NAV

Lokale besturen en architecten: natuurlijke bondgenoten

24 mei 2018

Architecten en lokale besturen streven allebei naar tevreden klanten/gebruikers. Het raakvlak in die gezamenlijke ambitie omvat een goede ruimtelijke ordening, een gebouwenpatrimonium dat beantwoordt aan alle functionele, esthetische en toekomstgerichte eisen en een correcte toepassing van de reglementering. Daarmee zijn architecten en lokale besturen natuurlijke bondgenoten die, als ze elkaar de ruimte gunnen om elk zijn rol te vervullen, de spreekwoordelijke wiskundige paradox van 1 + 1 = 3 kunnen realiseren. Het is de kernboodschap in het memorandum van de sectorfederatie voor architecten NAV n.a.v. de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

De samenwerking tussen lokale overheden en architecten zal de komende legislaturen enkel maar aan belang winnen. Zo zet het huidige Vlaamse ruimtelijke beleid sterk in op de ontvoogding en de bestuurskracht van lokale besturen. De steden en gemeenten hebben de afgelopen jaren dan ook de autonomie gekregen om hun eigen ruimtelijk beleid te voeren. Tegelijk brengt de evolutie naar het Omgevingsbeleid grote uitdagingen met zich mee voor zowel lokale overheden en bouwprofessionals als de Vlaamse burger. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen maakt na 20 jaar plaats voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

 

De ruimtelijke vraagstukken zijn vandaag m.a.w. complex en uitdagend. NAV ondersteunt, als beroepsorganisatie van architecten, zijn leden via vorming, sensibilisatie en goede voorbeelden opdat ze hun rol optimaal zouden kunnen opnemen. Van de lokale besturen, die een steeds grotere autonomie voor hun ruimtelijk beleid toebedeeld krijgen, wordt eenzelfde inspanning en engagement verwacht. NAV reikt de lokale besturen de helpende hand. Concreet hebben we volgende aanbevelingen:

 

  • Samenwerking is gebaseerd op communicatie. Een dossier moet van in het voortraject op het juiste spoor zitten om tijdverspilling bij alle partijen en ontgoochelde opdrachtgevers/burgers te voorkomen. Tijdig telefonisch of fysiek contact met de administratie en de adviesinstanties komt dat voortraject per definitie ten goede. We vragen om verder te investeren in een goede bereikbaarheid, zeker in tijden van digitalisering die het persoonlijke contact naar de achtergrond verdringt.
  • Een goed ruimtelijk beleid munt uit door eenvoud en uniformiteit. Uiteraard vertonen gemeentes soms grote verschillen en zijn eigen accenten dus zinvol. Om ruimtelijke wanorde tegen te gaan vragen we echter om te vermijden dat elke dienst zijn eigen interpretatie hanteert.
  • Een ruimtelijk beleid moet ambitie hebben, want ruimte is een kostbaar goed. Die ambitie mag niet verzuipen in vastgeroeste gewoonten en conventies. Nieuwe stedenbouwkundige instrumenten en woonvormen moeten hun kracht kunnen etaleren.
  • Een ambitieuze ruimtelijke visie moet worden ondersteund door de nodige kennis en middelen, anders blijft het een holle slogan. Een oplossing kan liggen in het opzetten van bovenlokale initiatieven voor meer slagkracht. Daarnaast bieden NAV en zijn leden als bondgenoten graag hun expertise aan.

 

Met het memorandum wil NAV de richting aangeven naar een weloverwogen, rechtlijnige en voor iedereen duidelijke aanpak in het belang van de stad of gemeente, in het belang van de bouwer of verbouwer en van elke burger en kiezer. Als architecten steken we daarbij graag de hand uit naar overheden om hun partner te zijn bij het tot een goed einde brengen van deze moeilijke, maar noodzakelijke uitdaging.