Arrest van Hof van Cassatie heeft verstrekkende gevolgen; beperking van het monopolie maakt dat u al architect aandachtig moet zijn voor contractuele bepalingen.

NAV moet dikwijls aan haar leden meedelen dat de verantwoordelijkheid van de architect nog maar eens zwaarder is geworden door een of andere nieuwe regelgeving of rechtspraak. Een recent arrest maakt het echter mogelijk aan deze aansprakelijkheid te sleutelen.

 

Het arrest van het Hof van Cassatie, waarin werd bepaald dat een architect een volledige opdracht kan beperken tot de ruwbouw-winddicht, heeft bevestigd dat een opdrachtgever niet wettelijk verplicht is om beroep te doen op de medewerking van een architect voor de werken na de fase ruwbouw-winddicht. Dit heeft echter als gevolg dat de architect de mogelijkheid heeft om voor deze werken zijn aansprakelijkheid te beperken. Aangezien de werken na de ruwbouw-winddicht niet vallen onder het wettelijk monopolie van de architect, kan men voor deze werken contractueel vastleggen wat de taak (en de bijhorende verantwoordelijkheid) van de architect zal zijn.

Hieronder kan u doorklikken naareen uitgebreide juridische analyse van mr. Christophe Lenders van GSJ-advocaten. Samengevat komt het hierop neer.

 

Als u met uw cliënt een opdracht afsluit tot en met de volledige afwerking, dan kunt u betreffende de werken na de fase ruwbouw-winddicht zelf bepalen (uiteraard mits akkoord van uw cliënt) waaruit uw opdracht zal bestaan. U kunt dus bijvoorbeeld overeenkomen dat u voor de technische installaties een lastenboek en een meetstaat zal opmaken, dat u GEEN controle op de uitvoering van de werken zal doen maar enkel bijstand zal verlenen bij de oplevering. Dat geldt uiteraard voor alle werken die buiten het monopolie van de architect vallen: technische installaties, vloer- en muurafwerking, keuken, omgevingswerken,…. U kan volgens het arrest van het Hof van Cassatie uw opdracht zelfs beperken tot het minimum, zijnde de ruwbouw-winddicht, dan moet u wel twee zaken indachtig zijn.  

 

U heeft vooreerst een informatieverplichting ten opzichte van uw cliënt. U dient bijvoorbeeld uw cliënt te informeren over de EPB-regels bij de afwerkingswerken (u kan hierbij uiteraard verwijzen naar de documenten die zijn opgesteld door de EPB-verslaggever).  Dit houdt niet de verplichting in dat u die werken moet controleren.

 

Het Hof van Cassatie heeft daarnaast ook gewezen op het feit dat de afwerkingswerken niet de oplossing van een constructieprobleem mogen inhouden of de stabiliteit van het gebouw mogen wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het doorboren van gewelven voor ventilatiekanalen. Het is dan ook aangewezen dat u op de ruwbouwplannen daar zoveel mogelijk rekening mee houdt en uitsparingen voorziet voor de technische installaties. U vermeldt ook best op de plannen dat in het geval bepaalde afwerkingswerken constructie-elementen zouden aantasten, de betrokken aannemer voorafgaandelijk de architect dient te consulteren.

 

U heeft dus de vrijheid om in uw contract met uw cliënt zelf te bepalen wat uw taken zijn na de fase ruwbouw-winddicht. Het is in uw eigen belang om in uw contract zeer gedetailleerd te omschrijven welke werken tot uw opdracht behoren en waaruit uw taak zal bestaan. Wat de werken ruwbouw-winddicht betreft, heeft de rechtspraak in de loop der jaren de architect met een immense aansprakelijkheid opgezadeld (u kan daar contractueel weinig of niets aan veranderen). Voor de werken na de fase ruwbouw-winddicht heeft u door middel van uw contract de mogelijkheid om uw aansprakelijkheid volledig zelf te bepalen. Indien u dergelijke wijze van werken wenst, neem dan uw typecontract nog eens goed door…

 

Met deze opinie wenst het NAV de gevolgen te duiden van het arrest, maar spreekt zich niet uit over de opportuniteit ervan. 

Nuttige links
Architectenopdrachten beperken tot ruwbouw wind- en waterdicht?

Een uitgebreide juridische analyse van mr. Christophe Lenders van GSJ-advocaten.