Nieuws

Omgevingsloket: minder digitale file, maar nog geen vlot verkeer

30 maart 2018

Meer dan 300 architecten hebben meegewerkt aan een nieuw onderzoek van NAV over de werking van het omgevingsloket sinds de algemene invoering ervan op 1 januari 2018. Daaruit blijkt dat de performantie er een flink stuk op vooruitgegaan is, maar dat er nog veel optimalisaties nodig zijn om van een goed functionerend en gebruiksgemakkelijk systeem te spreken. Daarnaast plaatst NAV grote vraagtekens bij het feit dat er bij vergunningsaanvragen geen automatische controle gebeurt van de inschrijving van de architect op de tableau van de Orde. Ook het gegeven dat de architect als enige partij verplicht is om een aanvraagdossier te handtekenen is voor NAV niet aanvaardbaar.

Evaluatie van de werking: een greep uit de resultaten

 

  • 45% van de bevraagden heeft sinds 1 januari 2018 weinig tot geen problemen met het omgevingsloket ervaren. Een kleine meerderheid (55%) heeft echter minder goede ervaringen met het loket en ondervindt problemen. Een aanzienlijk deel van de ondervraagden (17%) ervaart zelfs fundamentele problemen. De ervaringen van deelnemers die voorafgaand (voor 1 januari 2018) al ervaring hadden opgedaan met het loket en de deelnemers die nog niet gewerkt hadden met het loket, zijn op dat vlak zeer gelijklopend.
  • Hoewel de negatieve ervaringen nog steeds doorwegen, lijkt er toch enige verbetering op gang te komen. De algemene tevredenheid van de groep die voorheen reeds ervaring had met het loket, is er sinds 1 januari 2018 immers met 20% op vooruit gegaan en het aandeel dat fundamentele problemen ervoer is met 20% gedaald.
  • De bevraging polste bij de deelnemers ook naar de snelheid van werken en de gebruiksvriendelijkheid van het systeem, en naar de behandeling van de dossiers via het loket. Terwijl de meningen over de snelheid van werken van het systeem quasi gelijkmatig verdeeld zijn (33% neutraal - 33% overwegend positief - 33% overwegend negatief), laat een duidelijke meerderheid van de ondervraagden (60%) zich negatief uit over de gebruiksvriendelijkheid van het systeem. Ook de behandeling van de dossiers via het loket wordt door slechts 27% van de deelnemers overwegend positief beoordeeld.


Waslijst aan knelpunten en aanbevelingen


Naast de meerkeuzevragen kregen de deelnemers aan de enquête de mogelijkheid om in een invulveld concrete problemen en suggesties door te geven om de werking van het omgevingsloket te verbeteren. Het resultaat is een wel doorvoede overzichtslijst met knelpunten en aanbevelingen, die NAV meeneemt in zijn besprekingen met het kabinet en de administratie.

Voor NAV zijn twee topics hoog prioritair op het ‘to do- lijstje’ van de Vlaamse Overheid:

  • Ten eerste moet er dringend werk gemaakt worden van een automatische koppeling tussen de database van de Orde van Architecten en het omgevingsloket. Door het wegvallen van het architectenvisum en het ontbreken van deze koppeling wordt er bij een aanvraag momenteel niet gecontroleerd of de architect effectief ingeschreven is op het tableau van de Orde, ondanks het feit dat de Orde de afgelopen jaren een digitaal architectenvisum had gecreëerd. De orde tracht dat euvel op te vangen met steekproeven.
  • Daarnaast vindt NAV het niet kunnen dat enkel de architect verplicht is om het aanvraagdossier te handtekenen. Ook hier is dringend bijsturing nodig.


Laatste kans: Vitruvius Academy ‘Wegwijs in het digitale Omgevingsloket’


Dit voorjaar organiseert Vitruvius Academy nog op twee locaties de opleiding ‘Wegwijs in het digitale Omgevingsloket’. Tijdens deze cursus focussen we op de toepassing van de omgevingsvergunning in de dagelijkse praktijk van de architect. Op het einde van deze opleiding kent u de belangrijkste uitgangspunten van de Omgevingsvergunning en bent u in staat uw dossiers digitaal in te dienen via het nieuwe Omgevingsloket.

Data & Locatie

  • ma 28/05 in Technopolis Mechelen, Technologielaan te 2800 Mechelen
  • woe 13/06 in Eandis Kortrijk, Pres. Kennedypark 12, 8500 Kortrijk

 

Meer info & inschrijven.