Nieuws

“Ordes mogen vernieuwing niet tegengaan”’

5 maart 2020

Belgische boekhouders mogen hun job combineren met die van verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent of vastgoedmakelaar. Het cumulverbod dat nu van toepassing is, is in strijd met het Europees recht, oordeelt het Europees Hof van Justitie. Dat meldt HLN.be. Een mogelijke opening naar minder deontologische verplichtingen en meer vrijheid in de beroepsuitoefening voor architecten?

In een arrest van 27 februari maakte het Hof van Justitie brandhout van de deontologische beperkingen voor boekhouders

In een analyse op Jubel.be plaatst Mr. Hugo Lamon deze beslissing in een bredere context. "De tijd dat aan beoefenaars van vrije beroepen via deontologische regels allerhande beperkingen konden worden opgelegd ligt al enige altijd achter ons, maar ook in de afgelopen week werd daar nog eens aan herinnerd door het Hof van Justitie." Straks ook minder deontologische verplichtingen en meer vrijheid in beroepsuitoefening voor architecten?

 

"In een arrest van 27 februari maakte het Hof van Justitie brandhout van de deontologische beperkingen voor boekhouders om hun beroep te cumuleren met bijvoorbeeld dat van vastgoedmakelaar", aldus Lamon. "Voorwerp van de discussie was een deontologisch reglement van het BIBF (Beroepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten) dat bepaalt dat de boekhouder zijn beroep niet mag combineren met een aantal activiteiten die op zichzelf worden geacht de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de boekhouder BIBF in gevaar te brengen (o.m. de activiteiten van verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent of vastgoedmakelaar uitgezonderd de syndicusactiviteit)."

 

"In de procedure werd opgeworpen dat een dergelijk cumulverbod noodzakelijk is 'om de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de  boekhouders BIBF te waarborgen, en in het bijzonder om ervoor te zorgen dat zij hun verplichting om strikt hun beroepsgeheim te eerbiedigen nakomen'.  Het is een vaak gehoord argument voor allerhande deontologische beperkingen op de vrije beroepsuitoefening, maar het arrest van Hof van Justitie maakt opnieuw duidelijk dat dergelijke abstracte motiveringen niet volstaan."

 

"Het toont eens te meer aan dat de Ordes, Instituten en Kamers van beoefenaars van vrije beroepen niet zomaar beperkingen kunnen opleggen om iedere vernieuwing tegen te gaan. Bovendien zullen zij binnenkort (ook al op aangeven van Europa) trouwens wettelijk verplicht worden een proportionaliteitstoets uit te voeren."

 

Lamon besluit: "Beoefenaars van vrije beroepen zijn ondernemers. De deontologie beperkingen moeten proportioneel zijn met het beoogde doel van algemeen belang, wat heel concreet moet worden aangetoond. En dan moet ook nog het bewijs worden geleverd dat de beperkingen het enige middel zijn om dat doel te bereiken."