Nieuws

Het crisis-overbruggingsrecht en andere federale maatregelen voor zelfstandigen

20 maart 2020

Het overbruggingsrecht werd versoepeld en uitgebreid in het kader van de coronacrisis.

Ook voor zelfstandigen in bijberoep

 

Op vraag van de Minister van Zelfstandigen, Denis Ducarme, is er beslist dat zelfstandigen in bijberoep in aanmerking komen om de tijdelijke crisismaatregel in het kader van het overbruggingsrecht te genieten, voor zover hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.


Indien zij op basis van hun referte-inkomen van N-3 wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen ze de tijdelijke crisismaatregel genieten.  Zelfstandigen in bijberoep die op basis van hun referte-inkomen van N-3 voorlopige bijdragen verschuldigd die lager zijn dan het bedrag van de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep en die vrijwillig meer betalen, komen daarentegen niet in aanmerking voor de tijdelijke crisismaatregel in het kader van het overbruggingsrecht.


Het feit dat zij daarnaast ook een uitkering tijdelijke werkloosheid genieten, belet het recht op overbruggingsrecht niet.

Algemene FAQ – Welke steun is er voor de zelfstandigen getroffen door Covid-19 op het vlak van de sociale wetten (bijdragen) en het vervangingsinkomen (overbruggingsrecht)?
 

De sociale zekerheid van de zelfstandigen doet er alles aan opdat elke zelfstandige getroffen door de Covid-19-crisis terecht kan bij zijn sociaal verzekeringsfonds voor een reeks steunmaatregelen:

 

1.    U bent zelfstandige in hoofdberoep

 

Dit is de steun waar u op kan rekenen:

 

1.1    Sociale bijdragen: vermindering, uitstel of vrijstelling

 

 • Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor 2020    
  Mogelijkheid om het bedrag van uw kwartaalbijdrage te verlagen tot 717,18 euro, naargelang het verwachte inkomen voor 2020
 • Uitstel met een jaar voor de betaling van de sociale bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2
  Het uitstel met een jaar wordt toegekend zonder verlies van rechten in het sociaal statuut, en met de garantie dat er geen enkele verhoging verschuldigd is voor de laattijdige betaling.
 • Vrijstelling van bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2
  De vrijstelling betekent dat de pensioenrechten geschorst zijn voor de betrokken kwartalen, behalve bij een aanvraag tot afkoop die gerealiseerd moet worden door de zelfstandige binnen een termijn van vijf jaar.
  Er staan zeer vereenvoudigde formulieren voor de zelfstandigen op de websites van hun sociale verzekeringsfondsen met het oog op een versnelde behandeling door de sociale verzekeringsfondsen en het RSVZ.

 

1.2    Vervangingsinkomen (overbruggingsrecht)

 

Een vervangingsinkomen van 1.291,69 euro (1.614,10 euro met gezinslast) wordt toegekend door het sociaal verzekeringsfonds aan de zelfstandigen op basis van vier types van impact:  

 1. Elke zelfstandige die zijn activiteit volledig moet onderbreken naar aanleiding van de sanitaire maatregelen in de besluiten van 13, 18, 23 en 24 maart 202 (gesloten restaurants en cafés, niet-voedingszaken,…)
 2. Elke zelfstandige die zijn activiteit moet beperken naar aanleiding van de sanitaire maatregelen in de besluiten van 13, 18, 23 en 24 maart 2020 (restaurants beperkt tot take away/levering, krantenwinkels (maart),…).
 3. Elke zelfstandige die een zorgberoep uitoefent en die zijn niet-dringende activiteiten gedurende 7 dagen onderbreekt (buiten de dringende (para)medische gevallen) (kinesisten, tandartsen, specialisten,…).
 4. Elke zelfstandige die zijn activiteit uit eigen beweging gedurende 7 dagen volledig onderbreekt (door quarantaine, gebrek aan grondstoffen, verschillende redenen van economische of organisatorische aard verbonden met Covid-19,…)
   

Deze maandelijkse financiële steun wordt toegekend voor maart en april 2020. De periode kan verlengd worden indien nodig.

Deze steun is bedoeld voor de zelfstandigen in hoofdberoep, met inbegrip van de starters en de meewerkende echtgenoten.

Het genot gedurende de maand van een ander vervangingsinkomen (ook in een beperkt aantal gevallen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering) vormt geen obstakel om te genieten van het crisis-overbruggingsrecht.  De zelfstandigen in ongeschiktheid die momenteel geen activiteit meer uitoefenen of een beperkte activiteit toegelaten door de adviserende arts, blijven volledig ten laste van de mutualiteit en kunnen dus geen aanspraak maken op het crisis-overbruggingsrecht.

De aanvragen worden geregistreerd door het sociaal verzekeringsfonds. Er is een vereenvoudigd formulier beschikbaar, ook op hun websites.

De betaling van de financiële uitkeringen voor een maand gebeuren uiterlijk in het begin van de volgende maand.


Deze maandelijkse financiële steun wordt toegekend voor maart en april 2020. De periode kan indien nodig worden verlengd.


2.    U bent zelfstandige in bijberoep

 

2.1    Meerdere steunmaatregelen hebben betrekking op de sociale bijdragen: vermindering (of de bijdrage tot nul herleiden) en uitstel

 

 • Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor 2020    
  Mogelijkheid om het bedrag van uw kwartaalbijdrage te verlagen in functie van uw verwachte inkomsten voor 2020.
  In geval van verwachte inkomsten lager dan 1.548,18 euro, is de zelfstandige in bijberoep geen bijdragen verschuldigd.
 • Uitstel met een jaar van de betaling van sociale bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2
  Het uitstel met een jaar wordt toegekend zonder verlies van rechten in het sociaal statuut, en met de garantie dat er geen enkele verhoging verschuldigd is voor de laattijdige betaling.

 

2.2    De toekenning van een vervangingsinkomen (overbruggingsrecht) aan de zelfstandigen in bijberoep

 

De zelfstandige in bijberoep die zijn activiteit door Covid-19 moet onderbreken (beschrijving van de types van onderbreking: zie punt 1.2 hierboven) kan genieten van een uitkering overbruggingsrecht onder de volgende bijkomende voorwaarden:

 • Als hij in 2020 verplichte kwartaalbijdragen betaalt op basis van een jaarlijks inkomen ten minste gelijk aan 13.993,78 euro (en dus kwartaalbijdragen verschuldigd is van 717,18 euro (zonder kosten) zoals een zelfstandige hoofdberoep), kijk dan naar punt 1.2 hierboven. Er zijn geen bijkomende voorwaarden.
 • Als hij in 2020 verplichte bijdragen betaalt op basis van een jaarlijks inkomen dat zich situeert tussen 6.996,89 en 13.993,78 euro, zijn de volgende specifieke voorwaarden van toepassing:
  • Het gaat om een gedeeltelijk overbruggingsrecht: de financiële uitkering bedraagt 807,05 € per maand als hij gezinslast heeft, 645,85 € in de andere gevallen.
  • Er is een plafond voorzien van 1.614,10 euro in functie van de vervangingsinkomens.  Bijvoorbeeld: als er een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen wordt van 1.100,00 euro, wordt het overbruggingsrecht verlaagd tot 514,10 euro).
  • Voor het overige, kijk naar punt 1.2 hierboven.


3.    U bent actieve gepensioneerde zelfstandige

 

3.1    Meerdere steunmaatregelen hebben betrekking op de sociale bijdragen: vermindering (of de bijdrage tot nul herleiden),  uitstel en vrijstelling

 

 • Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor 2020    
  Mogelijkheid om het bedrag van uw kwartaalbijdrage te verlagen in functie van uw verwachte inkomsten voor 2020.
  In geval van verwachte inkomsten lager dan 3.096,36 euro, is de actieve gepensioneerde zelfstandige geen bijdragen verschuldigd.
 • Uitstel met een jaar van de betaling van sociale bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2
  Het uitstel met een jaar wordt toegekend zonder verlies van rechten in het sociaal statuut, en met de garantie dat er geen enkele verhoging verschuldigd is voor de laattijdige betaling.
 • Vrijstelling van bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2
  Een vereenvoudigd formulier is beschikbaar bij uw sociaal verzekeringsfonds.

 

3.2    Toekenning van een vervangingsinkomen (gedeeltelijk overbruggingsrecht) voor de zelfstandigen actief na hun pensionering

 

De zelfstandige actief na zijn pensionering die zijn activiteit door Covid-19 moet onderbreken (beschrijving van de types onderbreking : zie punt 1.2 hierboven), kan genieten van een uitkering overbruggingsrecht als hij in 2020 verplichte kwartaalbijdragen betaalt op basis van een jaarlijks inkomen ten minste gelijk aan 6.996,89 euro.  

De specifieke voorwaarden van dit overbruggingsrecht zijn de volgende:

 • Het gaat om een gedeeltelijk overbruggingsrecht: de financiële uitkering bedraagt 807,05 € per maand als hij gezinslast heeft, 645,85 € in de andere gevallen.
 • Er is een plafond voorzien van 1.614,10 euro voor de vervangingsinkomens.  Bijvoorbeeld: in geval van een maandelijks pensioen van 1.100,00 euro, wordt het overbruggingsrecht verlaagd tot 514,10 euro).

Voor het overige, kijk naar punt 1.2 hierboven.