Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Het beroep van de architect

Termijnen vordering tot schadeherstel


Het beroep van de architect

Uw aansprakelijkheid contractueel beperken: welke mogelijkheden hebt u?


Partners in de bouwsector

Slecht weer in de bouwsector & de gevolgen


Waterbewust bouwen

Omgaan met huishoudelijk afvalwater

Wanneer moet je een septische put voorzien? Wat sluit je op de septische put aan in welke situatie?


Waterrobuust bouwen

Visie van de verzekeraar


Waterrobuust bouwen

Kolomgebouw


Waterrobuust bouwen

Terpgebouw


Het beroep van de architect

De Nationale Raad van de Orde


Het beroep van de architect

De Raden van de Orde (Provinciale Raden)


Het beroep van de architect

De Raden van Beroep


Het beroep van de architect

De stage van de architect


Het beroep van de architect

10 stagetips


Het beroep van de architect

Begrippen: schade, aansprakelijkheid en schadegevallen beslechten


Het beroep van de architect

De contractuele aansprakelijkheid


Het beroep van de architect

De buitencontractuele aansprakelijkheid


Het beroep van de architect

Preventieve maatregelen


Het beroep van de architect

Zaakschadeverzekeringen - ABR-polis


Het beroep van de architect

Polis Burgerlijke aansprakelijkheid ontwerpers

Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering


Sociaal en juridisch statuut

Overzicht van de verschillende vennootschapsvormen


Het beroep van de architect

Hoe omspringen met de polis 'verzekering beroepsaansprakelijkheid'


Het beroep van de architect

Conflictueuze oplossing: beslissing door de rechter


Het beroep van de architect

Verzoeningscommissie Bouw


Het beroep van de architect

Het deskundigenonderzoek


Het management van een architectenbureau

Werken met zelfstandige medewerkers: inleiding en probleemstelling


Het management van een architectenbureau

Veel gestelde vragen over het werken met zelfstandige medewerkers


Het management van een architectenbureau

Werken met bedienden


Het management van een architectenbureau

Arbeidsvoorwaarden voor bedienden


Het management van een architectenbureau

Haal meer uit uw medewerkers


Het management van een architectenbureau

Public Relations en uw architectenbureau


Partners in de bouwsector

Erkenning van de aannemer


Partners in de bouwsector

Richtprijzen en lonen in de bouwsector


Sociaal en juridisch statuut

Deontologie: richtlijnen bij de opmaak van de statuten


Sociaal en juridisch statuut

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de Wet Laruelle


Partners in de bouwsector

De deskundige


Sociaal en juridisch statuut

Stappenplan om tot een architectenvennootschap te komen


Fiscaliteit in de bouw

Wordt een PDF beschouwd als een geldige elektronische factuur?


Architect in de praktijk

Indexen


Architect in de praktijk

De akoestische norm voor kantoorgebouwen, hotels, rusthuizen en internaten


Architect in de praktijk

Beknopt overzicht overheidsopdrachten


Architect in de praktijk

BENOR


Architect in de praktijk

Hoe doet u een bouwaanvraag in Wallonië?


Wetgevend kader

De GSV hemelwater: verstrenging sinds 29-9-2016


Architect in de praktijk

Als architect omgaan met slechte betalers


Architect in de praktijk

Wijzigingen Onroerend Erfgoeddecreet op 1 januari 2017


Architect in de praktijk

Werken met architecten-werknemers: vraag en antwoord


Architect in de praktijk

Bouw- en milieuvergunning gaan voortaan samen


Partners in de bouwsector

Wat bij faling van de aannemer?


EPB-regelgeving

De voornaamste aanpassingen van het wijzigingsdecreet van 18 nov. 2011


overheidsopdrachten

Nieuw KB Plaatsing klassieke sectoren gepubliceerd: inwerkingtreding op 30 juni 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Nieuw KB arbeidsplaatsen: stand van zaken omtrent luchtverversing


Ontwerpparameters - Technieken

Een warmteverliesberekening, vuistregels of een detailberekening.


Architect in de praktijk

Wat je moet weten over het Waals wetboek Ruimtelijke Ordening


Ontwerpparameters - Technieken

Luchtdicht bouwen: een juridische benadering


Ontwerpparameters - Technieken

Aandachtspunten bij het ontwerpen van verlichtingsinstallaties bij niet-residentiële projecten (EPN)


Ontwerpparameters - Technieken

Verwarmen en koelen met geothermie: hoe werkt dit precies?


afvalwater

Wat als de riool van mijn buren over mijn perceel loopt?


Bouwstrategiën

Hoe kunnen we met een zo laag mogelijke kostprijs en los van terugverdientijden voldoen?


Bouwstrategiën

Wanneer spreken we van BENOveren?


Ontwerpparameters - bouwschil

Gespoten polyurethaanschuim als vloerisolatie


Architect in de praktijk

Nieuwe vrijstellingen vanaf juni 2017 op vlak van archeologie


Het beroep van de architect

Welke juridische uitwegen zijn er voor licht verborgen gebreken?


Het beroep van de architect

Wanneer begint de tienjarige aansprakelijkheid?


Architect in de praktijk

Dekvloeren: types, toepassingen en onderzoek


Architect in de praktijk

Normenreeks EN 1090: belang voor de Belgische staal- en aluminiumconstructiesector


Architect in de praktijk

Waarom meegroeiwoningen - 55 tips


Partners in de bouwsector

Tien stapstenen naar een succesvolle projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam


Partners in de bouwsector

Projectgebonden vs duurzaam samenwerken in een ontwerpteam


Partners in de bouwsector

Hoe lost u conflicten op in een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam??


Partners in de bouwsector

Polis enige werf bij een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam


Partners in de bouwsector

Wat is een bouwteam?


Partners in de bouwsector

Een bouwteam vs geïntegreerde opdrachten: een SWOT-analyse


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: rol en engagement van de opdrachtnemer


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: verzekering beroepsaansprakelijkheid


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: ABR-verzekering


ruimtelijke ordening

De codextrein is vertrokken: ruimtelijke ordening op nieuwe rails sinds 1 januari 2018

De bestaande regelgeving ruimtelijke ordening is sinds begin 2018 behoorlijk gewijzigd. Mr. Yves Loix van GSJ Advocaten geeft u een overzicht.


Complexe stedenbouwkundige vergunningsaanvragen

Meer en meer worden architecten geconfronteerd met complexe stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, waarbij vooraf geen garantie gegeven kan worden over het al dan niet bekomen van een vergunning. Architecten melden daarbij dat ze nochtans vaak voorafgaand aan de finale vergunningsvraag advies inwinnen bij de stedenbouwkundige diensten, bij voorkeur met overlegmomenten. Bij twijfel overleggen ze dit duidelijk met de bouwheer, met duiding van de onzekerheden en dat ze hierop geen garanties kunnen bieden, maar toch vormt dit vaak naderhand aanleiding tot discussie, zeker wanneer naast termijnvertraging zich ook eventuele extra kosten kunnen voordoen. Wat is het standpunt van de rechtspraak in dergelijke situaties, en dan in bijzonder in geval van weigering? Wordt de architect aansprakelijk gesteld bij weigering? Wie dient op te draaien voor de eventuele kosten van een nieuwe vergunningsaanvraag?


Aannemer ziet het niet meer zitten

Bij een nieuwbouwwoning werd de kruipkelder reeds gemetseld, maar de ruwbouwaannemer ziet het niet meer zitten om verder te werken. De bouwheer had hem nog 2 weken bedenktijd gegeven en heeft dus nog geen ingebrekestelling opgesteld, maar deze termijn is ondertussen verstreken. Wat te doen?


Procedurefout tijdens openbaar onderzoek

Indien er een procedurefout zou gebeuren bij de behandeling van een openbaar onderzoek, vervalt de mogelijkheid tot klacht hiertegen bij het verstrijken van de bezwaartermijn van het openbaar onderzoek zelf, of kan dit ook nog later ingeroepen worden, en zo ja, binnen welke termijn?


Weerverlet ook bij water-winddicht?

Voor een openbare aanbesteding blijft de aannemer weerverlet inroepen om zijn uitvoeringstermijn te verlengen, niettegenstaande alle uit te voeren werken binnen dienen te gebeuren en dus niet afhankelijk zijn van het weer. De bouw is volledig wind- en waterdicht.....


Uitstel aanvragen bij het indienen van EPB-aangifte

Het is niet mogelijk om binnen de wettelijke termijn de EPB-aangifte in te dienen. De werken werden niet uitgevoerd zoals beschreven in de bestekken. Om de EPB-eisen te behalen moeten verschillende werken afgebroken worden om conform de plannen en de bestekken uit te voeren. Momenteel loopt er een gerechtelijke procedure tegen de aannemer en kunnen de nodige werken niet plaats vinden. Kan er uitstel aangevraagd worden voor het indienen van een EPB-aangifte?


Afwijking t.o.v. AUR

Bij de algemene bepalingen van het bestek melden we bovenaan van welke artikels we afwijken t.o.v. AUR. Zo wijken we af van de art. 76 uitvoeringstermijn en aanvangsbevel. Concreet werd volgende bepaling mee opgenomen: "Schorsing en/of termijnsverlenging van de werken o.w.v. vondsten (archeologische) en aanvullende opgravingen en onderzoeken kunnen geen aanleiding geven tot bijkomende kosten." Zondigen we hier tegen de regels?


Uitstel EPB-aangifte bij VEA

Voor een nieuwbouwproject werd 6 jaren geleden een vergunning verkregen. Momenteel zijn alle vergunningsplichtige werken uitgevoerd. Er is geen enkele tijdsdruk waardoor verschillende isolatiewerken en vooral de technieken nog niet geplaatst werden. Is er vanuit de EPB-wetgeving een termijn voorzien waarbinnen de EPB-aangifte moet ingediend worden? Kan bij het VEA uitstel gevraagd worden voor het indienen van een EPB-aangifte? Wat zijn de gevolgen indien er nog geen EPB-aangifte werd ingediend?


Inkorten termijn verborgen gebreken

Een aannemer voorzag in zijn algemene voorwaarden dat klachten over verborgen gebreken hem binnen de drie maanden na de voorlopige oplevering moesten bereiken. Drie maanden in plaats van de principiële termijn van 10 jaar bij verborgen gebreken. De rechter bevestigde dat er niets mis was met dat beding (Brussel, 1 augustus 2013). Kan een architect eenzelfde beding opnemen in zijn overeenkomst met de bouwheer?


Verlenging standaard betalingstermijn

De aanbestedende overheid vraagt mij bij het opmaken van de aanbestedingsdocumenten om de betalingstermijn van 30 dagen te verlengen naar 60 dagen. Mag dit zomaar?


Verlenging standaard verbintenistermijn

De aanbestedende overheid vraagt mij bij het opmaken van de aanbestedingsdocumenten om de standaard verbintenistermijn van 90 dagen te verlengen. Mag dit zomaar?


Niet respecteren uitvoeringstermijnen

Rond de voorlopige oplevering merken we dat aannemers vaak minder de termijnen respecteren, waardoor de opvolging van de werf voor ons nodeloos langer wordt. We adviseren de opdrachtgevers ze in gebreke te stellen, maar dit brengt in veel gevallen geen verbetering met zich mee. De boetes opgelegd door de bouwheer worden in veel gevallen netjes betaald door de aannemer, maar dit heeft geen invloed op de reeds afgesproken erelonen architectuur. De opdrachtgevers zijn niet vaak geneigd om juridische stappen te ondernemen uit vrees dat het nog meer zal uitlopen. Hoe moeten we hier als architect mee omgaan?


Verbintenistermijn

We hebben een offerte ingediend voor de renovatie van een openbaar gebouw (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking). De opgelegde verbintenistermijn was 90 dagen. Tot op heden heeft het bestuur nog geen officiële beslissing genomen. We zouden echter graag officieel bericht krijgen van de stand van zaken. Bestaat er een wet of besluit waarop we kunnen terugvallen om hier alsnog bericht over te krijgen?


Gemene muur

We gaan op het gelijkvloers bouwen tegen een bestaande scheidingsmuur. De muur vertoont tekenen waardoor we er van uit gaan dat ze gemeen is. Het is echter niet evident om hier sluitende informatie over te krijgen en we willen voorkomen dat de bouwheer problemen krijgt op termijn. Kunnen we bouwen zonder overname als we geen gebruik maken van de muur?


Dossier on hold

Jaren geleden namen we deel aan een openbare aanbesteding. Er werd een gestanddoeningstermijn van 120 dagen bepaald. De opdracht werd aan ons toegewezen en we maakten een eerste schets, waarvoor we ook betaald werden. Intussen staat het dossier al 2 jaar on hold. Hoe lang zijn we bij een openbare aanbesteding gebonden om deze uit te voeren, indien de bouwheer eenzijdig beslist om het dossier op de lange baan te schuiven?


Weerverlet

Een lopende werf loopt vertraging op waardoor de klant al meerdere malen genoodzaakt was om zijn verhuisplannen uit te stellen. De aannemer verwijst telkens naar de uitvoeringstermijn en zijn nog beschikbare werkdagen. Hij houdt hier rekening met de weerverletdagen waardoor hij nu nog een termijn zou hebben van 43 dagen. Op een aantal dagen die hij vermeldt als weerverlet (en die ook zo zijn aangeduid in de KMI-weertabellen), hebben wij bewijs dat hij gewerkt heeft. Nu beweert hij dat hij deze wel degelijk kan gebruiken, desondanks er wel gewerkt is die dag. Mag dit?


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Budget en termijnoverschrijding bij bouwprojecten


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 3 (jan-feb-maa 2007)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 80 (november - december 2015)


NAV publicaties

Budget- en termijnoverschrijding bij bouwprojecten (2013)

Gewapend met deze brochure bent u beter opgewassen tegen bouwpartners die het misschien minder goed met u voorhebben, kunt u mogelijke misverstanden voorkomen, of weet u hoe u uw eigen werkwijze moet bijsturen om tot een betere controle van timing en budget te komen.


Andere NAV-voordelen

Collectieve Polis Gewaarborgd inkomen

Helaas is niemand vrij van ziekte of ongeval. Uw verplicht sociaal statuut als zelfstandige voorziet een minimum tegemoetkoming bij arbeidsongeschiktheid.


Nieuws

Bourgeois verzekert NAV snelle actie archeologienota

Nadat eerder het NAV de kat de bel aanbond en de perverse effecten van de archeologienota aankaartte, stelt het NAV nu ook maatregelen voor op korte en lange termijn.


Nieuws

Tekort aan isolatie: Alternatieven voor PUR en PIR

Sinds enkele maanden is er door de enorme vraag een tekort aan grondstoffen bij de producenten van PUR/PIR isolatie. De prijs stijgt makkelijk met 20 tot 40 %, de levertermijn wordt langer en uw bouwwerf loopt zo vertraging op.


Nieuws

Bouwwerven liggen stil door schaarste van isolatiemateriaal

Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw zijn de prijzen sinds begin dit jaar al met 30 procent gestegen en lopen de levertermijnen op.


Nieuws

Vlaming moet regenwater meer gebruiken

Als we overstroming en droogte de baas willen kunnen, moeten we slimmer met ons water omspringen, zeggen buitenlandse experts.


Nieuws

Bourgeois stuurt archeologienota bij op aandringen van NAV

NAV drong aan op een bijsturing gezien de grote financiële en administratieve last die de archeologienota momenteel met zich meebrengt.


Architectuur

Academisch goud

Eind september werd op de Wilrijkse campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen het Gebouw O officieel in gebruik genomen.


Nieuws

Digitale bouwaanvraag: stel niet uit tot morgen wat je vandaag kan doen

NAV beveelt zijn leden aan om er nu al gebruik van te maken. Ontdek waarom.


Nieuws

Leo Van Broeck: 'Het probleem is de auto, niet de rijstroken'

Wie van Leuven via de E40 naar Brussel rijdt, beschikt straks niet langer over zes maar vier rijstroken.


Nieuws

Bouwbarometer trappelt ter plaatse

Bedrijfsleiders van kleine en middelgrote bouwondernemingen die de conjunctuur pessimistisch inschatten zijn met meer dan diegenen die wel vertrouwen hebben.


Nieuws

Volg jouw ideale BENOvatietraject op www.mijnBENOvatie.be

Gewoon renoveren? Wie verstandig is, ‘BENOveert’. Zo spaar je niet alleen het milieu, maar geniet je ook van veel meer wooncomfort, van een gezonder binnenklimaat, van een aanzienlijk lagere energiefactuur en van een woning die er een heel stuk mooier uitziet.


Nieuws

VCB waarschuwt voor eenzijdige verdichting rond 'collectieve vervoersknooppunten’

Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw kan dit ertoe leiden dat in heel wat regio’s met een beperkt collectief vervoersnet, zoals grote delen van Limburg en West-Vlaanderen, geen verdere ontwikkeling meer mogelijk wordt.


Interview

'Naar 0 hectare ruimte-inname? Daar is geen revolutie voor nodig'

Peter Cabus, secretaris-generaal Ruimte Vlaanderen, over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.


Nieuws

Droom je ook van efficiënt bedrijfsbeheer ?

Onlangs kreeg je van jouw boekhouder waarschijnlijk jouw resultaten en jaarrekening van het jaar 2016. In samenwerking met de Confederatie Bouw bieden wij jou een tweede mening aan via een gratis analyse op deze resultaten.


Interview

Is het tijdperk ‘huisje, tuintje, boompje’ stilaan voorbij?

Vier experts geven hun mening over inbreiding en kernverdichting.


Nieuws

'Bouwen in Brussel: complex en steeds duurder'

Brussel is wereldwijd de 12de duurste stad om in te bouwen.


Nieuws

Eerste maatregelen goedgekeurd voor Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Het gaat om een ruime waaier aanpassingen die een decretale basis leggen voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.


Nieuws

VCB: 'Een visie die louter uitgaat van bestaande technologie, schiet haar doel voorbij'

Het is het hoognodig om verwachte innovaties op te nemen in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, vindt de Vlaamse Confederatie Bouw.


Nieuws

Wordt u de eerste Pionier Bedrijvige Kern?

Heeft u als architect projecten die bijdragen aan de bedrijvige kern? Aarzel dan niet uw kandidatuur in te zenden. Wie weet wordt u de eerste Pionier Bedrijvige Kern.


Interview

'Passiefgebouwen zijn tikkende tijdbommen'

In het reconversieproject Mode And Design Centre (MAD) in Brussel slaagde ROTOR erin het gebouw van de sloop te vrijwaren.


Nieuws

7,5 miljoen euro extra om asbest versneld te verwijderen uit scholen

In Vlaanderen zijn er naar schatting 3,7 miljoen ton asbesthoudende materialen in omloop. Voor scholen gaat het om 15.000 ton.


Nieuws

Ook stad Antwerpen stelt minister Schauvliege in gebreke i.v.m. digitale bouwaanvraag

Sinds half maart 2017 ervaren de klanten problemen om bouwaanvragen digitaal in te dienen in het Vlaams omgevingsloket.


Nieuws

NAV lanceert renovatieadvies.be

Geeft u als architect wel eens advies over een aan te kopen renovatiepand? Of begeleidt u renovatieprojecten van A tot Z? Lees dan vooral verder. Want in beide gevallen biedt NAV haar leden nu de mogelijkheid om in het vizier van potentiële kopers en bouwheren te komen.


Nieuws

Codextrein vereenvoudigt en actualiseert ruimtebeleid

Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement.


Nieuws

Nieuwe versie omgevingsvergunningsloket

Hierna krijgt u een overzicht van de aanpassingen en verbeteringen aan het omgevingsloket. We vernemen bovendien graag van u hoe u vandaag zowel het omgevingsloket als de digitale bouwaanvraag ervaart.


Nieuws

Architect Geert Berkein: 'Vlaming moet baksteen niet bouwen, maar printen'

"De Vlaming zit nog steeds met de klassieke baksteen in de maag, terwijl in het buitenland allerlei innovatieve bouwmethodes opkomen."


Nieuws

Oplossing voor Pur en Pir-problemen bij Vlaamse overheidsopdrachten

Door overmacht en problemen bij de productie van methyleendifenyldi-isocyanaat (MDI) is er momenteel een schaarste aan de isolatiematerialen Pur en Pir.


Nieuws

Nieuwe regels om hernieuwbare energie een boost te geven

Niet door te oversubsidiëren – de totale steun verhoogt niet – maar door enkele spelregels aan te passen.


Nieuws

Zonneboilers worden in ere hersteld bij nieuwe EPB-berekening


Architectuur

Gebouw M versterkt wetenschapscampus UAntwerpen

Na gebouw O is nu ook gebouw M op de campus Drie Eiken van de universiteit Antwerpen in gebruik genomen.


Nieuws

Vlaming vindt energiezuinigheid belangrijk, maar renoveert onvoldoende

Negen op de tien Vlamingen vindt energiezuinigheid belangrijk. Toch voldoet zes op de tien woningen niet aan de energienorm.


Nieuws

Vlaanderen renoveert, maar door te BENOveren kan het beter

Hoewel de afgelopen jaren vooruitgang werd geboekt in het energetisch renoveren van het Vlaamse woningenpark, is er toch nog heel wat ruimte voor verbetering.


energiebewustontwerpen

Interfederaal energiepact: start van de burgerbevraging


Nieuws

Aqua Belgica en AquaFlanders officialiseren samenwerking

Samenwerking Aqua Belgica en AquaFlanders wordt officieel met de ondertekening van gemeenschappelijk charter op vakbeurs Aquarama


Nieuws

10 stappen om uw bedrijf cyberveilig te maken

Alle KMO’s moeten dringend maatregelen nemen voor een betere cyberbeveiliging.


energiebewustontwerpen

Eerste editie Isolatiedag groot succes

Meer dan 500 deelnemers bezoeken werven over heel Vlaanderen.


Nieuws

'BRV is geen deus ex machina voor mobiliteitsvraagstuk '

Het verkeer op de Vlaamse wegen neemt jaar na jaar toe. In 2016 0,8 % op werkdagen, 1,4 % op zaterdagen.


Architectuur

Vooruit Gent: groene verjongingskuur voor rood icoon

De laatste verjongingskuur is er één met veel groen, inclusief groengevels buiten én binnen.


energiebewustontwerpen

Woningen krijgen woningpas en energielabel


Nieuws

'k Vraag het aan: “Kunnen architecten een dam opwerpen tegen wegwerpvastgoed?”

De vraag van Lionel Devlieger aan Luc Vanmuysen (a2o Architecten).


Nieuws

Startbeslissing Complex Project Kustvisie


Archeologienota

NAV vraagt snelle evaluatie en bijsturing archeologienota

Archeologisch onderzoek ja, maar niet ten koste van de geplande werken.


NAV

Zonder architect aan een renovatie beginnen? Nee toch!

Wie als architect wel eens renovatie-advies geeft, kan zich voortaan aanmelden op renovatieadvies.be. Via deze website biedt NAV haar leden de mogelijkheid om in het vizier van potentiële kopers en bouwheren te komen.


Opinie

Gedaan met gedateerd wonen?

Ik Ga Bouwen-hoofdredacteur Eric Cloes werpt een kritische blik over enkele cijfers over de Belgische woningen en hekelt het gebrek aan langetermijnvisie van de regionale overheden.


Innovatie

Kingspan Insulation introduceert Kooltherm® K115

Kingspan Insulation introduceert een nieuwe resolschuim isolatieplaat voor vliesgevels: de Kooltherm® K115. Met een lambdawaarde van slechts 0,018 W/m∙K is dit de dunste vliesgevelplaat beschikbaar op de markt.


Innovatie

Zonnestroom en lucht-lucht warmtepomp: een droomhuwelijk!

Om het teveel aan opgewekte zonnestroom nuttig te verbruiken en tegelijk het comfort in de slaapkamers te verhogen, is er de ultrazuinige Nexura lucht-lucht warmtepomp van Daikin.


Innovatie

Weet u zeker dat uw onderdakfolie nog functioneel is na veroudering?

Onafhankelijke testen tonen aan dat DuPont™ Tyvek® onderdakmembranen zelfs bij veroudering waterdicht blijven.


Innovatie

Triamant zorgt voor levenslang zorgeloos wonen met de waterbehandelingsoplossingen van BWT

Zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk, gelukkig leven. Dat is wat woonzorginnovator Triamant de bewoners van zijn buurten biedt.