Algemene Voorwaarden Start to Architect

Algemene Voorwaarden NAV

De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden door het NAV, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Willebroekkaai 37, verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming - afgekort "AVG", ook wel gekend als de GDPR). NAV verwerkt de persoonsgegevens van de inschrijver uitsluitend in het kader van het betrokken event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van haar dienstverlening enerzijds en ten behoeve van haar gerechtvaardigde belangen (bv. commerciële relaties ten behoeve van het maatschappelijk doel) anderzijds. De inschrijver erkent en aanvaardt dat NAV tevens, teneinde het betrokken event aan de gestelde voorwaarden te kunnen aanbieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de onderaan op deze pagina vermelde partners van het betrokken event, ter promotie van hun producten of diensten aan de inschrijver, waarbij NAV aan deze partners de mogelijkheid geeft om de meegedeelde gegevens te verwerken gedurende een periode van zes (6) maanden vanaf het betrokken event. Voormelde termijn van zes (6) maanden geldt, tenzij (i) de inschrijver zich eerder verzet tegen verdere verwerking (ongeacht of dit gebeurt ten aanzien van de partner of ten aanzien van NAV, dan wel (ii) de inschrijver op enig moment aan de partner toestemming geeft voor een in de tijd ruimer gebruik. NAV verbindt er zich toe de persoonsgegevens niet bekend te maken aan andere dan de hierboven vernoemde derden noch deze aan te wenden voor andere doeleinden dan deze zoals beschreven in huidige disclaimer. NAV neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de inschrijver te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies evenals iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens. NAV verwerkt de persoonsgegevens van de inschrijver gedurende 24 maanden. Na afloop van deze periode, worden de persoonsgegevens van de inschrijver definitief gewist. De inschrijver heeft te allen tijde het recht op kosteloze inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen indien hiertoe grond bestaat en de verwerking ervan te laten beperken van hem betreffende persoonsgegevens. De inschrijver kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een verzoek te richten aan NAV via info@nav.be of op haar maatschappelijke zetel postadres, waarbij de inschrijver zijn identiteit aan de hand van zijn identiteitskaart en met opgave van zijn adres zal aantonen. De inschrijver beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, met vestiging te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent het privacybeleid van NAV, kan de inschrijver terecht op info@nav.be of de hiervoor vermelde maatschappelijke zetel van NAV.

 

Met de steun van: VM Building, Design Express, PROTECT, Recticel, Deceuninck, AR-CO, Liantis en SBB.

 

Algemene Voorwaarden van de Orde van Architecten – Vlaamse Raad

Door akkoord te gaan met algemene voorwaarden van de Orde van Architecten – Vlaamse Raad, geef je de Orde van Architecten – Vlaamse Raad de toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving.

 

U hebt het recht om een gegeven toestemming op elk moment in te trekken. Lees de privacy- en cookiepolicy van de Orde van Architecten – Vlaamse Raad.