Het beroep van de architect

Polis Burgerlijke aansprakelijkheid ontwerpers

Protect nv, verzekeringsmaatschappij • 1 juni 2016

De polis BA verzekert de ontwerper voor de burgerlijke aansprakelijkheid (beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid) die hij draagt in het kader van de uitoefening van zijn beroep. Het betreft niet alleen ontwerp of controlefouten, maar ook tekorten in administratie, meldingsplicht enz.

In tegenstelling tot de ABR-polis verzekert de polis geen al dan niet in opbouw zijnde bouwwerken maar wel de financiële gevolgen voor de ontwerper van zijn burgerlijke aansprakelijkheid.

 

In heel wat opzichten gaat de bescherming van de ontwerper in de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verder dan een ABR-polis en een polis 10 jarige per werf (of decennaal). Zo is in afdeling 1 van een ABR-polis elke immateriële schade uitgesloten en waarborgt een polis 10 jarige enkel de geldelijke gevolgen van schade die betrekking hebben op de 10 jarige aansprakelijkheid (krachtens art. 1792 en 2270 BW).

 

Ook in de tijd zijn er verschillen. De waarborg van de ABR houdt op bij de contractueel voorziene termijn, ingebruikname of voorlopige oplevering. De polis BA ontwerpers daarentegen is in de meest voorkomende gevallen een jaarlijks hernieuwbare polis die schadegevallen waarborgt die zich voordoen en aangemeld worden tijdens de geldigheidsduur van de polis. Eenmalige werfpolissen maken hierop een uitzondering vermits deze voor een welbepaalde termijn worden aangegaan rekening houdende met de bouwtermijn en de tienjarige verantwoordelijkheid na oplevering.

 

In tegenstelling tot de ABR-polis zijn de beroepsaansprakelijkheidspolissen niet gebaseerd op standaard algemene voorwaarden. Toch lopen de verleende waarborgen van de verzekeraars die op de Belgische markt actief zijn in de beroepsaansprakelijkheid van de ontwerpers zeer parallel.

 

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ontwerpers waarborgt de financiële gevolgen van de burgerlijke aansprakelijkheid inbegrepen de verdedigingskosten. De polis kent limieten naar gewaarborgde kapitalen met dien verstande dat voor architecten steeds de minimumwaarborgen dienen gerespecteerd te worden die door de wet Laruelle (wet op de uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon) en het daaropvolgend KB (momenteel nog van kracht) verplicht voorzien zijn. De verzekerde heeft de keuze tussen een procentuele of vaste vrijstelling.

Op vandaag is enkel de architect verplicht zijn burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren maar de wetgever buigt zich momenteel over een ontwerp van wet om niet alleen de architecten maar ook de studiebureaus en andere dienstverleners in de bouwsector, een verplichte verzekering op te leggen. Bedoeling van de wetgever is de art.9 en 11 al.4  van de wet van 1939  met betrekking tot de verplichte verzekering  af te schaffen en te vervangen door enerzijds een verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid van alle actoren (dus ook de aannemers)  in de woningbouwsector (cfr infra)  enerzijds en anderzijds een verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de dienstverleners in de bouw (met uitsluiting van de tienjarige)

 

De premie wordt meestal uitgedrukt in een procent op de gefactureerde erelonen (exclusief btw). In éénmalige werfpolissen zal de premie meestal berekend worden op basis van de waarde van de uitgevoerde werken.