architect in de praktijk

Nieuw in 2020 (1): Beroepstechnische dossiers

9 januari 2020

Sinds september 2019 zijn nieuwe normen voor stookplaatsen en schoorstenen van kracht. Vanaf 1 januari 2020 zijn rookmelders in woningen verplicht en veranderen de drempelbedragen voor overheidsopdrachten. Ook kan je de toelating voor werken aan onroerend erfgoed voortaan online aanvragen.

Nieuwe normen voor stookplaatsen en schoorstenen

 

De Belgische normen NBN B 61-001 en NBN B 61-002 met betrekking tot stookplaatsen en rookkanalen werden onlangs volledig herzien.

 

2 nieuwe normen

De volgende 2 Belgische normen worden bekrachtigd:

  1. NBN B 61-001:2019 Verwarmingssystemen in gebouwen - Ontwerp van stookafdelingen - Totaal nominaal vermogen groter dan of gelijk aan 70 kW;
  2. NBN B 61-002:2019 Verwarmingssystemen in gebouwen - Ontwerp  van stookafdelingen - Totaal nominaal vermogen kleiner dan 70 kW.

 

Al in 2015 werd er een publieke consultatie georganiseerd in verband met de projectversie van deze normen. Nu werden zij, vier jaar later, eindelijk bekrachtigd.

 

De vorige versies van deze 2 normen, inclusief hun addendum, worden opgeheven:

  1. NBN B 61-001:1986 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 15 december 1986;
  2. NBN B 61-001/A1:1996 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 13 september 1996;
  3. NBN B 61-002:2006 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 22 april 2008.

 

Verplicht voor bepaalde gebouwen

 

Deze normen zijn niet vrijblijvend maar zijn verplicht voor bepaalde gebouwen. Ze vormen verplichte materie voor nieuwe lage, middelhoge en hoge gebouwen via de basisnormen brand  (KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen).

Het besluit trad in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad werd bekend gemaakt, met name op 17 september 2019.

Rookmelders verplicht


Vanaf 1 januari 2020 zijn rookmelders wettelijk verplicht in elke woning in Vlaanderen. Dat mag evenwel geen ionisatierookmelder zijn - rookmelders die werken op basis van een radioactieve bron - want vanaf 1 januari is het in heel België verboden om dergelijke rookmelders in huis te hebben.

Om wettelijk in orde te zijn moet een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) of kamerwoning op elke verdieping minstens een rookmelder hebben. In kamerwoningen moet er bovendien ook in elke kamer een rookmelder zijn.

Het is aan te raden om rookmelders te plaatsen in elke ruimte waar u doorheen moet op weg van de slaapkamer naar buiten (de kortste vluchtweg). Kelders en zolders die rechtstreeks toegankelijk zijn, moeten minstens een rookmelder hebben. Dat is ook het geval voor een kelder- of zolderruimte waarin zich een technische installatie bevindt. Deze verplichtingen zijn ook van toepassing op kelders en zolders in gedeeld gebruik (vb. in appartementsgebouwen en kamerwoningen).
Meer info

Online toelating aanvragen voor werken aan onroerend erfgoed

 

Wil je een toelating aanvragen voor werken, diensten of beheersmaatregelen aan of in beschermd onroerend erfgoed, dan kan je dat vanaf 1 januari 2020 online. Met dezelfde aanvraag kan je trouwens meteen ook je premie aanvragen. Ligt het erfgoed in een erkende onroerenderfgoedgemeente, dan kan je een gecombineerde aanvraag op dit moment enkel op papier aanvragen, en niet via het e-loket. De gemeente stuurt het deeltje over de premie-aanvraag naar het agentschap.

Je kan de aanvraag om toelating nog steeds op papier invullen en per post opsturen als je liever niet digitaal werkt. Let wel op: formulieren die via mail toegestuurd worden, aanvaardt men niet meer.

Nieuwe drempelbedragen voor overheidsopdrachten

 

Sinds 1 januari 2020 gelden er nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten. Als gevolg daarvan zijn meer overheidsopdrachten onderworpen aan de ‘Europese regels’, onder andere inzake publicatie, vermelding van de waardering bij gunningscriteria, en verhaalsmogelijkheden. De wijziging van de Europese drempels brengt eveneens gevolgen teweeg voor de toepassing van een aantal andere regels. De drempel waaronder bijvoorbeeld gebruik mag worden gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, wordt eveneens naar beneden herzien.

 

Daarnaast moet sinds 1 januari 2020 de communicatie en de informatie-uitwisseling tussen de aanbesteder en de ondernemers, met inbegrip van de elektronische indiening en ontvangst van de offertes, in alle fasen van de plaatsingsprocedure plaatsvinden met behulp van elektronische communicatiemiddelen. Er zijn wel uitzonderingen, met name voor de overheidsopdrachten die worden geplaatst door middel van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking of oproep tot mededinging waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempel voor de Europese bekendmaking.