NAV

'Gemeentelijke bouwverordeningen: dringend meer orde in de chaos nodig'

10 september 2018

NAV ondersteunt de oproep van de Vlaams Bouwmeester aan de Vlaamse overheid om terug de regie op te nemen van de gemeentelijke ruimtelijke ordening. “De wildgroei aan soms zeer verschillende en moeilijk terug te vinden gemeentelijke verordeningen is een oud zeer”, aldus NAV-voorzitter Kati Lamens. “Maar met de recente ontvoogding is dit volledig uit de hand gelopen. Heel wat gemeenten zijn vandaag allesbehalve opgewassen tegen hun nieuwe taken."

"Dat maakt onze job als architecten niet meteen gemakkelijker, zeker als men van ons verlangt dat we een rol spelen in de betonstop. Ambtenaren kunnen in veel gevallen ook nog niet teruggrijpen naar een uitgewerkte gemeentelijke visie op ruimtelijke ordening, want die is er vaak nog niet. Die omstandigheden werken demotiverend voor ons. Een betere ondersteuning vanop een hoger beleidsniveau is een absolute noodzaak. Daarnaast doen we in ons verkiezingsmemorandum dat we naar alle Vlaamse gemeenten hebben verspreid een aantal concrete aanbevelingen om de gemeentelijke diensten Omgeving gesmeerder te doen werken en de verordeningen te uniformiseren.”

 

"Bananenrepubliek"

 

“De gemeentelijke autonomie maakt ons land tot een bouwkundige bananenrepubliek. Het kluwen aan regelgeving is enkel goed voor advocaten. Vandaar mijn oproep aan Vlaanderen om dit grotendeels weer in eigen handen te nemen en het voor de gemeenten terug te schroeven tot de essentie.” Wie vrijdag ll. aanwezig was op de persvoorstelling van het openhuizenweekend Mijn Thuis Op Maat, kon het zelf horen uit de mond van de Vlaams Bouwmeester.

Een helpende hand richting lokale besturen

 

De samenwerking tussen lokale overheden en architecten zal de komende legislaturen enkel maar aan belang winnen. Zo zet het huidige Vlaamse ruimtelijke beleid sterk in op de ontvoogding en de bestuurskracht van lokale besturen. De steden en gemeenten hebben de afgelopen jaren dan ook de autonomie gekregen om hun eigen ruimtelijk beleid te voeren. Tegelijk brengt de evolutie naar het Omgevingsbeleid grote uitdagingen met zich mee voor zowel lokale overheden en bouwprofessionals als de Vlaamse burger. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen maakt na 20 jaar plaats voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

De ruimtelijke vraagstukken zijn vandaag m.a.w. complex en uitdagend. NAV ondersteunt, als beroepsorganisatie van architecten, zijn leden via vorming, sensibilisatie en goede voorbeelden opdat ze hun rol optimaal zouden kunnen opnemen. Van de lokale besturen, die een steeds grotere autonomie voor hun ruimtelijk beleid toebedeeld krijgen, wordt eenzelfde inspanning en engagement verwacht. NAV reikt de lokale besturen de helpende hand. Concreet hebben we volgende aanbevelingen:

 

  • Samenwerking is gebaseerd op communicatie. Een dossier moet van in het voortraject op het juiste spoor zitten om tijdverspilling bij alle partijen en ontgoochelde opdrachtgevers/burgers te voorkomen. Tijdig telefonisch of fysiek contact met de administratie en de adviesinstanties komt dat voortraject per definitie ten goede. We vragen om verder te investeren in een goede bereikbaarheid, zeker in tijden van digitalisering die het persoonlijke contact naar de achtergrond verdringt.
  • Een goed ruimtelijk beleid munt uit door eenvoud en uniformiteit. Uiteraard vertonen gemeentes soms grote verschillen en zijn eigen accenten dus zinvol. Om ruimtelijke wanorde tegen te gaan vragen we echter om te vermijden dat elke dienst zijn eigen interpretatie hanteert.
  • Een ruimtelijk beleid moet ambitie hebben, want ruimte is een kostbaar goed. Die ambitie mag niet verzuipen in vastgeroeste gewoonten en conventies. Nieuwe stedenbouwkundige instrumenten en woonvormen moeten hun kracht kunnen etaleren.
  • Een ambitieuze ruimtelijke visie moet worden ondersteund door de nodige kennis en middelen, anders blijft het een holle slogan. Een oplossing kan liggen in het opzetten van bovenlokale initiatieven voor meer slagkracht. Daarnaast bieden NAV en zijn leden als bondgenoten graag hun expertise aan.