Innovatie

Riolering van jouw site volledig in kaart

Kristof Sterckx, Projectverantwoordelijke bij Teccon • 29 mei 2018

Bij renovatie van oude school-, kantoor- of fabrieksgebouwen is het belangrijk om een goed beeld te krijgen van de bestaande riolering. Teccon ontwikkelde een methode voor het gedetailleerd in kaart brengen van riolering van volledige sites. Positie, dieptes, problemen,… worden allemaal aangeduid.

Opzoeking van riolering voor renovatieprojecten

 

Teccon is een gevestigde waarde in de landmeetsector. De 50 landmeters voeren dagelijks meetwerk uit in heel België.  Architecten, rioolbeheerders, studiebureaus en aannemers doen beroep op Teccon voor het uitvoeren van opmetingen en het aanleveren van plannen. In dit artikel  zoomen we in op de methode die Teccon ontwikkelde voor het in kaart brengen van de riolering van volledige sites als voorbereiding voor renovatieprojecten. De rioleringsplannen van Teccon worden gebruikt voor bouwaanvragen, ontwerpen,…

 

Rioleringsplan van een volledige site

 

Bij renovatie of uitbreiding van oude school-, kantoor- of fabrieksgebouwen is het belangrijk om een goed inzicht te krijgen in de aanwezige riolering. Door een goed beeld te hebben van de bestaande riolering kan er gemakkelijker en meer gefundeerd een beslissing genomen worden of de huidige riolering wordt behouden, wordt gerenoveerd of volledig wordt vernieuwd.

 

Oude plannen (als deze er al zouden zijn) bieden in deze optiek weinig tot geen oplossing. Dergelijke plannen zijn meestal ontwerpplannen i.p.v. as-built plannen. De plannen zijn vaak verouderd omdat er ondertussen al verschillende kleinere werken de situatie hebben veranderd. Ze geven ook geen beeld van de huidige staat, enz.

 

Teccon ontwikkelde een methode voor het in kaart brengen van rioleringsstelsels, gaande van particuliere woningen tot volledige school- of bedrijvensites. Aan de hand van dit rioleringsonderzoek kunnen we een antwoord bieden op vragen over de scheiding van riolering, staat van de leidingen, verzakkingen, vervuiling, exacte ligging, verborgen leidingen en kamers,…

 

Innovatieve methode voor rioolopzoeking, -inspectie en -opmeting

 

Door de combinatie van verschillende technieken maken we een zo volledig mogelijk onderzoek van de ondergrond zonder graven of breken. Een greep uit het gamma van het door ons gebruikte materieel zijn een duwcamera, een robotcamera, een radiodetectie-toestel, grondradar, totaalstation, GPS,…

 

Een duwcamera wordt via inspectieputten of andere kamers in alle zichtbare toekomende en vertrekkende leidingen gebracht en stelselmatig verder in deze leidingen geduwd. De zichzelf nivellerende camera stuurt constant een beeld door naar de monitor die op terrein live gevolgd wordt. Op deze manier kunnen we zien waar er zich een breuk, een verzakking of een opstopping bevindt, of kunnen we zien wanneer er een tweede leiding blind toekomt, wanneer er een bocht is, wanneer er een verborgen kamer ergens zit,… Al deze beelden worden opgeslagen, zodat het onderzoek achteraf volledig kan gestaafd worden met beeldmateriaal.

 

Alles wat we op de monitor zien, moet natuurlijk ook in kaart gebracht worden. Aan camerakop zit er een sonde die contant een signaal uitzendt. Dit signaal lokaliseren we bovengronds met een radiodetectie-toestel. Hierdoor kunnen we de positie van de camera (X, Y én Z) op cm-nauwkeurigheid meten. Zo bepalen we de exacte positie van elke beschadiging, elke bocht,… Al deze elementen worden op terrein gemarkeerd en later opgemeten. Hiernaast wordt de topografie rondom mee opgemeten zodat het plan duidelijker leesbaar wordt. De riolering kan ook ingetekend worden in een bestaand topografieplan.

 

Wanneer de diameter van de leidingen te groot wordt (>400mm) is een duwcamera niet langer geschikt. Vanaf deze diameter gebruiken we een zelfrijdende robotcamera. Deze wordt op afstand bestuurd en kan zo in de leidingen rondrijden. Het heeft een roterende camerakop, waardoor alle details van de leidingen kunnen bestudeerd worden. Net als de duwcamera heeft ook deze robot een sonde, zodat we de positie van de robot kunnen bepalen op het terrein.

 

Soms zijn leidingen moeilijk toegankelijk of is de staat van sommige delen zo slecht dat we met een camera hier niet in geraken. Met een rooktoestel en/of contrastvloeistof kunnen we wel een indruk creëren van hoe alles met elkaar verbonden is en of er nergens een verborgen leiding aftakt bijvoorbeeld.

 

Het resultaat is een totaalplan waarop alle informatie van de riolering staat: de positie, types, diameters, vloei,... Ook problemen zoals verstoppingen, schade,… worden specifiek aangeduid met een verwijzing naar een foto of video van tijdens het onderzoek. Het plan wordt toegelicht in een begeleidend schrijven en aangevuld met beeldmateriaal.

Combinatie van een duwcamera en radiodetectie voor het opzoeken van ondergrondse leidingen

Digitale proefsleuf

 

Wanneer de bovenstaande technieken geen soelaas meer bieden en er toch een vermoeden is van een verborgen leiding, dan wordt de grondradar ingezet. De radar stuurt een signaal de grond in en vangt de reflecties van ondergrondse objecten op. Er wordt als het ware een digitale proefsleuf gemaakt zonder dat er iets opgebroken moet worden. Moest er dus nog een leiding ergens liggen, dan kunnen we die op deze manier vinden en alsnog de locatie en diepte ervan aanduiden op het plan.

 

Combinatie van grondradar en totaalstation voor de aanmaak van een digitale proefsleuf

Afkoppelingsstudie

 

Aanvullend aan dit onderzoek biedt Teccon ook ondersteuning bij afkoppeling. Omdat de bestaande situatie al volledig in kaart is gebracht, kan een afkoppelingsstudie en een nieuw voorstel uitgewerkt worden. Teccon beschikt over opgeleide afkoppelingsdeskundigen die op de hoogte zijn van de huidige regelgeving.

 

Geïntegreerde aanpak

 

De inzet van gespecialiseerde rioolinspectietechnieken en klassieke landmeetapparatuur zorgt voor een gedetailleerd en nauwkeurig plan van de riolering. Dit plan vormt een betrouwbare basis bij de voorbereiding van een renovatieproject.

 

Project: Basisschool Sint-Lutgardis in Ganshoren

Getuigenis van Tobias Van Speybroeck, architect bij Fast Forward architects

 

Fast Forward architects ontwierp een masterplan voor de basisschool Sint-Lutgardis in Ganshoren. Hiervoor worden enkele oudere gebouwen op de site gesloopt en vervangen door een compacte nieuwbouw die de bestaande circulatieproblemen van de school aankaart. Bijkomend wordt er een nieuwe polyvalente zaal en refter opgetrokken. 

 

Voor het indienen van de bouwaanvraag én voor het uitwerken van de toekomstige leidingtracés, zag Fast Forward architects zich genoodzaakt om het bestaande kluwen van rioleringsleidingen op professionele wijze in kaart te laten brengen. Er lagen namelijk verschillende generaties van rioleringsleidingen door elkaar, en deze waren niet langer visueel van elkaar te onderscheiden.

 

“Voor oudere, onoverzichtelijke sites is het absoluut aangewezen om op deze wijze de ondergrondse leidingen in kaart te brengen.“

 

We kozen voor Teccon omdat ze een afgewerkt ‘pakket’ afleveren. We ontvingen een fotoverslag, een begeleidend schrijven en een gedetailleerd plan met de exacte ligging van de tracés en de dieptes t.o.v. het maaiveld op regelmatige tussenafstanden.

 

De informatie kon vlot geïntegreerd worden in onze plannen voor voorontwerp en bouwaanvraag. We gebruikten de informatie van Teccon voor het opstellen van funderings- en rioleringsplannen voor de bouwaanvraag, voor voorontwerp van de nieuwe rioleringstracés en voor het opsporen van een groot lek (slechte aansluiting) dat blijkbaar al jaren voor wateroverlast zorgde in een kelder.

 

Ons advies voor andere architecten? Voor oudere, onoverzichtelijke sites is het absoluut aangewezen om op deze wijze de ondergrondse leidingen in kaart te brengen.

Basisschool Sint-Lutgardis te Ganshoren, Fast Forward Architects

Nuttige links