Verplichte verzekering

Onwetendheid op de werf maakt jacht op verzekeringsattesten tot tijdrovend administratief karwei

20 september 2019

Het laatste jaar zijn naast architecten ook aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector wettelijk verplicht geworden om hun aansprakelijkheid te verzekeren. Architecten zijn verplicht daarvoor per werf de nodige attesten op te vragen bij de bouwpartners, maar dat blijkt niet van een leien dakje te lopen. Zelf zijn ze goed op de hoogte van de wettelijke verplichtingen, maar vooral bij de aannemers is dat veel minder het geval. Netwerk Architecten Vlaanderen dringt daarom aan op meer sensibilisering. Daarnaast moet er ook dringend werk gemaakt worden van een online databank waarin de architect de attesten gemakkelijker kunnen opvragen en nazien. De notarissen en banken beschikken wel al over zo’n digitaal hulpmiddel, maar voor de architect blijft het vooralsnog behelpen.

Sinds 1 juli 2018 is de Wet Peeters-Borsus van kracht, een jaar later was het de beurt aan de Wet Peeters-Ducarme. Elke wet heeft zijn eigen toepassingsgebied: de eerste wet regelt de verplichte verzekering op de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers en andere dienstverleners in de (woning)bouw, de tweede de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouw. NAV hield over de eerste wet, die dus al een jaar van kracht is, alvast een bevraging bij zijn leden. Hierna volgen de belangrijkste vaststellingen.

 

Digitalisering nodig

 

Architecten zijn goed op de hoogte van de verplichting om de attesten op te vragen en komen die verplichting ook na. Maar in iets meer dan de helft van de gevallen bezorgt de aannemer het attest helemaal niet of niet zonder moeite. Aannemers zijn veelal nog niet op de hoogte van de verplichting, sturen de architect met een kluitje in het riet of betwisten of weigeren de wettelijke verplichting zelfs. Het ontbreken van het attest leidt zelden tot het stilleggen van de werf; meestal blijft het bij het aanspreken van de aannemer en/of het verwittigen van de bouwheer. Slechts een derde van de bouwheren zijn al op de hoogte van de wettelijke verplichtingen. 20% van de bevraagde architecten voorziet een passage in het architectencontract dat hierop wijst.

 

Meer dan 90% van de architecten schat de administratieve last in als hoog tot zeer hoog. Netwerk Architecten Vlaanderen waarschuwde daar vooraf al voor. Met een aannemer heeft een architect immers geen contractuele band, wat het voor hem moeilijk maakt het afleveren van het attest af te dwingen. Ook een online centrale databank waarin de verzekeraars alle uitgereikte attesten ter beschikking stellen, is er voor architecten nog niet. De bankensector en de notarissen hebben hier wel reeds werk van gemaakt. Het verdient aanbeveling dat de Orde van Architecten haar beroepsgroep hierin dringend bijspringt.

 

Huiswerk nog niet af

 

Daarnaast steunt NAV de ingebrekestelling die de Orde van Architecten stuurde naar minister Ducarme. Meer dan een jaar na de indiensttreding van de wet is er immers nog steeds geen tariferingsbureau opgericht. Dat moet ervoor zorgen dat architecten die door verschillende verzekeringsmaatschappijen geweigerd worden, toch een verzekering krijgen. 

 

Ondanks het feit dat de twee wetten een stuk discriminatie wegwerken, is het wetgevende werk nog niet af. Door het beperkte toepassingsgebied bestaat er nog steeds een onredelijk onevenwicht. NAV dringt erop aan dat deze wet opnieuw voor het Grondwettelijk Hof komt. NAV vraagt de Orde van Architecten om hierin haar rol te spelen en is bereid haar hierin te steunen.