Nieuws

NAV actiepunt 26 mei: administratieve en digitale vereenvoudiging

9 mei 2019

In de aanloop naar de Europese, federale en regionale verkiezingen op 26 mei bundelde NAV negen actiepunten in een memorandum. Toekomstige beleidsmakers krijgen zo een duidelijk beeld van de hete hangijzers in onze sector. Een van de prioriteiten is administratieve en digitale vereenvoudiging.

De overvloed aan regels, procedures en administratieve rompslomp is nefast voor een sector waarvan men verwacht dat ze op een dynamische manier mee aan de kar trekt bij belangrijke maatschappelijke uitdagingen. De communicatie en de gegevensuitwisseling tussen de verschillende overheidsinstanties en onderling tussen de verschillende overheden (gemeentelijk, provinciaal, regionaal en nationaal) loopt vaak stroef. Dikwijls moeten dezelfde gegevens, bij betrokkenheid van meerdere overheidsinstanties, meermaals ingevoerd worden. NAV vraagt de overheid verder in te zetten op administratieve vereenvoudiging en een betere afstemming tussen de verschillende overheidsniveaus en -diensten.

 

Met de omschakeling naar het omgevingsloket is een belangrijke stap gezet naar administratieve vereenvoudiging. De grote problemen na de inwerkingtreding zijn grosso modo van de baan, maar er zijn nog heel wat verbetermogelijkheden. Het Omgevingsloket dient verder geoptimaliseerd te worden zodat het gebruiksgemak en de efficiëntie ervan verhoogt. De Omgevingscheck dient verder uitgebouwd te worden en Vlaanderen-dekkend te zijn.

 

De gemeentelijke autonomie heeft aanleiding gegeven tot een wildgroei van plaatselijke reglementen, waarbij de logica soms ver te zoeken is. Elk van deze gemeentelijke verordeningen omvat eigen definities, berekeningsmethodes en eisenpakketten. Een mooi voorbeeld zijn de vele gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen hemelwater, die verwarring alom brengen en het nut van een addendumformulier op gewestelijk niveau teniet doen. Een overkoepelend kader en overkoepelende terminologie ontbreken. Er moet een wettelijk kader komen op gewestelijk niveau waarin terminologie van de stedenbouwwetgeving duidelijk omschreven wordt.

 

De overheid beschikt over heel wat voor de architect interessante gegevens en tools, zoals de beeldendatabank, het kadaster en andere, maar deze zijn niet of moeilijk toegankelijk voor architecten. We vragen de overheid daarom om verder werk te maken van een bundeling van beschikbare gegevens. In dit kader moedigt NAV de verdere uitrol van de gebouwenpas sterk aan. In dit kader moedigt NAV de verdere uitrol van de gebouwenpas sterk aan. NAV vraagt ook werk te maken van het ter beschikking stellen voor de architect van tools, zoals de beeldendatabank en het kadaster, die de architect kunnen ondersteunen in zijn dagdagelijkse praktijk.