Nieuws

Indientermijn EPB-aangiftes tijdelijk opgeschort, meer duidelijkheid rond keuringen en controles

2 april 2020

De uiterste termijn voor het indienen van een EPB-aangifte wordt opgeschort gedurende de periode van de noodsituatie. En er is nu ook meer duidelijkheid rond keuringen, onderhoudsnazichten en technische controles van installaties.

Indientermijn van een EPB-aangifte wordt tijdelijk opgeschort


Om verslaggevers en aangifteplichtigen enig comfort te bieden en alle partijen extra tijd te geven om de EPB-aangifte correct op te maken, besliste het Vlaamse Parlement om de indientermijn die het Energiedecreet vastlegt, tijdelijk te verlengen.

De uiterste termijn voor het indienen van een EPB-aangifte wordt opgeschort gedurende de periode van de noodsituatie. De noodsituatie loopt momenteel van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020.

 

Dat betekent dat het toegestaan is om de EPB-aangiften van dossiers waarvan de uiterste indientermijn verstrijkt tijdens de noodsituatie, 120 dagen later in te dienen dan de uiterste indiendatum die het Energiedecreet vastlegt.

 

Het Vlaams energieagentschap (VEA) stemt haar handhaving op de tijdige indiening van een EPB-aangifte uiteraard af op deze beslissing.

 

Voorbeeld 1
De EPB-aangifte van een renovatie waarvan de vergunning verleend is op 2 april 2015, heeft als uiterlijke indiendatum 2 april 2020. Door de maatregel wordt de wettelijke indientermijn opgeschort naar 31 juli 2020.

 

Voorbeeld 2
De EPB-aangifte van een nieuwbouw die in gebruik is genomen op 29 maart 2019, heeft als uiterlijke indiendatum 29 maart 2020. Door de maatregel wordt de wettelijke indientermijn opgeschort naar 27 juli 2020.

Beschikt u over voldoende informatie om de EPB-aangifte gedurende deze periode waarheidsgetrouw op te stellen, en wenst u de EPB-aangifte toch in te dienen, dan blijft dat mogelijk.

 

Voor EPB-aangiften die vóór 20 maart moesten ingediend worden, geldt de indientermijn uit het Energiedecreet.

 

Het ontwerpdecreet werd op 1 april 2020 goedgekeurd door het Vlaamse Parlement. De goedkeuring door de Vlaamse Regering wordt eerstdaags verwacht. Daarna moet het decreet nog in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd

Wat met keuringen, onderhoudsnazichten en technische controles van installaties?

 

Op het Nationaal Crisiscentrum bundelde het Federaal Comité voor de Coördinatie (COFECO) de meest gestelde vragen i.v.m. de coronamaatregelen van de Federale Overheid. Daaruit blijkt dat keuringen terug zijn toegelaten:
 

V: Wat met keuringen, onderhoudsnazichten en technische controles van installaties?

 

A: Een keuring is van belang in het kader van de algemene veiligheid en moeten dus blijven doorgaan mits inachtneming van de social distancing maatregelen.
Onderhoudsnazichten die niet wettelijk verplicht zijn, zijn niet-dringend en mogen niet uitgevoerd worden bij de klant binnen (en worden best uitgesteld). Enkel dringende werken, onderhoud en interventies zijn binnenshuis toegelaten in bewoonde huizen
 

Bron: de lijst met meest gestelde vragen.

 

Op haar website geeft het Departement Omgeving meer toelichting:


"Informatie voor erkende personen


In de mate van het mogelijke en voor zover niet verboden door maatregelen van de federale overheid nemen de erkende personen hun wettelijk opgedragen taken (keuringen, plaatsbezoeken, staalnames, metingen, …)  verder op en houdt men de voorziene wettelijke frequenties aan.


Belangrijk hierbij is overleg en goede afspraken met de betrokken klanten. Prioriteit moet worden verleend aan de meest urgente taken voor de bescherming van mens en milieu. In de gevallen van overmacht, bijvoorbeeld het niet kunnen respecteren van de wettelijke frequentie of weigering van de klant, houdt men de nodige documentatie ter beschikking. Bij een eventuele controle kan hiermee dan rekening worden gehouden.

 

Eventuele achterstallige monitoring of periodieke keuringen worden in de mate van het mogelijke na afloop van de coronamaatregelen zo spoedig mogelijk ingehaald."