NAV

Belangrijke stap richting gelijkschakeling verzekeringsplicht voor alle bouwpartners

26 april 2019

Op 25 april 2019 is in de federale Kamer een wet goedgekeurd die naast architecten ook andere dienstverleners verplicht om hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Het gaat daarbij om o.a. landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren,…. De wet wordt op 1 juli 2019 van kracht. NAV is tevreden dat deze noodzakelijke aanvulling op de Wet Peeters-Borsus, die al sinds 1 juli vorig jaar van kracht is, eindelijk een feit is. Toch dient in de toekomst het onevenwicht tussen de verzekeringsplicht voor aannemers enerzijds en die voor dienstverleners (waaronder architecten) anderzijds verder te worden weggewerkt.

Vanwege de toenemende complexiteit van bouwprojecten en het steeds breder wordend wetgevende kader, blijkt dat het beroep en de rol van architect steeds meer deel gaan uitmaken is van een multidisciplinaire aanpak, waardoor architecten almaar vaker omringd worden door een groeiend aantal adviseurs, al of niet met een erkend statuut.

Hierbij stellen we vast dat sommige raadgevers verzekerd zijn, zij het soms onvoldoende, maar anderen helemaal niet. Om een einde te maken aan deze situatie en om veel eigenaars te behoeden voor grote teleurstellingen was een verzekeringsplicht voor alle dienstverleners nodig. NAV is daarom tevreden met het goedgekeurde wetsvoorstel. De nieuwe wet voorziet in een verplichting voor alle intellectuele beroepen in de bouwsector om hun burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren wanneer zij aan de slag gaan in een bouw- of renovatieproject.

 

Bijkomende stappen nodig

 

Voor NAV betekent deze wet een essentiële stap voorwaarts in het nemen van verantwoordelijkheid voor alle betrokken dienstverleners in de bouw en dus voor de bescherming van de consument. Deze nieuwe wet moet het complement vormen met de zogenaamde Wet Peeters, die de discriminatie die architecten ondergingen in het kader van de tienjarige aansprakelijkheid, gedeeltelijk heeft gecorrigeerd.

 

Het is echter duidelijk dat er nog steeds een principiële discriminatie bestaat tussen de dienstverleners in de bouw (waaronder de architecten) en de aannemers die slechts gehouden zijn hun 10-jarige aansprakelijkheid te verzekeren. NAV is van mening dat er bijkomende stappen nodig zijn om ook de aannemers een gelijke verzekeringsplicht op te leggen.

 

Daarnaast vindt NAV het jammer dat de Wet Peeters beperkt blijft tot de 10-jarige aansprakelijkheid en dan nog enkel in de woningbouw. Ook de controleplicht voor de architect ten aanzien van de aannemer blijft een pijnpunt.

Minister Ducarme: "Maatregel die de consument en de sector beter zal beschermen”
 

Deze hervorming zal het mogelijk maken de consument beter te beschermen, maar zal ook goed zijn voor de bouwsector, benadrukt minister van Zelfstandigen en KMO’s Denis Ducarme.  

 

Minister van Zelfstandigen en KMO’s Denis Ducarme: “Een eigen huis bouwen, een nieuwe woning kopen, een oude woning grondig renoveren, zijn vaak een project en een investering voor het leven. Ik ben blij dat deze hervorming goedgekeurd kon worden. Zij zal in eerste instantie toelaten om de consumenten beter te beschermen. Zij zullen voortaan zeker vergoed worden in geval van problemen tijdens de bouw of de renovatie van een woning. Deze hervorming zal ook goed zijn voor de beroepsmensen in de bouwsector: voortaan zullen diegenen die tot dusver niet gedekt waren voor dit type van risico, genieten van een betere financiële dekking in geval van schade.”

 

Tot op heden waren enkel de architecten en de landmeters verplicht om hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Om een betere bescherming te bieden aan diegene die de werken uitvoert, breidt het voorstel dat eind april werd goedgekeurd deze verplichting uit naar alle intellectuele beroepen in de bouwsector, zoals de certificateurs, de studiebureaus, de auditeurs of nog de project managers.

 

Concreet zullen de dienstverleners uit de bouwberoepen verzekerd zijn ten belope van 1.500.000 € voor lichamelijke schade en 500.000 € voor materiële schade.

 

Deze tekst is de getrouwe omzetting van een wetsontwerp uitgewerkt door minister van Zelfstandigen en KMO’s Denis Ducarme en minister van Economie en Consumenten Kris Peeters in samenwerking met de sector.

 

Deze maatregel past in het kader van de wil van de federale regering om de consumenten beter te beschermen die een woning bouwen of renoveren.