Nieuws

“We moeten verdichten, maar er is een limiet”

1 februari 2019

De eerste Gentse stadsbouwmeester Peter Vanden Abeele is nu ruim een jaar aan de slag en lanceerde in november zijn visienota. Architectura.be had een gesprek met de stadsbouwmeester. Hij deelde onder andere zijn visie over verdichting. Zit hij op één lijn met Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck? Of brengt hij toch nuances aan?

Foto: stad Gent

In zijn visienota wijst Vanden Abeele op de grootste uitdaging waar Gent voor staat, namelijk de wooncrisis. Er moeten minstens 10.000 woningen bij komen en dat wil hij realiseren door stad bij te maken en tegelijk stad vrij te houden. Hoe wil hij deze twee schijnbaar tegengestelde begrippen verenigen?

 

“We staan wel voor de uitdaging om daar kwaliteit in te steken, te maken dat ze op de juiste plek terechtkomen, draagvlak hebben, een diversiteit aan woontypes inhouden én echt betaalbaar zijn. We moeten dus stad bijbouwen. Gent is een stad met groeipijen, maar in tegenstelling tot vroeger gaan we de stad niet groter maken, toch niet letterlijk. We gaan het slimmer moeten doen met de ruimte die we hebben.”

 

"We moeten bewoners een stem geven, maar ook meerwaarde geven."

Peter Vanden Abeele

 

“Ik koppel dat aan stad vrijhouden, want we moeten niet elke ruimte die we hebben, volbouwen. De stad moet kunnen ademen. Denk maar aan de klimaatuitdagingen, waterinfiltratie, luchtkwaliteit, ecosystemen, om nog maar te zwijgen van de bewoner die zelf om meer buitenruimte of ademruimte vraagt. Als we langs de ene kant ruimte willen vrijhouden en aan de andere kant bijbouwen, is de druk op de ruimte nog groter. Daarin schuilt de grote uitdaging: hoe gaan we beide combineren? En vooral – en ik denk dat veel mensen dit onderschatten - hoe gaan we de Gentenaars meekrijgen in dat verdichtingsverhaal? In de media zie ik iedereen het discours van de Vlaamse Bouwmeester zeer appreciëren, in die zin dat we onze open ruimte moeten vrijwaren. We vinden dat principieel allemaal heel logisch, tot er in onze achtertuin een verdichtingsproject komt. In deze stad zijn we er wel degelijk van overtuigd dat we moeten verdichten en dat betekent dat we veel Gentenaren daarvan zullen moeten overtuigen. Het is zeer belangrijk om de bewoners te horen en Gent heeft echt een sterke traditie in het betrekken van bewoners en het inschakelen van buurt- en burgerinitiatieven. We moeten bewoners een stem geven, maar ook meerwaarde geven. Als er ergens een project van een bepaalde schaal komt, mag dat niet alleen een last leggen op de stad – want meer mensen betekent meer druk op de voorzieningen, op de openbare ruimte, meer verplaatsingen… Daar moet iets tegenover staan.”

 

“Als we op Vlaamse schaal een kentering willen maken in onze ruimteconsumptie, dan moeten we onze ruimte op een andere manier gaan gebruiken en is er een grote slag te slaan in het verkernen en verstedelijken. Let wel: dat gaat niet alleen over de grote steden, maar ook de vele kleinere Vlaamse steden en de grotere dorpskernen. Omgekeerd nuanceer ik Leo’s verhaal. Verdichten betekent niet dat er voor Gent geen limiet zit aan de verdichting.”