Architect in de praktijk

Bodemdecreet

Timothy Geerts, Grondwijzer vzw • 10 juni 2021

Met het ontwerp van decreet dat op 11 oktober 2006 werd aangenomen door het Vlaamse Parlement werd een nieuwe wettekst boven de doopvont gehouden waardoor Vlaanderen een nieuwe weg insloeg in het domein van de bescherming van het milieu. De titel op zich was een innovatie. Voor het eerst werd er gesproken over de bescherming van de bodem en niet enkel over het oplossen van problemen, het saneren. Tegelijk werd het een decreet dat eerder focust op de uitvoering van de sanering dan wel op de voorbereidende (deels administratieve) processen. Het feit dat ‘bodem’ een technisch/dynamisch gegeven is, verantwoordt het herdenken van het oorspronkelijke decreet na 10 jaar ervaring bij zowel de OVAM, de burgers als de bedrijven die in de sector actief zijn.

Ondertussen wordt de letter van dit decreet reeds meer dan 16 jaar nageleefd, een periode waarin OVAM en de diverse bodemsectoren de markt verder tot maturiteit zagen komen, waarin men tot nieuwe inzichten kwam en mogelijkheden tot verbetering werden gesignaleerd.

 

Dit alles leidde in 2018 tot een aantal belangrijke wijzigingen in het Vlaamse bodembeleid:

  • Gronden die mogelijk historische verontreinigd zijn en tot op heden nog niet onderzocht werden, krijgen in de toekomst een verplicht bodemonderzoeksmoment waarmee een belangrijke stap wordt gezet om de sanering van alle verontreinigde gronden in Vlaanderen tegen 2036 op te starten.
  • De conformverklaring van bodemonderzoeken die in het verleden door OVAM werd afgeleverd, wordt afgeschaft en de erkende bodemsaneringsdeskundigen zullen door de overheid op hun werking geaudit worden. Door deze wijzigingen wordt de eindverantwoordelijkheid meer bij de erkende bodemstudiebureaus gelegd waardoor de kwaliteit van de bodemonderzoeken nog verder zal stijgen.
  • De voorwaarden voor de sectorfondsen (zoals BOFAS voor de tankstations en VLABOTEX voor de droogkuissector) worden versoepeld waardoor de oprichting van nieuwe sectorale saneringsfondsen gestimuleerd wordt.

 

De meest recente wijzigingen werden verder uitgewerkt in het nieuwe VLAREBO dat op 21 september 2018 definitief werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering:

  • De regeling over het gebruik van uitgegraven bodem wordt eveneens van toepassing op enkele grondachtige stromen zoals grondbrij, bagger- & ruimingsspecie en bentoniet-grondmengsels (welke allen in oorsprong bodem zijn).
  • Met de invoer van de Melding Kleine Werken voor het transport van kleine hoeveelheden (<250 m³) onverdachte bodemmaterialen wordt de traceerbaarheidsprocedure uitgebreid zodat meer handhaving mogelijk wordt.

 

Het stopte echter niet bij het VLAREBO: de wijzigingen van het Bodemdecreet leidden eveneens tot aanpassingen in andere wetgevingen zoals VLAREMA, VLAREL, VLAREM, Omgevingsvergunningbesluit en Handhavingsbesluit. Deze wijzigingen traden allemaal samen in werking op 1 april 2019.

Wilt u meer weten over het bodemsaneringsdecreet?

Surf naar www.ovam.be of raadpleeg de infolijn bodemattest 015-28.44.58 (OVAM)