Nieuws

Akkoord tussen sociale partners: protocol in de steigers

17 april 2020

De sociale partners van de bouw bereikten afgelopen woensdag een akkoord. Daarin staat onder meer dat de regels van ‘social distancing’ belangrijk en prioritair zijn en blijven. Daarnaast krijgt een werknemer de mogelijkheid om al dan niet in te gaan op de vraag van de werkgever om te werken wanneer deze werken uitgevoerd moeten worden in een gebouw waarin één of meerdere coronazieken verblijven of de werknemer met een medisch attest kan aantonen tot een risicogroep te behoren (bijv. diabetespatiënten).

Niet-dringende interventies en activiteiten, zoals gedefinieerd in het Ministerieel Besluit (MB) van 23 maart 2020, zouden volgens het akkoord moeten kunnen, maar ze moeten de regels van sociale afstand zonder uitzondering respecteren. Wanneer deze regels niet nageleefd kunnen worden, kunnen de werken geheel of gedeeltelijk stopgezet worden. Om die werken dan te hervatten, moet de interne of externe dienst voor preventie, waarbij het bouwbedrijf lid is, worden ingeschakeld. Bovendien moeten deze maatregelen overlegd worden met het comité voor preventie en bescherming op het werk of bij de syndicale delegatie. Ook kleine ondernemingen zonder vakbondsdelegatie moeten per werkpost een risicoanalyse maken en die analyse ter beschikking stellen van hun werknemers.

 

Wat dan weer de dringende activiteiten en interventies betreft, zoals bepaald in het MB van 23 maart 2020, moeten de regels van ‘social distancing’ toegepast worden op de werven. De sociale partners komen wel overeen dat, wanneer bij dringende tussenkomsten de sociale afstand niet de hele tijd gegarandeerd kan worden, het strikt noodzakelijke minimum van het niet respecteren van de sociale afstand wordt toegepast. De werkgevers moeten wel de nodige beschermingsmiddelen ter beschikking stellen.

 

De sociale partners van de bouw verstaan onder dringende interventies en activiteiten alle werken die om redenen van veiligheid, gezondheid en hygiëne niet uitgesteld kunnen worden, maar ook werken die schade of de verergering van schade moeten voorkomen en, tot slot, werken die de functionering van handelszaken, bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn om de vitale belangen en onze bevolking te beschermen in deze tijden van coronacrisis. Verder erkennen de sociale partners dat ook bij collectief vervoer de regels van ‘social distancing’ moeten worden gerespecteerd. Is dat niet mogelijk, moet er individueel vervoer worden voorzien.

 

Er komt een contactpunt bij Constructiv, de dienstverlenende organisatie voor de sociale partners in de bouw, waarbij werknemers en werkgevers problematische situaties op werven kunnen aankaarten. Veiligheidsraadgevers kunnen dan op hun beurt de nodige raadgeving meegeven zodat de werken in alle veiligheid en conform de coronamaatregelen en de preventiefiches van Constructiv kunnen verdergaan.

 

Met betrekking tot gedetacheerde werknemers besteden de sociale partners bijzondere aandacht aan de naleving van de regels van de Nationale Veiligheidsraad en de geldende wetgeving. Werkgevers moeten zich ook houden aan de regels die van toepassing zijn voor de arbeidsattestering, evenals aan de eventueel verplichte quarantainemaatregelen die door deze autoriteiten genomen worden.

 

De sociale partners van de bouw zijn tevreden dat ze een akkoord hebben gesloten. Zij verbinden zich ertoe om samen tegen dinsdag 21 april een gezamenlijk voorstel van protocol uit te werken om de volgende fase van verderzetting van de bouwactiviteiten vanaf 4 mei mogelijk te maken.