Nieuws

'Behandeltermijnen vergunningen niet abnormaal lang'

15 april 2020

Vanmorgen antwoordde minister van Omgeving Zuhal Demir in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op vragen over de behandeltermijnen voor omgevingsvergunningen. Openbare onderzoeken zijn met een maand opgeschort en de maximumtermijnen zijn verlengd met 30 dagen, maar de minister spoort overheden aan om die tweede maatregel enkel te gebruiken als het nodig is. Uit cijfers die haar ter beschikking werden gesteld, blijken de diverse adviesinstanties operationeel te blijven en zijn ook de behandeltermijnen niet abnormaal langer t.o.v. van vóór de coronacrisis. NAV dringt erop aan dat, als deze maatregel op 24 april afloopt, om het bij een eenmalige maatregel te houden. Maar volgens minister Demir hangt dit samen met de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Drie weken geleden werd aangekondigd dat de vergunningstermijnen aan de hand van een nooddecreet met een maand worden verlengd. Meer info daarover leest u hier.

Bij vergunningsprocedures zonder openbaar onderzoek is bij wijze van noodmaatregel de maximumtermijn voor heel wat lopende procedures met 30 dagen verlengd. Bij procedures met openbaar onderzoek of publieke consultatierondes  is de maximumtermijn met 30 dagen verlengd én het openbaar onderzoek zelf 30 dagen opgeschort, dus tot 24 april.

 

Volgens minister Demir valt het effect van het coronavirus en de daarvoor genomen maatregelen op vandaag mee. "Het verlengen van de maximumtermijnen is een mogelijkheid die we de overheden bieden, maar daar moeten ze niet noodzakelijk gebruik van maken. We geven de overheden als advies mee om de bouw niet nog meer te laten stilvallen dan al het geval is en om de behandeltermijnen op dezelfde lengte te houden waar dat mogelijk is. Uit cijfers blijkt dat dat momenteel ook gebeurt. De gevreesde uitval van diensten door ziekte is niet het geval. De adviesinstanties blijven operationeel en de gewestelijke en provinciale instanties blijven alles op tijd behandelen."

 

Economisch schokeffect vermijden

 

NAV dringt er eerder al op aan dat de procedures ondanks het nooddecreet niet nodeloos worden gerekt. Iedereen is erbij gebaat dat de bouwsector zo snel mogelijk terug ‘normaal’ kan werken, op voorwaarde dat het gezond kan. We dringen er daarom op aan dat overheden maximaal de bestaande technische mogelijkheden inzet om de procedures net te versnellen, althans waar het nooddecreet dat toelaat.

 

Van de overheden op alle niveaus verwachten we dat ze vertragingen met betrekking tot het vergunningsproces  zo veel mogelijk beperken. In het bijzonder verwachten we van de lokale overheden dat ze het goede voorbeeld geven door:
 

  • Zowel tijdens als na deze noodmaatregel de preadviezen en overleg met dezelfde intensiteit te laten doorgaan, de besluitvorming zo veel mogelijk via digitale weg te organiseren en procedures zo kort mogelijk te houden. Dit moet toelaten om de doorlooptijd van de vergunningen te verkorten, ondanks de verlenging van de maximum termijnen die mogelijk is gemaakt.
     
  • Wij vragen dat, als deze maatregel op 24 april afloopt, dit bij een eenmalige maatregel blijft en dat openbare onderzoeken zonder vertraging terug verdergaan. Het moet mogelijk zijn om die te organiseren met inachtname van de social distancing maatregelen. De overheid moet alles in het werk stellen om te blijven functioneren binnen de contouren van de veiligheidsmaatregelen, net zoals ze zelf vraagt van private bedrijven