Nieuws

Nieuw in 2020-2021 (4): Wordt verwacht

9 januari 2020

De BEN-standaard, het instrumentendecreet en nieuwe keuringen voor waterinstallaties: dat zijn de meest concrete zaken die in de pijplijn zitten. Maar verwacht je ook aan een nieuw AREI, een asbestattest en vernieuwde normen rond akoestiek en brand.

EPB-eisen ook voor nieuwbouw woningen op BEN-niveau vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 wordt Bijna Energieneutraal Bouwen ook voor woningen de norm. Een nieuwbouw woning in 2021 zal pas voldoen aan de EPB-eisen op BEN-niveau als de woning o.a. een S28 en E30 behaalt, minimale ventilatievoorzieningen respecteert en een minimum aandeel hernieuwbare energie voorziet.

 

Instrumentendecreet: betere vergoeding voor wie grond in waarde ziet dalen

Eind 2019 heeft de Vlaamse regering het zogenaamde instrumentendecreet goedgekeurd. Dat voorziet onder meer in een planschadevergoeding én -batenheffing en een systeem van verhandelbare bouwrechten.

Meer info
 

Verplichte keuring voor installaties voor tweedecircuitwater en voor niet-aangesloten binneninstallaties voor water: 1 januari 2021

De Vlaamse regering voert een afzonderlijke keuring in voor installaties voor tweedecircuitwater – zoals regenwaterputten, installaties voor het oppompen van grondwater en installaties voor het hergebruiken van gezuiverd afvalwater.
De keuringsplicht zal ook gelden voor niet-aangesloten binneninstallaties. Dat zijn huishoudelijke leidingen en hun toebehoren waarin water verdeeld wordt dat niet afkomstig is van het openbaar waterdistributienet. Keuring wordt bijvoorbeeld verplicht wanneer de installatie in gebruik wordt genomen, bij een belangrijke wijziging, bij inbreuken op de wettelijke of technische voorschriften, als er herstelmaatregelen werden opgelegd, en als de installatie werd afgesloten om gezondheidsredenen en terug wordt opgestart. Tijdens de keuring zal de technicus o.m. controleren of het water wel veilig gebruikt wordt en of het niet terugvloeit naar het openbaar waterdistributienetwerk.

 

Wijzigingen keuring privéwaterafvoer: 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 wordt het doel van de keuring uitgebreid. ‘Belangrijke wijzigingen’ zullen op zich geen criterium meer zijn voor een verplichte keuring. Deze gevallen werden gespecifieerd als zijnde een bijkomende aansluiting of plaatsing van een IBA. Belangrijk is ook dat bij een afkoppelingsproject ook een bestaande keuring (type nieuwbouw/herbouw) voorgelegd zal mogen worden als deze niet ouder is dan 5 jaar. Tevens zal de keurder het attest voortaan zelf dienen te bezorgen aan de rioolbeheerder. Op het keuringsformulier dienen herstelmaatregelen en een hersteltermijn opgenomen te worden.
Er wordt nu een nieuw ministerieel besluit opgemaakt om de inhoud van de keuring verder vorm te geven. De aanwezigheid van een verplichte infiltratievoorziening zal ook mee gekeurd worden alsook de septische put, indien opgelegd door de gemeente via aanvullende voorwaarden of een bijzonder waterverkoopreglement. Dimensionering en hergebruik zijn nog steeds ter inventarisatie.

 

Nieuw AREI: 1 juni 2020

Vanaf 1 juni 2020 moeten alle elektrische installaties voldoen aan het nieuwe AREI. Het huidige Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) dateert van 1981 en was dringend toe aan een actualisatie en een herstructurering om de leesbaarheid ervan te verhogen.

 

Asbestinvestarisattest

In de loop van dit jaar zullen eigenaars van een woning die voor 2001 gebouwd werd verplicht worden om bij verkoop een asbestattest voor te leggen. Het attest zal door de OVAM afgeleverd worden. Verwacht wordt dat de kostprijs van deze deskundige rond de 350 euro zal bedragen. Het asbestattest zelf zal allicht rond de 35 euro kosten.

Brandoverslag via de gevel en parkeergebouwen: herziening Koninklijk Besluit Basisnormen

  • De Belgische brandweerdiensten hanteren sinds enkele maanden nieuwe eisen voor parkings. Deze eisen zijn gebaseerd op het HR 1632 R2-document dat in mei 2017 goedgekeurd werd door de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing en dat de basis zal vormen voor een wijziging van het Koninklijk Besluit Basisnormen.
  • Daarnaast moet men bij het ontwerp van een gebouw verschillende maatregelen treffen om de brandoverslag via de gevel te vertragen. Ook deze maatregelen, die opgenomen zijn in het Koninklijk Besluit Basisnormen, worden momenteel grondig herzien, in het bijzonder wat de middelhoge en hoge gebouwen betreft.