Waar de polis alle bouwplaatsrisico’s waarborg verleent voor de risico’s die de diverse partijen lopen tijdens de bouwperiode en eventueel gedurende de onderhoudsperiode, verzekert de tienjarige verzekering de decennale aansprakelijkheid van aannemers en ontwerpers voorzien in de art.1792-2270 BW. De tienjarige verzekering verleent waarborg vanaf de voorlopige of definitieve oplevering- veelal na de waarborgperiode van de ABR-polis.

De tienjarige polis verzekert eveneens de schade die aan derden (andere dan de bouwheer) wordt toegebracht  Naargelang de omvang en de aard van het te verzekeren bouwwerk kan ofwel een eigenlijke controleverzekering ofwel een decennale of tienjarige verzekering onderschreven worden.

 

Voor de grote werken kan enkel een controleverzekering onderschreven worden. De verzekeraars stellen de acceptatie van die tienjarige polis afhankelijk van de controle van de werken door een erkend controleorgaan (zoals SECO, Vinçotte). Naast de verzekeringspremie dient dus ook de kostprijs van de technische controle betaald te worden.

 

Voor kleinere bouwwerken kan een decennale verzekering afgesloten worden zonder vereiste van een volledige technische controle door één van de erkende controlebureaus. Voor de kleinste bouwwerken eist de verzekeraar enkel een beperkte externe controle, waarbij de kostprijs van de controle inbegrepen is in de verzekeringspremie. Voor de grotere bouwwerken (met een volledige waarde werken tot 2.500.000 EUR) kan een tienjarige verzekering worden onderschreven, weliswaar met een aparte technische controle, doch uitgevoerd door een door de verzekeraar aangesteld bureau i.p.v. één van de erkende controlebureaus.

 

Om gevolg te geven aan een arrest van het Grondwettelijk Hof van 12 juli 2007, waarin de discriminatie werd opgeworpen in hoofde van de architecten, ingevolge hun verzekeringsplicht, ten opzichte van andere actoren in de bouwsector, is op 20 oktober door de Ministerraad  een voorontwerp van wet goedgekeurd waarbij alle actoren in de bouwsector ( zowel aannemers als dienstverleners) verplicht zullen worden hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren m.b.t. tot woningbouw.