Nieuws

NAV actiepunt 26 mei: een geïntegreerd en veelzijdig energiebeleid

9 mei 2019

In de aanloop naar de Europese, federale en regionale verkiezingen op 26 mei bundelde NAV negen actiepunten in een memorandum. Toekomstige beleidsmakers krijgen zo een duidelijk beeld van de hete hangijzers in onze sector. Een van onze prioriteiten is een geïntegreerd en veelzijdig energiebeleid.

Meer dan om het even welke andere beroepsgroepering zijn architecten ervan overtuigd dat de klimaatverandering, en meer in het algemeen de global change, om een gepaste reactie schreeuwt. Maar die reactie moet wel efficiënt zijn en geen eenzijdig energetisch verhaal, geënt op een gebouw. In de epb-regelgeving wordt het klimaatbeleid daar helaas toe gereduceerd en gaat men compleet voorbij aan factoren zoals de milieuprestatie, een doordacht materiaalgebruik, de ligging van een gebouw, de manier waarop men zich verplaatst, aandacht voor de Total Cost of Ownership en aanverwante elementen. Deze zouden mee de basis moeten vormen van een efficiënt klimaatbeleid, gericht op het reduceren van de CO2-uitstoot. Al deze facetten dienen ondergebracht te worden in een globale, geïntegreerde en veelzijdige aanpak.

 

Sinds de introductie van de epb-regelgeving is het energieverbruik van gebouwen sterk gedaald. Anderzijds blijkt dat het theoretisch berekende verbruik en het reëel gemeten verbruik vaak ver uit elkaar liggen. De epb-regelgeving is bovendien de voorbije jaren geëvolueerd tot een waar kluwen aan eisen (E-peil, S-peil, U-waarde-eis, ventilatie- verslaggeving …), waardoor het merendeel van de bouwprofessionelen het bos door de bomen niet meer zien. Door de herziening in 2018 van de EPBD-richtlijn 2010 is er nood aan een nieuwe benadering van de energieregelgeving in België. Dit is een opportuniteit om de knelpunten binnen de huidige epb-regelgeving aan te pakken en verder te kijken dan vandaag. NAV is van mening dat de uitwerking van een visie ‘epb 2.0’ echter niet overhaast mag gebeuren en toekomstbestendig dient te zijn. NAV pleit dan ook voor een meer pragmatische aanpak en een globaal vereenvoudigde aanpak van het epb-beleid dat bouwprofessionelen terug voeling doet krijgen met de epb-regelgeving. Dit kan aan de hand van een werktool of maatregelenselectie die het architecten en ontwerpers makkelijker maakt bij het implementeren van energiebesparende maatregelen. NAV gelooft dat de klemtoon op een theoretisch berekend energieverbruik moet verschuiven naar een werkelijke energiescore of CO2-score op basis van een reëel ( jaarlijks) gemeten energieverbruik (via digitale meters). Dit bewerkstelligt bij de eindgebruiker blijvende aandacht voor het energieverbruik.

 

De overheid legt - terecht - sterke ambities inzake renovatie aan de dag. NAV staat honderd procent achter die ambities, maar acht het problematisch wanneer de grens tussen sensibiliseren en informeren enerzijds en het geven van advies in heel concrete renovatiecases anderzijds, overschreden wordt. Vandaag springen er heel wat nieuwe – vaak louter commerciële – spelers op de renovatiemarkt, met alle gevolgen van dien. Slecht advies leidt niet alleen tot nutteloze investeringen, maar kan ook nieuwe problemen genereren. De communicatie rond energiezuinig renoveren moet met andere woorden eenduidiger en de grens tussen informeren en adviseren moet zuiver blijven. Voor adviezen in concrete dossiers is de architect de best geplaatste bouwpartner. Architecten kijken verder dan het louter energetische maar houden ook rekening met de bouwfysische toestand, de stedenbouwkundige mogelijkheden, het programma van eisen en de verschillende alternatieven om dat in te vullen. Daarnaast nemen architecten ook in overweging welke ingrepen vereist zijn om een beoogd resultaat te bereiken en de volgorde waarin die werken moeten gebeuren om te vermijden dat er geld en tijd verloren gaan. Architecten houden bovendien rekening met het kostenoptimale aspect van investeringen. Nieuwe spelers op de Renovatiemarkt zoals energiehuizen, provinciale steunpunten, renovatieadviseurs en –coaches kunnen een waardevolle rol spelen in het sensibiliseren en informeren van, en het richting geven aan particuliere bouwheren. Deze dienstverlening kan echter geenszins het werk van de architect vervangen en dient daarom strikt te worden beperkt tot het verlenen van eerstelijnsadvies.