankoop en het gebruik van elektrische auto's te stimuleren, werkt Europa aan nieuwe bouwvoorschriften voor grote gebouwen.


Nieuws

NAV Poll: E40 in 2018 en E30 in 2021: haalbaar?

Vanaf 1 januari 2018 wil men E40 verplicht maken en drie jaar later E30. Is dit volgens u een haalbare kaart?


Nieuws

Vlaming moet regenwater meer gebruiken

Als we overstroming en droogte de baas willen kunnen, moeten we slimmer met ons water omspringen, zeggen buitenlandse experts.


Nieuws

Zit er rock-’n-roll in je stage?

Op bezoek bij stagiair Caroline en stagemeester Nico Verdickt.


Nieuws

Regels rond vrijstelling, melding en hemelwater gewijzigd


Nieuws

Regels rond vrijstelling, melding en hemelwater gewijzigd

Het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 treedt in werking op 29 september 2016.


Interview

“Ereloonstudie kan architect en opdrachtgever een indicatie geven”

Johan Rutgeerts over de workload van de architect.


Orde

Orde: “We volgen strategie om tot wettelijke barema’s te komen”

Marnik Dehaen, voorzitter Orde van Architecten – Vlaamse raad geeft tekst en uitleg.


Nieuws

Digitale bouwaanvraag: stel niet uit tot morgen wat je vandaag kan doen

NAV beveelt zijn leden aan om er nu al gebruik van te maken. Ontdek waarom.


Nieuws

Dringende bijsturing archeologienota nodig

In december zou een oplossing volgen, bevestigt Vlaams Volksvertegenwoordiger An Christiaens (CD&V).


Nieuws

Zelfvoorzienende waterhuishouding: wat kan in Vlaanderen?

Bedrijven en particulieren neigen steeds meer naar zelfvoorziening, in de eerste plaats op het vlak van energie. Maar wat met autarkie op vlak van watervoorziening en sanering?


Interview

'Alleen via zelfontplooiing kunnen we crisis in architectuursector keren'

Ir.-arch. Lorenzo Van Tornhaut legde onlangs de laatste hand aan zijn masterscriptie bedrijfseconomie. Daarin pleit hij voor een nieuwe rol voor de architect, aangepast aan de context waarbinnen die vandaag werkt, en schetst hij mogelijke overgangsscenario’s.


Nieuws

Edward Sorgeloose is nieuwe voorzitter BVA

Sylvie Bruyninckx, de huidige voorzitter van de Beroepsvereniging voor Architecten (BVA), geeft het voorzitterschap van de vereniging door aan Edward Sorgeloose. Het dagelijks bestuur van de BVA bestaat naast Sorgeloose en Bruyninckx uit Joris Malbrain en Jacques Spaas. Zij worden bijgestaan door projectcoördinator Nathalie Poppe en projectregisseur Nancy Hasen.


Nieuws

De nieuwe spelregels voor de omgevingsvergunning

Met de omgevingsvergunning doen ook nieuwe spelregels voor de handhaving in de VCRO hun intrede.


Rondetafel

Een nieuwe rol voor de architect?

NAV bracht een aantal pertinente gesprekspartners samen voor een discussie over mogelijke perspectieven.


Nieuws

Droom je ook van efficiënt bedrijfsbeheer ?

Onlangs kreeg je van jouw boekhouder waarschijnlijk jouw resultaten en jaarrekening van het jaar 2016. In samenwerking met de Confederatie Bouw bieden wij jou een tweede mening aan via een gratis analyse op deze resultaten.


Nieuws

Eandis verwelkomt digitale meters met nieuwe meterkast

Volgend op de beslissing van de Vlaamse regering over de gefaseerde invoering van digitale meters, heeft Eandis groen licht gegeven voor de introductie van een nieuwe elektriciteitsmeterkast.


Nieuws

Versoepeling 100% unanimiteitsregel door VME in een collectief bouwproject op komst!

Goed nieuws voor alle architecten die bezig zijn met collectieve bouwprojecten, waar tot op heden de VME enkel mag beslissen bij 100% unanimiteit: de regelgeving zal versoepelen!


Enquête

Enquête: de digitale bouwaanvraag

Verschillende architecten melden ons dat er knelpunten zijn die een vlotte werking verhinderen.


Nieuws

Kati Lamens over digitale bouwaanvraag: 'Enorme economische schade'

Video VTM Nieuws.


Nieuws

Ontmoet jouw toekomstige bouwheer tijdens Mijn Huis Mijn Architect

Op zaterdag 23 en zondag 24 september is het weer zo ver! Dan heb je opnieuw de kans om heel wat potentiële klanten te ontmoeten tijdens Mijn Huis Mijn Architect.


Nieuws

Digitale bouwaanvraag wordt bijgestuurd

Het gebruik van het internetloket in combinatie met een papieren versie moet het systeem ontlasten en dus sneller doen werken.


Interview

'Passiefgebouwen zijn tikkende tijdbommen'

In het reconversieproject Mode And Design Centre (MAD) in Brussel slaagde ROTOR erin het gebouw van de sloop te vrijwaren.


Enquête

Hoe gaat het met de digitale bouwaanvraag en de omgevingsvergunning?

NAV-opvolgingsenquête: merkt u verbetering sinds onze eerste enquête op 23 maart, of niet?


Nieuws

7,5 miljoen euro extra om asbest versneld te verwijderen uit scholen

In Vlaanderen zijn er naar schatting 3,7 miljoen ton asbesthoudende materialen in omloop. Voor scholen gaat het om 15.000 ton.


Nieuws

Digitale bouwaanvraag: NAV stelt minister in gebreke

NAV heeft bevoegd minister Joke Schauvliege formeel in gebreke gesteld, samen met 560 architecten die onze vraag daartoe mee hebben onderschreven.


Nieuws

Uitbreiding burgerlijke aansprakelijkheid in de bouw plenair goedgekeurd

Het wetsontwerp van ministers Kris Peeters en Willy Borsus werd deze maand plenair goedgekeurd.


Nieuws

Unizo: 'Steeds meer bouwplannen in de war door archeologie'

Maandelijks moeten 300 à 400 bouwheren een archeologisch onderzoek laten uitvoeren voor de aanvraag van hun bouwvergunning. Dat leidt tot vertragingen en extra kosten, aldus Unizo.


Nieuws

Nationaal register gerechtsdeskundigen: nieuwe wetswijziging en deontologische code


Nieuws

Nieuwe risicozones overstromingen afgebakend

Nieuwe kaart in werking vanaf 1 januari 2018


Nieuws

Bouwmeester: 'Durf slecht betaalde opdrachten te weigeren'

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck beseft dat het dringend tijd is voor een structurele oplossing.


Nieuws

Actualisatie risicozones overstromingen

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed met de actualisering van de risicozones voor overstromingen.


Nieuws

NAV lanceert renovatieadvies.be

Geeft u als architect wel eens advies over een aan te kopen renovatiepand? Of begeleidt u renovatieprojecten van A tot Z? Lees dan vooral verder. Want in beide gevallen biedt NAV haar leden nu de mogelijkheid om in het vizier van potentiële kopers en bouwheren te komen.


Nieuws

Gratis infoboost voor startende stagiairs - Kick Off Days for Architects 2017

Een beginnende stagiair op kantoor? NAV zorgt voor een feilloze start met een gratis infosessie in september.


Nieuws

Ontdek nu al het najaar van Vitruvius Academy

Ook dit najaar kunnen architecten op Vitruvius Academy rekenen voor een ruim aanbod bijscholing.


Interview

BLAF architecten: 'Duurzame architectuur als sluitsteen'

BLAF architecten, in 2013 nog genomineerd voor de Jo Crepain Prijzen, vervullen al jaren een voortrekkersrol op het vlak van duurzaam bouwen.


Nieuws

Definitief: geen bouwvergunning zonder internetverbinding

Wie zijn huis grondig verbouwt of een nieuwbouw zet, krijgt voortaan enkel nog een stedenbouwkundige vergunning wanneer hij de woning tegelijk ook ‘internetklaar’ maakt.


Nieuws

Bouwmeester: “Vlaming niet klaar voor betonstop? De planeet is niet klaar voor de mens!”

Leo Van Broeck reageert snoeihard op een enquête van Het Laatste Nieuws, waaruit blijkt dat de Vlaming niet klaar is voor de betonstop.


Nieuws

Zonneboilers en warmtepompen wegen zwaarder door bij berekening E-peil

Warmtepompen en zonneboilers zullen in de toekomst meer meetellen voor een gunstiger, lager E-peil van gebouwen.


Nieuws

200 architecten vlot van start dankzij de Kick Off Days … en er is meer!

De Kick Off Days for Architects 2017 mochten op flink wat belangstelling rekenen. En starters kunnen blijven rekenen op NAV voor begeleiding op maat.


Nieuws

Oplossing voor Pur en Pir-problemen bij Vlaamse overheidsopdrachten

Door overmacht en problemen bij de productie van methyleendifenyldi-isocyanaat (MDI) is er momenteel een schaarste aan de isolatiematerialen Pur en Pir.


Nieuws

Nieuwe regels om hernieuwbare energie een boost te geven

Niet door te oversubsidiëren – de totale steun verhoogt niet – maar door enkele spelregels aan te passen.


Nieuws

Vlaanderen renoveert, maar door te BENOveren kan het beter

Hoewel de afgelopen jaren vooruitgang werd geboekt in het energetisch renoveren van het Vlaamse woningenpark, is er toch nog heel wat ruimte voor verbetering.


architect in de praktijk

Gratis advies: een verkeerd signaal


Rondetafel

Het nieuwe Vlaamse ruimtebeleid: kansen en uitdagingen

NAV en de Orde van architecten – Vlaamse Raad brachten vijf betrokken partijen samen voor een discussie over het nieuwe Vlaamse beleid inzake ruimtelijke ordening.


Interview

Architectenbureau onder de loep

Via het project BouwRadar, dat wordt ondersteund door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen, krijgen firma’s uit de bouwsector de kans om hun bedrijf gratis te laten doorlichten door experts.


Nieuws

In beroep gaan tegen bouwplannen wordt moeilijker

De Vlaamse meerderheid maakt in beroep gaan tegen bouwplannen moeilijker. De Raad van State is bijzonder kritisch.


energiebewustontwerpen

NAV schenkt gratis renovatieadvies aan een Radio 2-luisteraar.

Renoveren zonder architect? Nee toch!


energiebewustontwerpen

Eerste editie Isolatiedag groot succes

Meer dan 500 deelnemers bezoeken werven over heel Vlaanderen.


Nieuws

Omgevingsvergunning definitief van start op 1 januari 2018

Als u in de loop van december nog een aanvraag indient in het loket voor digitale bouwaanvragen, en het dossier wordt in januari onvolledig of ontvankelijk verklaard, dan moet u het dossier opnieuw ingeven en indienen via het loket voor omgevingsvergunningen.


Interview

“Netwerk Architecten Vlaanderen is meer dan ooit nodig”

Via een terug- en vooruitblik op 2017/naar 2018 lichten NAV-voorzitter Kati Lamens en NAV-directeur Kris Baetens toe waarom bovenstaande uitspraak geen holle slogan is.


Nieuws

Filip De Rynck: 'De betonstop, een fata morgana'

De betonstop is een goed idee, maar de maatregelen van de Vlaamse regering staan er haaks op, waarschuwt hoogleraar Bestuurkunde Filip De Rynck.


Nieuws

Uitbreiding Vlaamse energielening vanaf 1 oktober 2017

Vanaf 1 oktober 2017 wordt de Vlaamse energielening uitgebreid. Een energielening kan je afsluiten bij een energiehuis.


Verplichte verzekering

Verzekeringsplicht aannemers belangrijke stap, maar gaat niet ver genoeg

De ministerraad keurde vorige week een voorontwerp van wet goed waarbij het ook aannemers een verzekeringsplicht voor tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid oplegt.


Orde

Deontologie zadelt architect op met te zware verantwoordelijkheid

NAV pleit voor realistische aanpassing en roept Orde via Open Brief op tot duidelijk signaal.


Archeologienota

NAV vraagt snelle evaluatie en bijsturing archeologienota

Archeologisch onderzoek ja, maar niet ten koste van de geplande werken.


renovatieadviseur

Less is more. Master, wat is uw plan?

Vrijdag aanstaande houdt Vlaanderen de werkzaamheden van de voorbije twee jaar in het Renovatiepact tegen het licht. Eén van de denkpistes in dat pact is de ontwikkeling van een nieuw deskundigenprofiel in de bouw: de renovatie-adviseur.


omgevingsvergunning

Gefaseerde invoering omgevingsvergunning: NAV rekent op gezond verstand overheden

Overgangsmaatregelen m.b.t. het digitaal omgevingsloket maken het architecten niet gemakkelijk.


omgevingsvergunning

Architecten vragen om uitstel voor omgevingsvergunning

Architecten maken zich grote zorgen over de volledige overschakeling op de omgevingsvergunning op 1 juni. Het voortraject daarvan, op minder dan 30 werkdagen van 1 juni, wekt weinig vertrouwen over een goede voorbereiding.


digitale bouwaanvraag

Digitale loketten bouwaanvraag: ruim 500 architecten stellen minister Schauvliege in gebreke

NAV heeft bevoegd Vlaams minister Joke Schauvliege formeel in gebreke gesteld, samen met 560 architecten die onze vraag daartoe mee hebben onderschreven.


Energie

Meeste bouwers respecteren isolatieregels wél, maar sector kreunt onder te snelle verstrenging

Vier maanden voor de inwerkingtreding is de exacte eis voor het nieuwe S-peil nog niet gekend.


Opinie

Oef, de elektronische registratieplicht is voor de architect verleden tijd!

Dankzij het lobbywerk – ja, lobbyen is geen misdaad - van NAV is de elektronische registratieplicht op de werf vanaf begin 2016 niet langer van toepassing op de architect.


Opinie

Verzekeringsplicht voor aannemers: too little too late

Een volgende stap is dringend nodig, te beginnen met een gelijkschakeling van verzekeringsplicht tussen architecten en andere dienstverleners op de werf.


Opinie

Verplichte verzekering aannemers: is de kogel nu echt door de kerk?

Na jaren lobbywerk keurde de ministerraad in 2016 eindelijk een voorontwerp goed waarbij niet enkel architecten, maar ook aannemers en andere dienstverleners verplicht worden zich te verzekeren voor hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid.


Opinie

De verplichte tienjarige aansprakelijkheids- verzekering voor alle bouwpartners

De invoering van een verplichte verzekering voor aannemers kan zeker toegejuicht worden. Maar we vragen ons af of de wetgever geen kans gemist heeft om een gelijkwaardige verzekeringsplicht in te voeren zoals het Grondwettelijk Hof voor ogen had.


Opinie

2016: grand cru of grand mal?

Niets is zeker, tenzij dat we op een dag sterven, in afwachting daarvan belastingen moeten betalen en als architect jaarlijks een rugzak vol extra verplichtingen op onze toch al fel belaste rug geladen krijgen.


Opinie

De nieuwe renovatieadviseur, een superman?

Voor een investering in een doordachte en grondige renovatiegolf is het 5 voor 12, niet voor de ontwikkeling van een zoveelste nieuwe speler in het al overbevolkte bouwlandschap.


Opinie

Hof van Cassatie over opdrachten ruwbouw-winddicht: het Waterloo van de Orde van Architecten

Een arrest van het Hof van Cassatie heeft een einde gemaakt aan een standpunt van de Orde van Architecten dat sinds 28 februari 1992 door de Nationale Raad werd ingenomen.


Opinie

De architect: opnieuw het kind van de rekening?

Omdat het omgevingsloket niet tijdig operationeel zal zijn, wordt de omgevingsvergunning in twee fases ingevoerd.


Opinie

Master, wat is uw plan?

Ons advies over de renovatieadviseur? Wijs woningeigenaars de weg naar de vele reeds aanwezige, onafhankelijke en bekwame adviseurs.


Opinie

100 bladzijden

Dat is het aantal bladzijden met alle opmerkingen die we ontvingen naar aanleiding van een enquête over de digitale bouwaanvraag.


Opinie

S-peil: stop toch met dat virtuele klimaatbeleid!

Meer dan om het even welke andere beroepsgroepering zijn wij architecten ervan overtuigd dat de klimaatverandering om een gepaste reactie schreeuwt. Maar ...


Innovatie

Energiezuinig ventileren en verwarmen hand in hand


Innovatie

Daikin stelt nieuwste HVAC-oplossingen voor op Blue Stories Seminar

Eind oktober verzamelde Daikin de HVAC-sector tijdens het Daikin Blue Stories Seminar om er de nieuwste oplossingen voor te stellen die een antwoord bieden op de huidige HVAC-tendensen.


Innovatie

Architect@work Kortrijk - Licht in het hoofd

Zoekt u een deugdelijke reden om een keer uit uw kot te komen? Een tip: op 27 en 28 april vindt in Kortrijk Xpo de achtste editie van architect@work plaats met als centraal thema Architectuur & Licht.


Innovatie

57% van de energie van Kingspan is afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen in 2016

Kingspan viert de overschrijding van de Net Zero Energy-doelstellingen.