Het beroep van de architect

Veel gestelde vragen over de stage van architect

NAV • 11 september 2023

Wat moet ik doen om mijn stage aan te vatten?

Contacteer vóór de stage de Orde van Architecten van jouw provincie om alle nodige formulieren te krijgen. Een lijst met stagemeesters kan meestal daar opgevraagd worden.

 

Ik ben gedomicilieerd in de provincie Vlaams-Brabant en wens mijn stage te lopen bij een stagemeester in Limburg, tot welke provinciale Orde van architecten moet ik me richten?

Tot de provinciale Orde waar je stagemeester onder valt, in dit geval de Orde van Architecten van Limburg.

 

Wanneer moet ik me als stagiair aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds?

De aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds moet gebeuren ten laatste op de dag van de effectieve start van de zelfstandige activiteit (= de aanvang van de stage, dit is de dag waarop je ingeschreven wordt op de lijst van de stagiairs). Opgepast, de bijdrageplicht begint vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin de activiteiten worden aangevat. Daarom is het soms nuttig deze aanvang even uit te stellen tot het begin van het volgend kwartaal (bv. activiteit starten op 1 oktober in plaats van 15 september).

 

Is er een minimumperiode bepaald dat ik stage moet lopen bij eenzelfde architect?

Ja, er moet een minimum periode van telkens zes maanden bij één en dezelfde architect worden doorlopen. Een kortere periode wordt veelal niet als geldig aanvaard door de Orde, zélfs als niet de oorzaak bent van de situatie. Raadpleeg bij twijfel de bevoegde provinciale Raad van de Orde.

 

Wanneer moet ik als stagiair een beroepsverzekering afsluiten?

Indien je als architect betrokken wordt bij opdrachten aan onroerende werken in België en waarvoor de aansprakelijkheid in het gedrang komt, moet je verplicht verzekerd zijn. Dat betekent dat je als stagiair burgerlijk aansprakelijk bent voor je daden, ook al presteer je onder gezag en voor rekening van je stagemeester. Indien je je strikt beperkt tot je stageopdracht, ben je nog steeds verzekerd in de polis van het bureau van je stagemeester.

 

Nochtans loop je als professioneel ook al een uitbatingsrisico, waarvoor je verzekerd moet zijn. Dit valt niet onder dekking van de stagemeester. Algemeen mag dus worden aangeraden om vanaf het begin van de stage een eigen polis BA beroep af te sluiten. De meeste maatschappijen bieden specifieke oplossingen aan voor stagiairs. 

 

Zodra je een eigen opdracht als zelfstandige architect start, ben je verplicht om van bij het begin van deze opdracht een eigen verzekering af te sluiten voor de contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid. 

 

Kan ik mijn stage opzeggen?

Dit kan, na onbepaalde tijd bij schriftelijk akkoord van de stagemeester en de stagiair. De Orde van Architecten wordt daarvan op de hoogte gebracht met de reden van onderbreking. De stagiair kan dan van dag op dag een andere stage aanvatten. De aanpassing geeft geen verlies voor de stageduur als de regelgeving rond de minimale stageduur (zes maanden bij eenzelfde stagemeester) wordt toegepast.

 

Kan ik stage lopen bij een aannemer?

Dit is een 'stage buiten een architectuurbureau' waarvan je de relevantie voor de latere beroepsuitoefening moet aantonen. Ze moet vooraf aangevraagd en goedgekeurd worden door de Orde. In elk geval moet ze aan de wettelijke bepalingen van de stage voldoen. Zo moet ze gesuperviseerd worden door een stagemeester die minstens 10 jaar op de tabel is ingeschreven en zal ze maximaal voor een periode van zes maand erkend worden. De beoordeling en validatie gebeurt finaal na het verstrijken van de periode van zes maanden.