Partners in de bouwsector

Waar moet u op letten wanneer u werkt met onderaanneming?

Pieter Claesen, Protect • 8 oktober 2015

Indien u een opdracht op u neemt en in onderaanneming geeft, dan kan u aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten van uw onderaannemer. Protect zal, binnen de grenzen van de algemene en de bijzondere polisvoorwaarden, tussenkomen in het kader van uw polis beroepsaansprakelijkheid wanneer u aansprakelijk gesteld wordt voor een fout van uw onderaannemer als u bepaalde regels in acht heeft genomen:

1. U mag enkel in onderaanneming geven, wat u zelf mag doen.

Voor sommige activiteiten is er een erkenning vereist of bestaan er wettelijke vereisten om die activiteit te mogen uitoefenen. Indien u zelf niet over die erkenning beschikt of niet aan die wettelijke vereisten voldoet, mag u die activiteit zelf niet uitoefenen. U mag ze dan ook niet op u nemen en in onderaanneming geven. Uw aansprakelijkheid voor die activiteiten kan dan ook niet verzekerd worden in uw polis beroepsaansprakelijkheid.

 

Bijvoorbeeld: een interieurachitect mag geen opdracht op zich nemen waarvoor de tussenkomst van een architect is vereist en die in onderaanneming geven aan een architect die is ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten.

 

Bijvoorbeeld: een architect die zelf niet voldoet aan de wettelijke vereisten om als veiligheidscoördinator op te treden, mag geen opdracht veiligheidscoördinatie op zich nemen en in onderaanneming geven aan iemand die wel aan die wettelijke vereisten voldoet.

 

In een advies dat werd ingewonnen bij de FOD Algemene Directie Coördinatie en juridische zaken en De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg AD Humanisering van de Arbeid - afdeling normen welzijn werd nogmaals uitdrukkelijk bevestigd dat men niet kan afwijken van de voorwaarden opgelegd voor het uitoefenen van de functie van Veiligheidscoördinator door te werken met onderaanneming. Degene die de opdracht van Veiligheidscoördinator aanvaardt, moet daadwerkelijk bevoegd zijn om die functie uit te oefenen zoniet is men in strijd met de wetgeving op de Tijdelijke en Mobiele bouwplaatsen.

 

Ons inziens moet diezelfde redenering toegepast worden voor alle functies die onderhevig zijn aan reglementaire uitoefeningsvoorwaarden.

 

2. De activiteiten die u in onderaanneming geeft, moeten deel uitmaken van de verzekerde activiteiten van uw polis.

 

Bijvoorbeeld: een interieurarchitect wordt in het kader van een interieuropdracht geconfronteerd met een stabiliteitsprobleem en stelt een stabiliteitsingenieur aan als zijn onderaannemer om een stabiliteitsstudie uit te voeren. Wettelijk gezien is dit wel mogelijk, maar als de verzekerde activiteiten van uw polis beperkt zijn tot interieuarchitectuur, dan bent u niet verzekerd voor die stabiliteitsstudie.

 

Het komt vaak voor dat een architect voor de bouwwerken waarvoor hij is belast met de algemene architectuuropdracht ook de stabiliteitsstudie en de studie van de technische uitrusting op zich neemt en in onderaanneming geeft. Ook als de verzekerde activiteiten van de polis van die architect enkel zijn omschreven als “algemene architectuur”, zal die architect voor die stabiliteitsstudie en die studie van de technische uitrusting verzekerd zijn. Hetzelfde geldt voor een aantal andere activiteiten die bijkomstig zijn aan de algemene architectuuropdracht (interieurarchitectuur, studie van de omgevingswerken...) maar bijvoorbeeld niet voor veiligheidscoördinatie. Activiteiten waarvoor er een erkenning is vereist of waarvoor er wettelijke vereisten bestaan om ze te mogen uitoefenen (zoals veiligheidscoördinatie) moeten steeds uitdrukkelijk in de verzekerde activiteiten van de polis vermeld zijn om verzekerd te zijn (en daarnaast moet u ook zelf over die erkenning beschikken of aan die wettelijke vereisten voldoen zie punt 1).

 

3. De erelonen of de waarde van de werken van de opdracht van de onderaannemer moeten mee worden aangegeven.

Indien u een premievoet op de erelonen heeft, dient u de volledige door u opgevraagde erelonen aan te geven, met inbegrip van de erelonen die u doorbetaalt aan uw onderaannemer. Onder bepaalde voorwaarden, zal er bij de afrekening evenwel geen premie gerekend worden op de erelonen die u doorbetaalt aan uw onderaannemer (zie daarvoor de algemene en/of bijzondere voorwaarden van uw polis).

 

Wat u zeker niet mag doen, is de erelonen van uw onderaannemer zelf in mindering brengen van uw totale erelonen en dus enkel de erelonen aangeven die u zelf overhoudt zonder uw verzekeraar informatie over uw onderaannemer en de doorbetaalde erelonen te bezorgen. Door uw aangifte correct op te stellen, vermijdt u een probleem van waarborg bij een eventueel schadegeval.

 

Indien u een premievoet op de waarde van de werken heeft, zal u in sommige gevallen hetzelfde moeten aangeven als wanneer u geen onderaannemer zou hebben.

 

Bijvoorbeeld: een architect die naast de architectuuropdracht ook de stabiliteitsstudie en de studie van de technische uitrusting op zich neemt en in onderaanneming geeft, dient de volledige waarde van de werken aan te geven, inclusief de waarde van de stabiliteitswerken en de waarde van de technische uitrusting (dit stemt overeen met wat hij zou moeten aangeven als hij enkel de architectuuropdracht op zich zou nemen). In andere gevallen zal u wel een hogere waarde van de werken moeten aangeven.

 

Bijvoorbeeld: een architect die naast de architectuuropdracht ook de studie van de omgevingswerken op zich neemt en in onderaanneming geeft, dient naast de waarde van het gebouw ook de waarde van de omgevingswerken aan te geven.


In uw polis beroepsaansprakelijkheid kan dus onder bepaalde voorwaarden uw eigen aansprakelijkheid voor fouten van uw onderaannemer verzekerd worden, maar uw onderaannemer zelf is niet verzekerd in uw polis beroepsaansprakelijkheid (tenzij hij uitdrukkelijk als verzekerde is vermeld). Wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor een fout van uw onderaannemer en Protect tussenkomt, dan zal Protect trachten verhaal op uw onderaannemer uit te oefenen.

Besluit:

 

Een opdracht op u nemen en in onderaanneming geven brengt een bijkomende aansprakelijkheid met zich die u niet zou hebben wanneer de betrokken partij i.p.v. als uw onderaannemer op te treden een rechtstreeks contract sluit met de bouwheer. In bepaalde gevallen kan u een opdracht wettelijk gezien niet op u nemen en in onderaanneming geven en dan raden wij u sterk af dit wel te doen. Indien u in andere gevallen voor onderaanneming kiest, wilt u uiteraard goed verzekerd zijn. Daarvoor zijn de verzekerde activiteiten van uw polis en een correcte aangifte van de betrokken opdrachten belangrijk. Indien u hieromtrent vragen heeft, kan u contact opnemen met uw polisbeheerder.

 

Nuttige links