Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Het beroep van de architect

Maatregelen als een procedure al loopt


Het beroep van de architect

Geschillen in de bouwsector: algemeen


Het beroep van de architect

Wie moet betrokken worden bij beslechtingen?


Het beroep van de architect

Termijnen vordering tot schadeherstel


Waterbewust bouwen

Beknopt overzicht wetgeving Hemel- en Afvalwater


Waterrobuust bouwen

Visie van de verzekeraar


Het beroep van de architect

De beroepsplichten


Het beroep van de architect

De Raden van de Orde (Provinciale Raden)


Het beroep van de architect

De Raden van Beroep


Het beroep van de architect

Wie moet ingeschreven zijn op de tabel van de Orde?


Het beroep van de architect

Help, ik word opgeroepen door de Orde


Het beroep van de architect

De stage van de architect


Het beroep van de architect

Begrippen: schade, aansprakelijkheid en schadegevallen beslechten


Het beroep van de architect

Contractuele uitsluiting in-solidum druist in tegen de openbare orde


Het beroep van de architect

Minnelijke oplossing


Het beroep van de architect

Conflictueuze oplossing: beslissing door de rechter


Het beroep van de architect

Conflictueuze oplossing: buitengerechtelijke beslissing


Het beroep van de architect

Verzoeningscommissie Bouw


Het beroep van de architect

Het deskundigenonderzoek


Het management van een architectenbureau

Werken met zelfstandige medewerkers: schijnzelfstandigheid


Het management van een architectenbureau

Veel gestelde vragen over het werken met zelfstandige medewerkers


Het management van een architectenbureau

Arbeidsvoorwaarden voor bedienden


Het management van een architectenbureau

Kwaliteitszorg in het architectenbureau


Partners in de bouwsector

Slecht weer in de bouwsector & de gevolgen


Sociaal en juridisch statuut

Deontologie: richtlijnen bij de opmaak van de statuten


Sociaal en juridisch statuut

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de Wet Laruelle


Sociaal en juridisch statuut

Stappenplan om tot een architectenvennootschap te komen


Fiscaliteit in de bouw

Ondersteunende maatregelen voor de bouwsector


Architect in de praktijk

Princiepsarrest Hof van Cassatie: architectenopdrachten beperken tot ruwbouw wind- en waterdicht


Architect in de praktijk

Beknopt overzicht overheidsopdrachten


Architect in de praktijk

BENOR


Architect in de praktijk

Productcertificatie


Architect in de praktijk

Keurmerken en kwaliteitskaders


Architect in de praktijk

Hoe doet u een bouwaanvraag in Wallonië?


Architect in de praktijk

Als architect omgaan met slechte betalers


Architect in de praktijk

Bepalen van de duizendsten in appartementsbouw


Architect in de praktijk

Uitgespit: de regelgeving grondverzet

Sinds 1 april 2004 is in Vlaanderen de wettelijke regeling grondverzet van kracht. Met ingang van 1 juni 2008 werd deze regeling aangepast met een betere afstemming op de praktijk.


Architect in de praktijk

Wijzigingen Onroerend Erfgoeddecreet op 1 januari 2017


Architect in de praktijk

Handhaving: De nieuwe spelregels voor de omgevingsvergunning


Architect in de praktijk

Werken met architecten-werknemers: vraag en antwoord


Architect in de praktijk

Bouw- en milieuvergunning gaan voortaan samen


Partners in de bouwsector

Wat bij faling van de aannemer?


Wetgevend kader

De watertoets


EPB-regelgeving

Wat is er op til binnen de EPB-regelgeving? - 8 sept. 2011


EPB-regelgeving

Wat verandert er in 2014?


EPB-regelgeving

Het ABC van de energieprestatieregelgeving

We brengen je een korte samenvatting van wat die energieprestatieregelgeving precies inhoudt.


Ontwerpparameters - Technieken

Nieuw KB eist veel strengere ventilatie-eisen in werkplaatsen dan EPB-regelgeving


EPB-regelgeving

Overzicht van de bestemmingen vanaf 1 januari 2017

Binnen de EPB-regelgeving wordt er vanaf 1 januari 2017 een onderscheid gemaakt tussen 5 bestemmingen.


Ontwerpparameters - Technieken

Luchtdicht bouwen: een juridische benadering


VEA & EPB-software

Materiaaldatabank epbd.be


EPB-regelgeving

De installatie-eisen

Een algemeen kader.


EPB-regelgeving

Het minimaal installatierendement bij renovaties: mogelijke vrijstellingen/afwijkingen

Afhankelijk van de leeftijd van de ketel, is er algemene vrijstelling mogelijk.


Ontwerpparameters - Technieken

Brandveiligheid en PV-panelen, een moeilijke combinatie?


Ontwerpparameters - Technieken

Verwarmen en koelen met geothermie: hoe werkt dit precies?


EPB-regelgeving

Hoe een uitzondering op de EPB-eisen aanvragen?


EPB-regelgeving

Welke uitzonderingen binnen de EPB-regelgeving zijn mogelijk?


EPB-regelgeving

De wettelijke taken van de aangifteplichtige binnen de EPB-regelgeving.


EPB-regelgeving

De wettelijke taken van de architect binnen de EPB-regelgeving.


EPB-regelgeving

Wie kan erkend worden als ventilatieverslaggever?


Premies en belastingsvermindering

Wat met de financiële steunmaatregelingen in 2017?


VEA & EPB-software

Wat zijn geldige stavingsstukken?


ontwerpparameters-bouwschil

Methode van Glaser


Ontwerpparameters - Technieken

Vraaggestuurde ventilatie en hun reductiefactor


Architect in de praktijk

Nieuwe vrijstellingen vanaf juni 2017 op vlak van archeologie


Het beroep van de architect

Wat doe ik wanneer de bouwheer de werken heeft aangevat zonder mij te verwittigen?


Het beroep van de architect

Welke juridische uitwegen zijn er voor licht verborgen gebreken?


Het beroep van de architect

Meewerken aan een stedenbouwkundige afwijking is niet zonder risico's


Partners in de bouwsector

De aansprakelijkheid van de veiligheidscoördinator: veiligheid is een zaak van iedereen


Architect in de praktijk

Beoordeling van kleurcontrasten en de dimensionering van de signalisatie


Architect in de praktijk

Sloopbeheersysteem Tracimat cruciaal voor hoogwaardig hergebruik sloopafval en minder milieurisico's


Architect in de praktijk

Nieuwe spelregels bij sloop- en afbraak: Wat moet u weten als architect?


Partners in de bouwsector

Tien stapstenen naar een succesvolle projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam


Partners in de bouwsector

Het interne beslissingsproces voor een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam


Partners in de bouwsector

Abonnementspolis bij een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam


Partners in de bouwsector

Wat zijn geïntegreerde opdrachten? (Design & Build (D&B) en Design Build Finance Maintenance Operate


Partners in de bouwsector

Een bouwteam vs geïntegreerde opdrachten: een SWOT-analyse


Partners in de bouwsector

Elf stapstenen naar een succesvolle samenwerking in een bouwteam


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: samenstelling, selectie en engagement


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: verzekering beroepsaansprakelijkheid


Partners in de bouwsector

Voorbehoud bij het samenwerken in een bouwteam


ruimtelijke ordening

De codextrein is vertrokken: ruimtelijke ordening op nieuwe rails sinds 1 januari 2018

De bestaande regelgeving ruimtelijke ordening is sinds begin 2018 behoorlijk gewijzigd. Mr. Yves Loix van GSJ Advocaten geeft u een overzicht.


2 simultane vergunningsaanvragan mogelijk?

Kunnen twee stedenbouwkundige aanvragen simultaan lopen? Bijvoorbeeld een beroepsprocedure en een nieuwe bouwaanvraag?


Slechts één gunningscriterium mogelijk?

Ik ben bezig met een aanbesteding van een overheidsopdracht, het betreft een 'openbare procedure'. Ik lees in een informatiebundel letterlijk dat het nieuwe KB van 18/04/2017 oplegt dat alle opdrachten (met uitzondering van de 'aanvaarde factuur' en 'onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking') gunningscriteria moeten voorzien (prijs / kosten / prijs-kwaliteit). Mag de aanbestedende overheid bijvoorbeeld enkel het gunningscriterium 'prijs' hanteren als selectiecriterium? Momenteel staat in het bestek vermeld dat de aanbestedende overheid de laagste regelmatige offerte zal kiezen.


Gebouwen met erfgoedwaarde

Wat indien mijn project op de lijst van bouwkundig erfgoed staat? Kan ik een vrijstelling krijgen voor de EPB-eisen? Welke procedure moet ik volgen?


Procedurefout tijdens openbaar onderzoek

Indien er een procedurefout zou gebeuren bij de behandeling van een openbaar onderzoek, vervalt de mogelijkheid tot klacht hiertegen bij het verstrijken van de bezwaartermijn van het openbaar onderzoek zelf, of kan dit ook nog later ingeroepen worden, en zo ja, binnen welke termijn?


Uitstel aanvragen bij het indienen van EPB-aangifte

Het is niet mogelijk om binnen de wettelijke termijn de EPB-aangifte in te dienen. De werken werden niet uitgevoerd zoals beschreven in de bestekken. Om de EPB-eisen te behalen moeten verschillende werken afgebroken worden om conform de plannen en de bestekken uit te voeren. Momenteel loopt er een gerechtelijke procedure tegen de aannemer en kunnen de nodige werken niet plaats vinden. Kan er uitstel aangevraagd worden voor het indienen van een EPB-aangifte?


Faillissement aannemer in tijdelijke vereniging

In het kader van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking heeft mijn opdrachtgever recent werken gegund aan een Tijdelijk Vereniging. Deze TV is er gekomen omdat aannemer A en B apart niet de juiste erkenningsklasse (3) hadden. De werken zullen uitgevoerd worden door A. Dit geldt ook voor de volledige facturatie. M.a.w. de TV is een louter technische constructie in functie van de erkenningsklasse. Ondertussen verneem ik dat B een WCO aangevraagd heeft. Bij controle vond ik dat B geen RSZ schuld heeft maar dat er wel inhoudingsplicht fiscaliteit bestaat. Hoe kan dit verder? Wat zijn de verplichtingen van mijn opdrachtgever en mezelf? Stel dat A een klasse 3 zou aanvragen of in aanvraag hebben, kan hij dan verder zonder B en zonder dat dit gevolgen heeft voor de opdracht?


Verbintenistermijn

We hebben een offerte ingediend voor de renovatie van een openbaar gebouw (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking). De opgelegde verbintenistermijn was 90 dagen. Tot op heden heeft het bestuur nog geen officiële beslissing genomen. We zouden echter graag officieel bericht krijgen van de stand van zaken. Bestaat er een wet of besluit waarop we kunnen terugvallen om hier alsnog bericht over te krijgen?


Verkavelingsplan

Onlangs werd mijn dossier voor een verkaveling niet ontvankelijk verklaard omdat de dienst RO enkel een verkavelingsplan van een landmeter aanvaardt, ook niet als een opmetingsplan (afmetingen van het terrein vóór de splitsing in 2 percelen) van de beëdigde landmeter toegevoegd wordt. Nochtans staat in de ‘Procedure aanvraag nieuwe verkaveling’ (Ruimte Vlaanderen) dat iedereen dit kan: “U mag dus zelf het dossier opstellen. De meeste mensen kiezen er echter voor om dit door een gespecialiseerd persoon te laten doen: een architect, een landmeter, een stedenbouwkundige...” Mag men dit eisen?


Auteursrecht

Op mijn website heb ik een foto geplaatst van de voorgevel van de woning van één van mijn klanten. Nu dreigt die klant ermee om een procedure te starten en mij aan te klagen wegens schending van zijn privacy als ik deze foto niet van mijn website haal. Ik heb echter geen adres, noch andere gegevens van mijn klant bij de foto geplaatst. Ik heb ook geen interieurbeelden opgenomen. Ben ik verplicht deze foto te verwijderen?


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

De stedenbouwkundige vergunning in het Waals gewest


NAV Syllabi

Infosessie: WAT ALS je te maken krijgt met een ... - deel 3


NAV Syllabi

Infosessie: WAT ALS je te maken krijgt met een ... - deel 2


NAV Syllabi

Infosessie: WAT ALS je te maken krijgt met een ... - deel 1


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Overheidsopdrachten voor beginners (update 2017)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 7 (jan-feb-maa 2008)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 61 (januari - februari 2012)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 76 (januari - februari 2015)


NAV publicaties

De Stedenbouwkundige Vergunning in Wallonië

Dient u wel eens een bouwaanvraag in aan de andere zijde van de taalgrens? Dan zal u vast al gemerkt hebben dat de administratieve verplichtingen en de procedures in Wallonië anders zijn. Sinds 1996 is het ruimtelijke beleid in de verschillende gewesten immers op een andere leest geschoeid.


NAV publicaties

Overheidsopdrachten voor beginners: Een handleiding op maat van de architect

Komt u als architect voor de eerste maal in aanraking met overheidsopdrachten? U voelt zich ietwat verloren in de massa’s wetteksten en boeken hierover? Dan is deze praktische handleiding iets voor u.


NAV publicaties

Bestaande gebouwen in functie van EPB: De nieuwe eisen voor renovatie vanaf 2015

Vanaf 1 januari 2015 zijn er belangrijke wijzigingen op het vlak van EPB-eisen voor werkzaamheden aan bestaande gebouwen die vallen onder de stedenbouwkundige aanvraag of meldingen met een uitgebreide dossiersamenstelling.


NAV publicaties

De veiligheidscoördinatie in vraag en antwoord (2011)

Het Koninklijke besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen dateert reeds van januari 2001.


Archeologienota

Met de archeologienota is Vlaanderen weer een reglementering rijker. Opnieuw is de doelstelling nobel en gerechtvaardigd, bescherming van ons archeologisch erfgoed, maar de gevolgen onaanvaardbaar. NAV vraagt een snelle evaluatie en bijsturing.


Nieuws

Recordbedrag van 130 miljoen euro voor publiek-private samenwerking sociaal wonen

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) lanceert een nieuwe publiek-private samenwerkingsprocedure CBO.


Nieuws

Aqua Belgica waarschuwt voor malafide waterbehandelaar


Orde

Orde: “We volgen strategie om tot wettelijke barema’s te komen”

Marnik Dehaen, voorzitter Orde van Architecten – Vlaamse raad geeft tekst en uitleg.


Nieuws

Nieuwe folder over beschermde stads- en dorpgezichten


Nieuws

Digitale bouwaanvraag: stel niet uit tot morgen wat je vandaag kan doen

NAV beveelt zijn leden aan om er nu al gebruik van te maken. Ontdek waarom.


Nieuws

Dringende bijsturing archeologienota nodig

In december zou een oplossing volgen, bevestigt Vlaams Volksvertegenwoordiger An Christiaens (CD&V).


Nieuws

Herontwikkeling site Ford Genk van start

1 jaar nadat Vlaanderen eigenaar geworden is van de Ford-terreinen in Genk, starten de werken om van de site een nieuwe bloeiende bedrijvenzone te maken.


Nieuws

Grimbergen: 'bouwaanvraag voor Eurostadion volledig en ontvankelijk'

De administratieve diensten van de gemeente Grimbergen verklaren de bouwaanvraag die Ghelamco heeft ingediend voor de bouw van het Eurostadion en twee andere gebouwen op Parking C 'volledig en ontvankelijk'.


Nieuws

De nieuwe spelregels voor de omgevingsvergunning

Met de omgevingsvergunning doen ook nieuwe spelregels voor de handhaving in de VCRO hun intrede.


Nieuws

OPROEP: interessante projecten (gefaseerde) energetische renovatie van woningen gezocht!


Interview

'Naar 0 hectare ruimte-inname? Daar is geen revolutie voor nodig'

Peter Cabus, secretaris-generaal Ruimte Vlaanderen, over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.


Rondetafel

Een nieuwe rol voor de architect?

NAV bracht een aantal pertinente gesprekspartners samen voor een discussie over mogelijke perspectieven.


Nieuws

Stad Antwerpen vernieuwt wedstrijdpool architectuuropdrachten 2017

Er wordt beroep gedaan op de wedstrijdpool wanneer een project verschillende ruimtelijke mogelijkheden biedt en het organiseren van een minicompetitie tussen verschillende ontwerpers binnen de wedstrijdpool een meerwaarde kan betekenen.


Nieuws

Digitale bouwaanvraag sinds donderdag overal verplicht

Voor de omgevingsvergunning zelf moet u echter op veel plaatsen nog even geduld oefenen. Informeer u dan ook goed.


Nieuws

'Bouwen in Brussel: complex en steeds duurder'

Brussel is wereldwijd de 12de duurste stad om in te bouwen.


Nieuws

Geens wil mede-eigendom appartementen grondig hervormen

Gedaan met bewoners die niet willen meebetalen aan de noodzakelijke renovatie van een appartementsgebouw – en zo het hele project blokkeren.


Nieuws

Versoepeling 100% unanimiteitsregel door VME in een collectief bouwproject op komst!

Goed nieuws voor alle architecten die bezig zijn met collectieve bouwprojecten, waar tot op heden de VME enkel mag beslissen bij 100% unanimiteit: de regelgeving zal versoepelen!


Nieuws

Historisch akkoord over Oosterweel

De Vlaamse regering en de actiegroepen hebben een historisch compromis gesloten over de Oosterweelverbinding.


Nieuws

Eerste maatregelen goedgekeurd voor Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Het gaat om een ruime waaier aanpassingen die een decretale basis leggen voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.


Nieuws

NAV eist onmiddelijke bijsturing digitale bouwaanvraag

Deze situatie is voor NAV en de architecten onaanvaardbaar. Er wordt een enorm economisch verlies geleden.


Interview

NAV Oost-Vlaanderen: 'Wij durven wel eens ambetant te zijn'

Om een beter zicht te krijgen op wat er leeft en beweegt bij NAV Oost-Vlaanderen, hebben we onszelf uitgenodigd voor een bijeenkomst van het provinciaal bestuur in Zwijnaarde.


Nieuws

Digitale bouwaanvraag: NAV stelt minister in gebreke

NAV heeft bevoegd minister Joke Schauvliege formeel in gebreke gesteld, samen met 560 architecten die onze vraag daartoe mee hebben onderschreven.


Nieuws

Unizo: 'Steeds meer bouwplannen in de war door archeologie'

Maandelijks moeten 300 à 400 bouwheren een archeologisch onderzoek laten uitvoeren voor de aanvraag van hun bouwvergunning. Dat leidt tot vertragingen en extra kosten, aldus Unizo.


Nieuws

Nationaal register gerechtsdeskundigen: nieuwe wetswijziging en deontologische code


Nieuws

Codextrein vereenvoudigt en actualiseert ruimtebeleid

Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement.


Nieuws

Peter Vanden Abeele wordt eerste Gentse stadsbouwmeester

Peter Vanden Abeele is architect en stedenbouwkundige van opleiding. Hij heeft de afgelopen 14 jaar een rijke en relevante ervaring opgedaan.


Nieuws

'Achterpoort in wet doorkruist betonstop'

Een eenvoudige regeling om in woonuitbreidings­gebieden te bouwen, blijkt nefaste nevenverschijnselen te hebben.


Nieuws

Nieuwe normen en richtlijnen sociale woningbouw


Nieuws

Nieuwe versie omgevingsvergunningsloket

Hierna krijgt u een overzicht van de aanpassingen en verbeteringen aan het omgevingsloket. We vernemen bovendien graag van u hoe u vandaag zowel het omgevingsloket als de digitale bouwaanvraag ervaart.


Nieuws

Nieuwe bouwmeester Gent: 'Beperkingen schrikken me niet af'

Peter Vanden Abeele is ingenieur-architect en stedenbouwkundige. Hij gaat op 1 november aan de slag als eerste Gentse stadsbouwmeester.


Rondetafel

Het nieuwe Vlaamse ruimtebeleid: kansen en uitdagingen

NAV en de Orde van architecten – Vlaamse Raad brachten vijf betrokken partijen samen voor een discussie over het nieuwe Vlaamse beleid inzake ruimtelijke ordening.


Nieuws

Financiële ondersteuning bij aankoop en beheer van onroerend erfgoed

Alle financiële ondersteuning bij aankoop en beheer van onroerend erfgoed gebundeld in 1 folder


Nieuws

In beroep gaan tegen bouwplannen wordt moeilijker

De Vlaamse meerderheid maakt in beroep gaan tegen bouwplannen moeilijker. De Raad van State is bijzonder kritisch.


Nieuws

The winner takes it all (de rest blijft achter met lege handen)

De Citroëngarage aan het Brusselse kanaal krijgt binnenkort een nieuwe invulling. Welke architect de reconversie mag uittekenen, wordt bepaald aan de hand van een wedstrijd.


Nieuws

Vlaamse Bouwmeester: 'Trek stekker uit casino Middelkerke'

"Er zaten te weinig onafhankelijken in de jury.” Dat zegt de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck over het nieuwe casino van Middelkerke.


Nieuws

Architectuurwedstrijden: wie geeft het goede voorbeeld?

NAV wil getuigenissen verspreiden van opdrachtgevers die erin slagen een correcte en efficiënte wedstrijd op poten te zetten.


Nieuws

Danny Van Assche wordt nieuwe Unizo-topman

Danny Van Assche, op dit ogenblik afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen, werd unaniem als finale kandidaat weerhouden.


Nieuws

Dit het is het nieuwe beursgebouw van Brugge

Eduardo Souto de Moura mag de nieuwe beurs- en congreshal in Brugge ontwerpen.


architect in de praktijk

Digitale bouwaanvraag: NAV overweegt nieuwe ingebrekestelling

Met het einde van het jaar in zicht zwoegen veel architecten op de laatste (digitale) vergunningsaanvragen voor 2017. Het spreekt voor zich dat dat opnieuw een piek veroorzaakt in het gebruik van het digitale loket voor bouwaanvragen. En daar wringt opnieuw het schoentje.


Interview

“Netwerk Architecten Vlaanderen is meer dan ooit nodig”

Via een terug- en vooruitblik op 2017/naar 2018 lichten NAV-voorzitter Kati Lamens en NAV-directeur Kris Baetens toe waarom bovenstaande uitspraak geen holle slogan is.


Nieuws

Grond kwijt door betonstop? Nu toch 100% terugbetaling

Eigenaars die hun bouwgrond verloren zien gaan door de betonstop krijgen die bouwgrond dan toch volledig terugbetaald.


Archeologienota

NAV vraagt snelle evaluatie en bijsturing archeologienota

Archeologisch onderzoek ja, maar niet ten koste van de geplande werken.


Archeologienota

NAV tevreden over bijsturing archeologienota

Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) is tevreden over de voorgestelde maatregelen om het archeologisch onderzoek (de archeologienota) sneller, eenvoudiger en goedkoper te maken.


omgevingsvergunning

Gefaseerde invoering omgevingsvergunning: NAV rekent op gezond verstand overheden

Overgangsmaatregelen m.b.t. het digitaal omgevingsloket maken het architecten niet gemakkelijk.


digitale bouwaanvraag

Digitale bouwaanvraag: impasse compleet na tijdelijke sluiting internetloket

Het regent klachten over het loket van de digitale bouwaanvraag. Meer dan 1.200 architecten werkten mee aan een enquête, samen goed voor meer dan 125 bladzijden met suggesties en opmerkingen.


digitale bouwaanvraag

Digitale loketten bouwaanvraag: ruim 500 architecten stellen minister Schauvliege in gebreke

NAV heeft bevoegd Vlaams minister Joke Schauvliege formeel in gebreke gesteld, samen met 560 architecten die onze vraag daartoe mee hebben onderschreven.


Opinie

Wat Optima ons leert

De Ghelamco Arena mag dan niet (helemaal) met overheidsgeld gefinancierd zijn, het blijft wel een bouwproject van de overheid.


Opinie

Wedstrijden: wat met de economische voetafdruk?

Met architectuurwedstrijden wil bouwmeester Kristiaan Borret de mediocriteit van de Brusselse bouwprojecten doorbreken. En gelijk heeft hij: uitzonderlijke problemen vragen om uitzonderlijke oplossingen. Maar ...


Opinie

De omgevingsvergunning: een vloek of een zegen?

Momenteel is er nog veel onzekerheid. Een overzicht van de voornaamste aandachtspunten.


Opinie

De architect: opnieuw het kind van de rekening?

Omdat het omgevingsloket niet tijdig operationeel zal zijn, wordt de omgevingsvergunning in twee fases ingevoerd.


Opinie

Schuldig verzuim

Elke waarnemer zag al lang dat de digitale omgevingsvergunning de vooropgestelde geboortedatum niet zou halen. Maar opmerkingen vanuit het werkveld en vragen vanuit het parlement bleven dode letter.


Opinie

Het hervormingsvoorstel voor de Orde is nog niet af, en dit is waarom

Eerder deze week ontving je van de Orde van Architecten een open brief die berichtte over een historisch akkoord m.b.t. de hervorming van de Orde. Als beroepsvereniging achten wij het belangrijk jullie wat meer duiding te geven bij de inhoud hiervan.