Het door de Vlaamse Regering goedgekeurde kerntakenplan van het agentschap Onroerend Erfgoed bevat een aantal beslissingen die een aanpassing van de onroerenderfgoedregelgeving en andere regelgeving vereisen. De Vlaamse Regering wijzigt daarom principieel het Onroerenderfgoedbesluit en diverse andere besluiten ter zake. De inwerkingtreding van de doorgevoerde aanpassingen is voorzien op 1 januari 2017.

Kerntakenplan Onroerend Erfgoed

Het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 kiest voor een slanke Vlaamse overheid die betere resultaten levert met minder, maar meer doelgericht ingezette middelen. Om dit te realiseren maakte elk beleidsdomein een kerntakenplan op, waarin aangegeven wordt welke van de huidige activiteiten meer en minder essentieel zijn om de beleidsdoelstellingen te bereiken en de dienstverlening te verzekeren. Deze kerntakenplannen werden op 17 juli 2015 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Na de wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet door het decreet van 15 juli 2016, wordt met dit wijzigingsbesluit verdere uitvoering gegeven aan het kerntakenplan Onroerend Erfgoed.

 

Erfgoed en energiezuinigheid

Op 18 december 2015 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota ‘“Energiezuinigheid en onroerenderfgoedzorg” goed. Men koos er voor om in de regelgeving een bijkomende mogelijkheid in te voegen om premies te verlenen voor energiebesparende maatregelen in beschermde goederen. Dit wijzigingsbesluit voorziet bijkomende premiemogelijkheden:

 

 • een onderzoekspremie voor het opmaken van energieaudits voor beschermde monumenten;
 • een erfgoedpremie voor de meerkosten van energiebesparende maatregelen als daarvoor specifieke technieken, materialen of toepassingen worden opgelegd.
 •  

Wat zal er wijzigen?

Wijzigingsbesluit

De volgende wijzigingen aan het onroerenderfgoedbesluit en andere uitvoeringsbesluiten werden op 21 oktober 2016 een eerste maal goedgekeurd door de Vlaamse Regering:

 

 • het schrappen van het advies van het agentschap over aanvragen voor werken op percelen palend aan beschermde monumenten;
 • het schrappen van het advies van het agentschap over functiewijzigingen voor zonevreemde gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed;
 • het uitbreiden van de opdracht van erkende onroerenderfgoedgemeenten met de bekrachtiging van archeologienota’s;
 • het schrappen van de formele aanvraag en goedkeuring van de aanvraag tot opmaak van een beheersplan;
 • het verplicht maken van een motivering voortbouwend op het beheersplan voor alle door een beheersplan niet-vrijgestelde toelatingsplichtige handelingen door de aanvrager;
 • het focussen op beschermd erfgoed waardoor het toekennen van de Onroerenderfgoedprijs enkel gebeurt voor projecten m.b.t. beschermd erfgoed of erfgoedlandschappen;
 • het bijkomend voorzien in een erfgoedpremie voor energiebesparende maatregelen als daarvoor specifieke technieken, materialen of toepassingen worden opgelegd die vermeld zijn in een energieaudit en een meerkost met zich meebrengen;
 • het bijkomend mogelijk maken een onderzoekspremie te verlenen voor energieaudits van beschermde monumenten;
 • het aanpassen van de voorschottenregeling voor meerjarenpremieovereenkomsten opdat op vraag van de premienemer voor elke fase de desbetreffende toegekende premie integraal aan hem als voorschot kan worden uitbetaald, behalve wat de premie voor de laatste fase betreft, waarvoor slechts een voorschot van 50% uitbetaald kan worden;
 • het schrappen van het plafond van € 40.000 voor de premie voor buitensporige opgravingskosten.

 

Verdere stappen

Na de goedkeuring door de Vlaamse Regering van 21 oktober, wordt het advies van de Raad van State ingewonnen. Na de verwerking van dit advies volgt de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering en de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Inwerkingtreding is, uitgezonderd de bepalingen over de onroerenderfgoedprijs, voorzien op 1 januari 2017.