Nieuws

Verkiezingen Orde: stel je verkiesbaar mét steun van het NAV

6 juli 2020

Op donderdag 8 oktober e.k. houdt de Orde van Architecten opnieuw verkiezingen. Verkozen kandidaten komen terecht in een provinciale Raad. Elke provinciale Raad is samengesteld uit zeven effectieve leden en zeven plaatsvervangende leden. Zij verkiezen vervolgens per Raad een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een afgevaardigde naar de Nationale Raad. Alle raadsleden kunnen deel uitmaken van stagecommissies of werkgroepen binnen de Orde.

Tijd om na te denken over een eventuele kandidatuur?Het NAV wil alvast je kandidatuur ondersteunen, en wel hierom: naast een dynamische belangenvereniging als de onze is er ook nood aan een performante Orde van Architecten.

Het NAV is voorstander van een duidelijk kader voor de Orde. Erg moeilijk is dat niet, want haar taak is wettelijk goed omschreven. De Orde doet, in het algemeen belang (van bouwheren en maatschappij), aan (zelf)controle m.b.t. de kwaliteit van de uitoefening van het beroep. Daarom heeft ze de bevoegdheid gekregen om de toegang tot het beroep te bewaken. Ze ziet ook toe op de naleving van de deontologie. Ook het NAV is voorstander van die interne kwaliteitsbewaking, om zo het vaandel van ons statuut als vrije beroeper hoog te houden.

Het NAV heeft echter een heldere toekomstvisie over hoe zo’n moderne Orde er moet uitzien. Er zijn diepgaande hervormingen nodig. Zo verdient de deontologie een grondige update aan de hedendaagse bouwpraktijk, dient de onrechtmatige uitoefening van het beroep aangepakt te worden, moeten de tuchtprocedures professioneler en moet er meer transparantie komen in de werking van de Orde. O.a. onder druk van Europa evolueren de inzichten daaromtrent zeer snel (ook in de andere Ordes en beroepsinstituten) en wordt dit urgenter. Door een efficiënte werking moeten bovendien ook de bijdragen naar omlaag kunnen.

Het NAV ijvert al lang voor een hervorming en zette zijn standpunten helder uiteen in een tienpuntenplan. We reiken graag de hand naar de Orde om hier samen en in een open dialoog werk van te maken. Het NAV streeft naar een evenwichtig en correct speelveld waarin de Orde en het NAV een complementaire rol spelen: het NAV als dé beroepsvereniging voor architecten en de Orde als controleorgaan voor deontologie en een ethische beroepsuitoefening en de toegang tot het beroep. Op het snijvlak van die twee taken kunnen de Orde en het NAV elkaar als medestanders zeker versterken.

NAV zoekt dan ook gedreven kandidaten met een verfrissende kijk op het beroep en op de Orde. Wie ons zijn kandidatuur bezorgt met een korte visietekst (en je hoeft zelfs geen NAV-lid te zijn), kan, indien weerhouden, na een gesprek de steun van het NAV krijgen bij de verkiezingen.
 

De Orde verwacht je kandidatuur ten laatste één maand voor de verkiezingsdatum. NAV verwacht daarom je mail met je kandidatuur bij ons vóór 15 juli, zodat wij de tijd hebben om een gesprek te organiseren met de lokale afdeling van het NAV, de nodige voorbereidingen te treffen en de kandidaturen bekend te maken via onze verschillende kanalen