In Nederland, waar werken in bouwteam al enkele decennia een vertrouwd gegeven is, vinden we volgende inventarisatie van de voorwaarden voor een geslaagde samenwerking in bouwteam. Uiteraard slaat de opsomming op de Nederlandse situatie en kunnen we ze niet zomaar transponeren naar de Belgische manier van werken. Maar ze geeft duidelijk aan waar de cruciale accenten liggen.
 1. Een succesvol bouwteam vereist dat de leden van het team, met uitzon- dering van de opdrachtgever (hij neemt de eindbeslissingen), op voet van gelijkheid staan.
   
 2. Een succesvol bouwteam vereist dat de contractuele regeling duidelijk is geformuleerd en ook door niet juridisch geschoolden te begrijpen valt.
   
 3. Een succesvol bouwteam vereist dat verplichtingen en risico’s evenwichtig zijn verdeeld over de leden van het bouwteam. Elke partij draagt de risico’s waarvoor zij de meeste competenties heeft en die ze dus ook het best kan beheren en beheersen.
   
 4. Een succesvol bouwteam vereist dat er goede en uitgebreide aandacht wordt besteed aan de communicatie en informatieoverdracht tussen de leden van het team, en dat het uitgangspunt van deze communicatie is dat partijen met betrekking tot de werkzaamheden die onderwerp van het bouwteam zijn, volstrekte openheid en kennisdeling betrachten.
   
 5. Een succesvol bouwteam vereist dat de leden van het team vanuit hun eigen deskundigheid integraal – dat wil zeggen: gericht op het te realiseren bouwwerk – denken en dus hun eigen deskundigheid zien als dienstbaar aan het bereiken van de doelstellingen van het eindontwerp, dat moet leiden tot een te realiseren bouwwerk.
   
 6. Een succesvol bouwteam vereist dat de leden van het team met elkaars gerechtvaardigde belangen rekening houden.
   
 7. Een succesvol bouwteamcontract is flexibel, dat wil zeggen er is contractuele ruimte om rekening te houden met voortschrijdende inzicht dat wordt opgedaan tijdens de werkzaamheden.
   
 8. Een succesvol bouwteam vereist een duidelijke ondubbelzinnige regeling van de aansprakelijkheid van alle leden.
   
 9. Een succesvol bouwteam vereist dat uitdrukkelijk aandacht wordt geschon- ken aan geschilmanagement opdat conflicten worden voorkomen en geen beroep gedaan hoeft te worden op externe geschillenbeslechters (arbiters of rechters).
   
 10. Een succesvol bouwteam kent een goede omschrijving van de te leveren prestaties en adequate procedures voor de meting daarvan.
   
 11. Een succesvol bouwteam vereist dat het prijsoverleg met de aannemer op redelijke basis geschiedt.
   

Bron: ‘Het bouwteam model. Een studie naar de juridische vormgeving en het functioneren in de praktijk’ – prof. mr. dr. M.A.M. Chao-Duivis - Stichting Instituut voor Bouwrecht, 2012. De tekst vormt geen letterlijk citaat.