Het beroep van de architect

De stage van de architect

Orde van Architecten • 17 september 2020

De stage is het praktische vervolg op je academische opleiding. Het is een boeiend, twee jaar durend leerproces waarbij je theoretische kennis aan minimaal gemiddeld 120 uur per maand getoetst wordt aan de praktijk van het (ver)bouwen. Vaardigheden die je tijdens je studies hebt verworven, worden tijdens de stage verder op punt gezet. Onder de supervisie van een stagemeester maak je kennis met de verschillende facetten van het beroep om later je professionele verantwoordelijkheid als architect te kunnen opnemen.

Voorwaarden om opgenomen te worden op de lijst van stagemeesters

Een architect kan als stagemeester worden aanvaard indien hij minstens 10 jaar op een van de tabellen van de Orde van Architecten is ingeschreven. De Orde hanteert de aanbeveling van maximum 2 stagiairs per stagemeester.

 

Wat kan en mag je als stagiair verwachten van de Orde?

Elke provinciale raad van de Orde van Architecten houdt een lijst van stagiairs bij. Om de stage te kunnen aanvatten, moet je als stagiair hierop ingeschreven zijn. Om dit te doen, moet een reeks documenten worden ingevuld en/of bezorgd aan de provinciale raad waar je stage zal plaatsvinden. Je vindt de documenten terug op architect.be. Je stage kan ten vroegste aanvatten op de datum waarop de provinciale raad je op de lijst van stagiairs heeft ingeschreven.

 

De Orde ziet erop toe dat je stage vlot en correct verloopt. Tijdens de volledige duurtijd van je stage kan je bij de Orde terecht met praktische, organisatorische en inhoudelijke vragen. Centraal aanspreekpunt hiervoor is het team Stage (stage@ordevanarchitecten.be). 

 

Om zeker te zijn dat elk facet voldoende aan bod komt binnen de stage, wordt vooraf een stageplan opgemaakt. In samenspraak met de stagemeester stippel je een persoonlijk traject uit hoe en wanneer de diverse vaardigheden best aan bod kunnen komen. Het stageplan is tegelijk ook een toetsingskader waarbinnen het verloop van de stage door de stagiair zelf kan worden opgevolgd.

 

De provinciale raad controleert minstens twee maal per jaar elke stage om de evolutie van de stagiair op te kunnen volgen en waar nodig is bij te sturen. De controle van de stage gebeurt op basis van de stagefiches die je elke maand (ten laatste één week na het verstrijken van die maand) digitaal moet doorsturen naar jouw provinciale raad. Om de zes maanden verwacht de Orde ook een semesterverslag van zowel de stagiair als de stagemeester. Als aanvulling wordt na elke periode van zes maanden ook een nieuw stageplan opgesteld.

 

Op het einde van je stage wordt de volledige stage geëvalueerd. Daarbij wordt nagegaan of je de te verwerven theoretische competenties en de praktijkgerichte ervaringen (je vindt deze terug op architect.be) voldoende hebt behaald. Op basis hiervan beslist de provinciale raad of je stage wordt goedgekeurd of dat een eventuele verlenging van de stage noodzakelijk is

Stagecontract

De betrekkingen tussen de stagemeester en de stagiair worden geregeld door een stagecontract, opgemaakt overeenkomstig een model dat vastgesteld is door de Nationale Raad van de Orde en goedgekeurd werd door de toenmalige minister van Middenstand (terug te vinden op architect.be). Het wordt opgemaakt in drie exemplaren en door beide betrokken partijen ondertekend. De stagemeester en de stagiair bewaren ieder een exemplaar, het derde wordt door de stagiair aan de provinciale raad toegezonden.

 

Uurloon stagiairs

Het is belangrijk dat de vergoeding van de stagiair wordt vastgelegd in de stageovereenkomst. De Vlaamse Raad van de Orde van Architecten hanteert een minimum uurloon voor stagiair-architecten (zie architect.be). De provinciale raden van de Orde van Architecten zien er streng op toe dat de minimum uurvergoeding wordt nageleefd. 

 

Statuut

Een stage kan plaatsvinden onder het statuut van zelfstandige, bediende of ambtenaar. Een zelfstandigenstatuut is dus zeker geen verplichting, hoewel dit in de praktijk wel het meeste voorkomt (omdat de stage in theorie slechts twee jaar duurt en de stagiair de mogelijkheid heeft om na zes maanden van stageplaats te wisselen). Het sociale statuut van de stagiair is uiteraard belangrijk en hangt ook af van de persoonlijke situatie.

 

Buitenlandse stage

Stagiair-architecten kunnen hun stage geheel of gedeeltelijk doormaken in het buitenland. De buitenlandse stage kan meteen aangevat worden of na een klassieke stageperiode van minstens 6 maanden.

 

Voor een stage in het buitenland dient wel vooraf een toelating te worden aangevraagd bij de Orde van Architecten. Om in aanmerking te komen moeten een aantal documenten worden voorgelegd. Je vindt deze terug op de website van de Orde van Architecten architect.be.

 

In het buitenland moet de stage plaatsvinden in een architectenkantoor waarop dezelfde voorwaarden als in België van toepassing zijn om als stageplaats aanvaard te worden. Een stage buiten een architectenkantoor in het buitenland wordt niet aanvaard.

 

Een stage in het buitenland vraagt natuurlijk ook een buitenlandse stagemeester. Deze persoon dient eerst door de Orde van Architecten te worden aanvaard. Een stage in het buitenland wordt telkens voor een periode van 6 maanden in aanmerking genomen. De stagiair legt dan een portfolio voor van de afgelopen 6 maanden. Na een positieve evaluatie door de provinciale raad, kan een volgende periode van 6 maanden worden aangevat. Zo kan de stage eventueel volledig in het buitenland worden volbracht. De aanvraag tot verlenging dient wel tijdig te gebeuren.

 

Onderbreking stage/verandering stagemeester

Er is de mogelijkheid om de stage tijdelijk te onderbreken, bijvoorbeeld om te zoeken naar een nieuwe stageplaats, ziekteverlof, … voor maximum 2 maanden. Je blijft ondertussen wel ingeschreven op de lijst van stagiairs. Is de periode langer dan 2 maanden dan wordt je weggelaten van de lijst van stagiairs en kan je (tijdelijk) het beroep van architect niet meer uitoefenen.

 

Als je van stagemeester wenst te veranderen, dan dien je dit door te geven aan jouw provinciale raad. Belangrijk om te weten: een ononderbroken periode van zes maanden bij eenzelfde stagemeester wordt beschouwd als een belangrijke voorwaarde om voldoende kennis op te bouwen. Ook bepaalt het stagecontract dat er een opzegtermijn moet worden gerespecteerd.

Opname op de tabel

Zodra je het attest ‘einde stage’ ontvangen hebt, kan je je opname op de tabel aanvragen. De documenten die je hiervoor hebt, vind je terug op architect.be.