Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Modeldocument

Ingebrekestelling niet-naleving veiligheidsvoorschriften


Modeldocument

Aanstellingswijze veiligheidscoördinatie


Modelcontract

Model veiligheidscoördinatie contract onder 500m²


Partners in de bouwsector

De veiligheidscoördinator


Architect in de praktijk

Strengere brandveiligheidsnormen voor nieuwe gebouwen en uitbreidingen van bestaande gebouwen


Architect in de praktijk

Brandveiligheidseisen voor hellende daken: vraag en antwoord


Architect in de praktijk

ETICS en de brandveiligheid van gevels


Bouwstrategiën

Brandveiligheid in passiefhuizen


Architect in de praktijk

Brandveiligheid van gevels van gebouwen met meerdere verdiepingen

Stand van zaken brandveiligheid van gebouwen in België


Ontwerpparameters - Technieken

Brandveiligheid en PV-panelen, een moeilijke combinatie?


Ontwerpparameters - Technieken

Bliksembeveiliging van fotovoltaïsche systemen


Partners in de bouwsector

De aansprakelijkheid van de veiligheidscoördinator: veiligheid is een zaak van iedereen


Brand

Verspreiding van rook bij brand

In een project van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) werd de doelmatigheid van de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen onderzocht, in het bijzonder in de nieuwe zorgconcepten.


Waterbewust bouwen

Beknopt overzicht wetgeving Hemel- en Afvalwater


Waterbewust bouwen

Beknopt overzicht wetgeving Drinkwater


Drinkwater

Eigen drinkwaterwinning


Waterbewust bouwen

Legionellapreventie en zijn impact op het gebouwontwerp


Waterbewust bouwen

Wanverbindingen voorkomen


Waterbewust bouwen

Legionellapreventie bij kleinschalige niet-publieke projecten


Dry proof concept

Referentieprojecten


Waterrobuust bouwen

Context


Waterrobuust bouwen

Kolomgebouw


Waterrobuust bouwen

Waterrobuust bouwen in Vlaanderen


Wetgevend kader

Wonen langs onbevaarbare waterlopen


Waterrobuust bouwen

TAW 'Tweede Algemene Waterpassing' voor architecten


Ontwerp private riolering

Dimensioneren RWA buiten het gebouw


Groen in de bouw

Levende gevels, integratie van groen in de gevelbouw


Het statuut van architect

De architectenwet


Het beroep van de architect

De buitencontractuele aansprakelijkheid


Het beroep van de architect

Preventieve maatregelen


Het management van een architectenbureau

15 tips om een realistisch ereloon te bekomen


Partners in de bouwsector

Unieke werfmelding


Partners in de bouwsector

Erkenning van de aannemer


Sociaal en juridisch statuut

Deontologie: richtlijnen bij de opmaak van de statuten


Partners in de bouwsector

Tussenkomst van ingenieurs en studiebureaus (delegatie van de opdracht)


Partners in de bouwsector

Afschaffing van de registratie van de aannemer


Architect in de praktijk

Bepaal uw balkhoogte in drie stappen


Architect in de praktijk

Juridische draagwijdte van normen


Architect in de praktijk

CE-markering


Architect in de praktijk

BENOR


Architect in de praktijk

Productcertificatie


Architect in de praktijk

Keurmerken en kwaliteitskaders


Architect in de praktijk

Hoe doet u een bouwaanvraag in Wallonië?


Architect in de praktijk

Herziening van de norm over borstweringen


Waterbewust bouwen

11 zaken die je nog niet wist…

over het zoneringsplan en de lozing van huishoudelijk afvalwater


Klimaatverandering en watermanagement

Het waterplein van de Urbanisten

Ruim drie jaar geleden werd het Rotterdamse Benthemplein omgevormd tot het eerste waterplein ter wereld, een plek waar publieke gebruikswaarde en opvang van regenwater bij felle hoosbuien hand in hand gaan.


Regenwater

De KWS-afscheider: kwaliteitshandhaver van afvoerwater


Wetgevend kader

De watertoets


Waterbewust bouwen

Bovengronds infiltreren, goedkoop is niet gelijk aan simpel.


Ontwerpparameters - Technieken

De ventilatie van technische kokers en liftschachten beheersen (WTCB)


Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatie van stookplaatsen voor warmteopwekkers


Ontwerpparameters - Technieken

Nieuw KB arbeidsplaatsen: stand van zaken omtrent luchtverversing


Bouwstrategiën

Kleine speksteenkachel perfect toepasbaar in passiefwoning


Ontwerpparameters - Technieken

Nieuw KB eist veel strengere ventilatie-eisen in werkplaatsen dan EPB-regelgeving


Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatie van stookplaatsen voor warmteopwekkers


Ontwerpparameters - bouwschil

Dampdoorlatende onderdakplaten maken dak wind- en regenbestendig


Ontwerpparameters - Technieken

Technieken voor het monteren van zonnepanelen op hellende daken (WTCB)


Ontwerpparameters - Technieken

Wat krijgt u nu op uw dak?


Riolering

Gebouwen beschermen tegen overstromingen van de openbare riolering

Afvalwaterinstallaties in gebouwen worden zo ontworpen dat de afvoer van het afvalwater probleemloos verloopt. Toch kunnen er zich – meestal ten gevolge van zware regenbuien – problemen voordoen in de openbare riolering.


Bouwstrategiën

Hoe kunnen we met een zo laag mogelijke kostprijs en los van terugverdientijden voldoen?


Ontwerpparameters - bouwschil

Hygrothermisch gedrag bij na-isolatie spouwmuur


Het beroep van de architect

Wat doe ik wanneer de bouwheer de werken heeft aangevat zonder mij te verwittigen?


Het beroep van de architect

Welke juridische uitwegen zijn er voor licht verborgen gebreken?


Architect in de praktijk

Voorbeelden bij het gebruik van de nomogrammen


Architect in de praktijk

Technische installaties op uw dak


Architect in de praktijk

Rook- en warmteafvoer (RWA) in parkeergarages


Architect in de praktijk

De juridische impact van normen


Partners in de bouwsector

Een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam: case history 1


Partners in de bouwsector

De samenwerkingsovereenkomst bij een bouwteam

coördinatieovereenkomst, alliantieovereenkomst, samenwerkingsprotocol en taakverdeling


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: verzekering beroepsaansprakelijkheid


Waterbewust bouwen

Loden Leidingen


Opvolging meerdere aannemers

Meerdere aannemers volgen elkaar op. Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de 'grijze' zones tussenin. Soms verdwijnt er al eens een borstwering met een opmerking van de VC als gevolg. Dient de opdrachtgever steeds garant te staan voor de veiligheid op zijn werf?


Geen verslag veico

Er is voor een privéwoning een veiligheidscoördinator aangesteld die na weken nog geen werfverslag heeft gemaakt. Volstaat het deze enkel schriftelijk in gebreken te stellen?


Weigering voorlopige oplevering

Mag ik de voorlopige oplevering weigeren te laten doorgaan als de algemene aannemer niet voorafgaandelijk alle documenten heeft overgemaakt voor de EPB-verslaggever en de veiligheidscoördinator? Doorgaans wil de bouwheer immers ons ereloon niet betalen als deze documenten niet werden overhandigd.


veico voor regularisatiedossier

Ik word gevraagd een regularisatieaanvraag te doen van enkele meldingsplichtige werken. Hier is destijds geen veiligheidscoördinator aangesteld. Wat is mijn taak, gezien de werf <500 m² ?


Intensieve ventilatie

Wordt in de methode voor “potentieel voor intensieve ventilatie” een draaikipraam beschouwd als “veilig”? (geldig voor BA vanaf 1/1/2018)


Wat als de bouwheer weigert om een veiligheidscoördinator of EPB verslaggever aan te stellen

Meer en meer weigeren bouwheren bij kleinere werken een veiligheidscoördinator of EPB-verslaggever aan te stellen. Is een aangetekend schrijven voldoende als architect of moet ik mijn opdracht staken?


10-jarige aansprakelijkheid

In een school werden 4 jaar geleden ramen vervangen. Het beslag blijkt te licht gedimensioneerd. Er zijn tot op heden 2 draai-kip vleugels uitgevallen. Dit is een onveilige situatie voor de school. De aannemer maakte een offerte op voor het vervangen van het beslag. Uiteraard is de school hiermee niet gediend en wensen zij dat de aannemer deze herstellingen voor zijn rekening neemt. Valt deze tekortkoming binnen de 10 jarige aansprakelijkheid? Hoe dient dit juridisch/administratief te worden aangepakt?


Veico en EPB-verslaggever failliet

Het bureau voor veiligheidscoördinatie & EPB waarmee meerdere van mijn klanten rechtstreeks een contract hebben werd door de rechtbank failliet verklaard. Hoe moet dit nu verder met deze lopende dossiers? Van een aantal dossiers zijn de werken nog volop in uitvoering, van andere zijn de werken klaar, maar moet het PID en de eindaangifte EPB nog opgemaakt worden.


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Veiligheidscoördinatie in vraag en antwoord


Interessante Publicaties

Pocket Waterrobuust bouwen


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Informatie- en Adviesplicht van de architect


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 84 (september-oktober 2016)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 14 (okt-nov-dec 2009)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 22 (nov-okt-dec 2011)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News - archief van nr. 29 (sep-okt 2005) t.e.m. nr. 55 (nov-dec 2010)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 25 (jul-aug-sep 2012)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 61 (januari - februari 2012)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 69 (september - oktober 2013)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 76 (januari - februari 2015)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 77 (maart - april 2015)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 80 (november - december 2015)


NAV publicaties

De veiligheidscoördinatie in vraag en antwoord (2011)

Het Koninklijke besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen dateert reeds van januari 2001.


NAV publicaties

Informatiefiches 'Bouw Gezond'

Gezond bouwen en verbouwen: als architect heb je er dagelijks mee te maken. In de voorbereiding van een bouw of verbouwing en tijdens de uitvoering ervan, is je rol als architect doorslaggevend.


NAV publicaties

Waterrobuust bouwen

Hoe voorkomt u schade aan gebouwen bij overstromingen?


NAV publicaties

De informatie- en adviesplicht van de architect (2010)

De architect is wettelijk verplicht om zijn opdrachtgever te informeren en advies te geven. Maar wat houden die begrippen precies in?


Met de steun van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid.

Consulent Waterbewust Bouwen

Het project ‘Consulent Waterbewust bouwen’ ondersteunt architecten bij het maken van meer doordachte keuzes voor waterrobuust (overstromingsveilig) bouwen en de waterhuishouding van nieuwbouw- en verbouwingsprojecten.


Aanwezigheidsregistratie

Het gedoogbeleid i.vm. de aanwezigheidsregistratie voor architecten blijft gehandhaafd. Tot nog toe was de aanwezigheidsregistratie voor architecten geen prioriteit voor de inspectiediensten voor Welzijn op het Werk en andere. Dit blijft zo in de loop van 2016, in afwachting van de wetswijziging voorzien voor 01/01/2017.


Archeologienota

Met de archeologienota is Vlaanderen weer een reglementering rijker. Opnieuw is de doelstelling nobel en gerechtvaardigd, bescherming van ons archeologisch erfgoed, maar de gevolgen onaanvaardbaar. NAV vraagt een snelle evaluatie en bijsturing.


Nieuws

Strengere normen op komst voor brandveiligheid appartementen

Een werkgroep raakte het eens dat nieuwe gebouwen met een hoogte vanaf 36 meter voortaan moeten worden aangekleed met onbrandbaar materiaal 'klasse A'.


Nieuws

10 stappen om uw bedrijf cyberveilig te maken

Alle KMO’s moeten dringend maatregelen nemen voor een betere cyberbeveiliging.


NAV-voordeel

NAV-leden genieten 15% korting op de Archisnapper-pakketten

ArchiSnapper is een Belgische tool die in 2012 ontworpen werd om het pijnpunt inzake het opmaken van werfverslagen, veiligheidsverslagen en opleveringen te verlichten.


Nieuws

Zit er rock-’n-roll in je stage?

Op bezoek bij stagiair Caroline en stagemeester Nico Verdickt.


Nieuws

NAV lanceert website Waterbewustbouwen.be

Alle info over waterbewust en waterrobuust bouwen op één webstek.


Nieuws

Fietssnelweg op komst aan de kust?

De kustburgemeesters willen werk maken van een fietssnelweg langs de volledige Vlaamse kust.


Architectuur

Academisch goud

Eind september werd op de Wilrijkse campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen het Gebouw O officieel in gebruik genomen.


Nieuws

Mogen concentrische rookgasafvoeren samen met andere leidingen in een koker geplaatst worden?


Nieuws

Televisieserie zorgt voor parlementaire vragen over kustbescherming

De nieu¬we televisieserie ‘Als de dijken breken’ zorgde vorige week in het Vlaam¬se parlement voor en¬ke¬le vra¬gen aan Vlaams mi¬nister van Openbare Werken Ben Weyts (NV-A). Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem (Open Vld) wilde weten hoever de werk-zaamheden gevorderd zijn voor de bescherming van onze kuststreek te¬gen een mogelijke superstorm.


Interview

'Alleen via zelfontplooiing kunnen we crisis in architectuursector keren'

Ir.-arch. Lorenzo Van Tornhaut legde onlangs de laatste hand aan zijn masterscriptie bedrijfseconomie. Daarin pleit hij voor een nieuwe rol voor de architect, aangepast aan de context waarbinnen die vandaag werkt, en schetst hij mogelijke overgangsscenario’s.


Nieuws

Antwerpen wordt eerste 'Smart City' van Vlaanderen

Hoe verandert het internet of things de toekomst van de Vlaming? Stad Antwerpen, Vlaanderen en imec slaan de handen in elkaar om van Antwerpen een Living Lab te maken, een proeftuin waarin bedrijven, onderzoekers, inwoners en de stad samen experimenteren met slimme technologieën die kunnen bijdragen tot een aangenamer en duurzaam stadsleven.


Nieuws

Parkbosbruggen worden op één na langste fietsbruggen van Vlaanderen

In Gent is de eerste spadesteek gezet voor de bouw van twee fietsbruggen over de R4, de Ringvaart en de E40.


Nieuws

Eandis verwelkomt digitale meters met nieuwe meterkast

Volgend op de beslissing van de Vlaamse regering over de gefaseerde invoering van digitale meters, heeft Eandis groen licht gegeven voor de introductie van een nieuwe elektriciteitsmeterkast.


Interview

Is het tijdperk ‘huisje, tuintje, boompje’ stilaan voorbij?

Vier experts geven hun mening over inbreiding en kernverdichting.


Nieuws

Versoepeling 100% unanimiteitsregel door VME in een collectief bouwproject op komst!

Goed nieuws voor alle architecten die bezig zijn met collectieve bouwprojecten, waar tot op heden de VME enkel mag beslissen bij 100% unanimiteit: de regelgeving zal versoepelen!


Nieuws

UD Woonlabo in Hasselt vol bruisende Universal Design-ideeën

Universal Design (UD) is gebruiksvriendelijk, mooi, praktisch en toegankelijk ontwerpen voor iedereen. Dat is de theorie. De praktijk zie je onder meer in het Hasseltse UD Woonlabo.


Nieuws

Schaarste op isolatiemarkt geldt niet voor rotswol

De schaarste betreft de chemische stof Methyleendifenyldi-isocyanaat (MDI), het hoofdbestanddeel van zowel PUR- als PIR-platen, en heeft geen betrekking op ROCKWOOL® rotswol isolatie.


Nieuws

7,5 miljoen euro extra om asbest versneld te verwijderen uit scholen

In Vlaanderen zijn er naar schatting 3,7 miljoen ton asbesthoudende materialen in omloop. Voor scholen gaat het om 15.000 ton.


Nieuws

Ook Europa moet bang zijn voor zware overstromingen

Volgens experts zal extreme regenval ook onze contreien teisteren, met heel wat schade.


Nieuws

Tommelein: ‘De toekomst is hernieuwbaar’

'Kernenergie past voor mij niet in de energiemix van de toekomst. De toekomst is hernieuwbaar', dat zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.


Architectuur

Nieuw politiekantoor Mol met slimme bakstenen vinnen

Een opvallend openbaar gebouw zorgt ervoor dat de opening van het nieuwe politiecommissariaat van Mol eind dit jaar niet ongemerkt voorbij zal gaan.


Nieuws

Imec en de UGent openen HomeLab

Imec en de UGent openen op het technologiepark in Zwijnaarde HomeLab, een digitale leef- en leeromgeving die de woning van de toekomst als uitgangspunt neemt. Hier kunnen bedenkers, designers en testgebruikers slimme diensten en producten ontwikkelen.


Nieuws

'Kwaliteitsvol verdichten niet in een vingerknip'

De BRV-plannen vergen een snelle verdichtingsoperatie om het aanzienlijk aantal gezinnen die er zullen bijkomen te huisvesten, aldus de Vlaamse Confederatie Bouw.


Nieuws

Slechts één op vijf kmo's is klaar voor nieuwe Europese privacyregels

Vanaf 25 mei 2018 - binnen een dik half jaar dus - moeten alle ondernemers die persoonsgegevens verzamelen en bewaren daar extra omzichtig mee omspringen.


Interview

Luc Wallaeys (OMGEVING): 'De rand, dáár gaat het nu om'

Interview met Luc Wallaeys van OMGEVING, de trotse eigenaar van een Jo Crepain Prijs voor Innovatief Architectenbureau.


Nieuws

URA’s revalidatiecentrum in Ninove wint Architectuurprijs Oost-Vlaanderen

e Provinciale Architectuurprijs Oost-Vlaanderen ter waarde van 5 000 EUR gaat naar URA – Architecten Malysse & Verbeeck voor het ambulant revalidatiecentrum in Ninove.


Nieuws

Startbeslissing Complex Project Kustvisie


Nieuws

Polyclose toont wat er beweegt op de markt

Europese vakbeurs voor raam-, deur-, zonwering-, gevel-, en toegangstechnieken. 17-18-19 januari 2018.


renovatieadviseur

Less is more. Master, wat is uw plan?

Vrijdag aanstaande houdt Vlaanderen de werkzaamheden van de voorbije twee jaar in het Renovatiepact tegen het licht. Eén van de denkpistes in dat pact is de ontwikkeling van een nieuw deskundigenprofiel in de bouw: de renovatie-adviseur.


Opinie

Wat wordt de volgende gang in deze 'grande bouffe'?

Veiligheidscoördinatie, EPB-verslaggeving, ventilatieverslaggeving, archeologienota, ... wie weet wat creatieve geesten nog allemaal bedenken.


Opinie

In God we trust

De overheid is van mening dat wij een taak van openbare orde vervullen, maar vindt het niet meer dan normaal dat wij die opdracht invullen op een markt waar de vrije concurrentie heerst.


Innovatie

Kingspan Insulation introduceert Kooltherm® K115

Kingspan Insulation introduceert een nieuwe resolschuim isolatieplaat voor vliesgevels: de Kooltherm® K115. Met een lambdawaarde van slechts 0,018 W/m∙K is dit de dunste vliesgevelplaat beschikbaar op de markt.


Innovatie

Architect@work Kortrijk - Licht in het hoofd

Zoekt u een deugdelijke reden om een keer uit uw kot te komen? Een tip: op 27 en 28 april vindt in Kortrijk Xpo de achtste editie van architect@work plaats met als centraal thema Architectuur & Licht.


Innovatie

Wat is de beste tablet voor architecten?

Koop een geschikt toestel voor gebruik op de werf en gebruik de beste apps.


Innovatie

Weet u zeker dat uw onderdakfolie nog functioneel is na veroudering?

Onafhankelijke testen tonen aan dat DuPont™ Tyvek® onderdakmembranen zelfs bij veroudering waterdicht blijven.


Innovatie

Reynaers Campus in Duffel bundelt kennis en ervaring van architecten

Kennis, technologie en beleving worden gebundeld in de nieuwe Reynaers Campus.