omgevingsvergunning

Nog veel praktische optimalisaties mogelijk, maar goede start voor omgevingsvergunning

9 februari 2018

Het omgevingsloket (OMV) is sinds 1 januari 2018 algemeen van kracht voor wie een zogenaamde omgevingsvergunning aanvraagt, een samenvoeging van de bouw- en milieuvergunningsaanvraag. NAV is opgelucht dat het de voorbije maand weinig bemerkingen heeft ontvangen van architecten met betrekking tot de performantie van het loket, in tegenstelling tot het loket van digitale bouwaanvraag (DBA) gedurende piekperiodes in 2017. Architecten bezorgen ons wel veel suggesties om de praktische werking van het systeem te optimaliseren. De omgevingsvergunning lijkt dus, mits werk gemaakt wordt van de nodige bijsturingen, goed uit de startblokken geschoten. NAV vraagt wel om een oplossing voor aanvragen die eind 2017 werden ingediend via het DBA-loket en die nu omwille van kleine onvolledigheden onontvankelijk verklaard worden. Die aanvragen kunnen niet langer via het DBA-loket behandeld worden, maar moeten helemaal opnieuw samengesteld en ingediend worden via het omgevingsloket. Dit heeft als bijkomend gevolg dat ze onder de regelgeving van 2018 vallen, die op een aantal punten strenger is geworden.

Minister Schauvliege antwoordde eerder deze week op een aantal vragen van Vlaams volksvertegenwoordigers Axel Ronse (N-VA), Lydia Peeters (Open Vld-burgemeester in Dilsen-Stokkem) en Ingrid Pira (Groen) in de commissie Ruimtelijke Ordening. In januari 2018 zijn 3.720 dossiers ingediend met een piek met 307 dossiers op 31 januari 2018. Volgens de vraagstellers situeren de problemen die hen gesignaleerd worden zich nu vooral ná het indienen van de aanvraag, die soms verkeerd terechtkomt of hiaten vertoont.

 

Nog veel optimalisaties mogelijk

 

Met betrekking tot het omgevingsloket zijn er bij NAV sinds begin dit jaar weinig klachten gemeld over de performantie van het loket. “Architecten bezorgen ons wel veel suggesties om de praktische werking van systeem te optimaliseren”, zegt directeur Kris Baetens. “Zo wordt bijvoorbeeld het telkens opnieuw moeten ingeven van de eigen persoonsgegevens bij de opstart van een dossier als zeer storend ervaren. Ook het aanpassen of verwijderen van de gegevens van de aanvrager en andere betrokken personen blijkt een penibel punt.”

 

Oplossing gevraagd voor onontvankelijk verklaarde DBA-aanvragen uit 2017

 

Met betrekking tot het DBA-loket, waar men bij de meeste gemeenten tot 31 december 2017 dossiers kon opladen, ontving NAV verschillende meldingen van dossiers die eind 2017 werden ingediend en die nu omwille van kleine onvolledigheden onontvankelijk verklaard worden. “Vaak betreft het kleine aanpassingen of aanvullingen die moeten gebeuren, zoals bijvoorbeeld het ontbreken van het gabarit van de gebuur op een snede”, aldus Kris Baetens. “In de meeste gevallen stuurt de architect de aangevulde documenten achterna van zodra men het bericht van on-ontvankelijkheid ontvangt. Maar toch krijgt men meestal de melding dat de dossiers niet meer kunnen bewerkt worden in het DBA-loket en men ze opnieuw moet indienen via het Omgevingsloket. Dit heeft uiteraard grote consequenties naar timing en budget, o.a. door de nieuwe EPB-eisen die sinds 1 januari 2018 van kracht zijn. We hopen dat er voor dit type dossiers een pragmatische oplossing komt en dat men toestaat ze verder via het DBA-loket af te handelen. Architecten hebben in de opstart van de digitale loketten veel moeite gedaan om de groeipijnen te verbijten. Hopelijk komt men ze nu tegemoet.”

 

Constructief meewerken aan verbeteringen

 

Netwerk Architecten Vlaanderen blijft daarnaast alle vragen en klachten bundelen en voorleggen aan het kabinet en de administratie om zo tot de nodige verbeteringen te komen.