Infosessie

AFGELAST: BELEIDSFORA: Bouwshift en Ruimtelijk Rendement in Vlaanderen

Do 12 maart 2020
AFGELAST Leuven
Di 24 maart 2020
AFGELAST Antwerpen
Provinciehuis Antwerpen
Di 31 maart 2020
AFGELAST Gent
VAC Gent

Het verhogen van het ruimtelijk rendement moet de norm worden in Vlaanderen. Door kwaliteitsvol te verdichten en functies te verweven vermijden we dat we bijkomende  ruimte innemen. De Vlaamse Overheid werkt daarom aan het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, dat een ‘Bouwshift’ wil bewerkstelligen.

 

Het spreekt voor zich dat het inzetten op een verdicht, nieuw en slim ruimtegebruik een zeer grote taakstelling vormt voor de gehele bouwsector, en voor architecten in het bijzonder. Ook lokale besturen staan voor grote uitdagingen, namelijk de vertaling van de ambities van het BRV naar een beleidsvisie op lokaal niveau en de implementatie van deze visie bij de beoordeling van vergunningsaanvragen.

 

Tijdens deze beleidsfora focussen we op de noodzakelijke nauwe samenwerking in het kader van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, en in het bijzonder het principe van ‘Ruimtelijk Rendement’, tussen de doelgroepen van architecten en lokale besturen. We focussen op het kader waarbinnen beide aan de slag gaan. Aan de hand van concrete goede praktijkvoorbeelden willen we inspireren en de voeling met het principe Ruimtelijk Rendement verhogen.

 

Deze infosessie kadert in het project Ruimtelijk Rendement met steun van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid. 

terug naar overzicht

Programma

13u00

Ontvangst

13u30

Verwelkoming

13u35

Voorwoord

Vlaamse Overheid

13u45

Bouwshift door de architectenbril

ir.-arch. Julie Alboort - Coördinator studiedienst NAV

13u55

Aan de slag met ruimtelijke transformatie – Strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

De toelichting neemt je mee in de centrale opgave van het beleidsplan ruimte Vlaanderen om meer te doen met minder ruimte. Het waarom van deze ingezette transitie wordt geschetst. De betekenis ervan voor de architectenpraktijk enerzijds en de lokale vergunningenpraktijk anderzijds. Daarbij wordt het juridisch kader in beeld gebracht waarmee de gemeente als regisseur een ruimtelijk beleid kan voeren.

Kathelijne Toebak en Rob Ghyselen - Beleidsmedewerkers

14u35

Praktijkvoorbeeld stadsregio Turnhout

Stadsregio Turnhout is het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Vosselaar en stad Turnhout. Ruimtelijk functioneert de stadsregio als één geheel, als één daily urban system. De vier gemeenten werken samen aan een geïntegreerde aanpak van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op stadsregionaal niveau. Ze creëren hierbij een kader om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te stimuleren en ongewenste ontwikkelingen in slecht gelegen gebieden tegengaan. Stadsregionaal zoeken ze naar instrumenten om in te zetten om hierrond een consequent beleid te voeren. Ive Van Bouwel, coördinator projecten stedelijke ontwikkeling, licht toe hoe zij als gemeente(n) een beleid voeren rond verdichting waarbij er wordt ingezoomd op het project ‘Heizijdse Velden’ waar een proces is afgelegd om samen met eigenaars, inwoners, projectontwikkelaars en architecten kwalitatieve open ruimte te creëren bij de ontwikkeling van een dens woonproject.

Ive Van Bouwel - Coördinator Projecten Stedelijke Ontwikkeling

14u55

Praktijkvoorbeeld architecten

Falconplein
Lange Beeldekensstraat

Architect Bart Verheyen - Stramien, Architect Erik Wieërs - Collectief Noord

15u35

Onder je voeten ligt een wereld aan kansen - Hoe ondergronds ruimtegebruik de oplossing is om meer te doen met onze schaarse ruimte

Hoe kunnen we meer duurzaam en kwalitatief gebruik van de ondiepe ondergrond binnen het bestaande ruimtebeslag stimuleren en op deze wijze innovatief bijdragen aan het verhogen van het ruimtelijk rendement?

Shana Debrock - Beleidsmedewerker beleidsinnovatie

15u50

Vraag & Aanbod

16u00

Slotwoord

16u05

Netwerkmoment

Praktisch

Data & locatie

Do 12 maart 2020: AFGELAST Leuven

 

Di 24 maart 2020: AFGELAST Antwerpen
Provinciehuis Antwerpen, Kon. Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

 

Di 31 maart 2020: AFGELAST Gent
VAC Gent, Virginie Lovelinggebouw, Kon. Fabiolalaan, 9000 Gent

Tijdstip

Ontvangst vanaf 13u00. Verwelkoming om 13u30 stipt.

Genodigden

Architecten, ir.-architecten en hun medewerkers.
Lokale besturen.

Deelnameprijs

Deelname aan deze activiteit is gratis.

Meer info

NAV
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
info@nav.be

Met de steun van: