Orde

Verkiezingen Orde: NAV-kandidaten West-Vlaanderen

7 september 2020

In West-Vlaanderen steunt NAV Annie Messely, Rik Dedene en Pieter Verfaillie. Hierna leest u hun visietekst.

Arch. Annie Messely (Kuurne)

  • °1958
  • zelfstandig architect-zaakvoerder

     

In 2015 heb ik mij voor de eerste keer geëngageerd als mandataris bij de Orde van Architecten. De begeleiding van de stage was tot nu mijn voornaamste taak en heb daardoor veel stagiairs gezien en gehoord. Allemaal enthousiaste, jonge architecten die het beste van zichzelf willen geven om de wereld mooier te maken. Ik wil ze graag nog een periode van 6 jaar opvolgen en vertegenwoordigen binnen de Orde.

 

Door omstandigheden ben ik nu een goed jaar effectief lid en vertegenwoordig ik onze provincie in een paar colleges in Brussel. Daar kan ik meehelpen aan de hervorming van de stage en het stagereglement, aan de hervorming van de wet van ’39 en de uitoefening van ons beroep, wat uiterst interessant is en wat een licht werpt op een heel ander aspect van ons beroep. Ik heb in die functie collega’s van over heel Vlaanderen leren kennen en appreciëren. Graag wil ik het uiteindelijke resultaat van ons werk zien.

 

Ons beroep wordt almaar ingewikkelder, met een zwaardere administratie, een grotere verantwoordelijkheid op meerdere vlakken met grotere gevolgen, mondigere bouwheren, enz...waardoor we meer steun kunnen gebruiken. We moeten vanuit de Orde aan de kar trekken om ons beroep zo aangenaam mogelijk te maken voor alle architecten, zowel zij die deel uitmaken van een groot bureau, als zij die alleen werken. Ik wil daar graag nog een mandaat aan meewerken.

 

Ik heb ondervonden dat de verkozen mandatarissen in West-Vlaanderen een hechte groep vormen, die het goed menen, hun opdracht zeer ter harte nemen en hun functie met veel enthousiasme vervullen. Ik wil daar graag nog een periode deel van uitmaken.

Rik Dedene (Roeselare)

  • ° 1962
  • Architect-zaakvoerder
     

Sta mij toe u allereerst te bedanken voor het mandaat dat straks afloopt. Ik heb geprobeerd me zes jaar constructief en
positief in de Orde te engageren. En toch ligt er nog werk in het verschiet. Mijn taak is niet af.


De architect is verantwoordelijk

Architecten worden m.i. te veel én te snel opgeroepen, door hun Provinciaal Buro, om tekst en uitleg te geven bij eventuele calamiteiten. Nooit wordt er opgetreden tegen bouwheren die veel te impulsief beroep doen op de Orde. Een filter moet ingebouwd én toegepast worden om dergelijke praktijken een halt toe te roepen. Dat wij slag om slinger tekst en uitleg moeten geven zodra een bouwheer zijn juridisch gelijk wil halen, illustreert dat niet. Integendeel.


Trouwens: elke architect? Nee. Iedereen die ooit het diploma behaalde, moet vandaag automatisch opgenomen in de Tabel van de Orde. Dat is niet meer van deze tijd. Wij zijn geen notarissen. Wij hoeven ons niet vast te klampen aan titels.


Verantwoording afleggen is een goed iets, als het gepaard gaat met verantwoordelijkheid dragen. Wij – als architecten –
dragen die verantwoordelijkheid, maar de manier waarop we verantwoording afleggen, kan beter. Een vereenvoudigde – schriftelijke – procedure is een optie en via de digitale weg. Het is niet van deze tijd om persoonlijk voor een tribunaal te moeten verschijnen.


Ik pleit dus voor een Orde die haar leden beschermt. Die de consument beschermt. Die verantwoordelijkheid ondersteunt, in plaats van daar een vervelend en langdradig proces van te maken door het te verwarren met ‘verantwoording afleggen’.


de architect heeft een ander takenpakket dan in 1939


Het is inderdaad een wet uit 1939 – artikel 4 – die de taken, plichten en verantwoordelijkheden van de architect in ons land beschrijft en vastlegt. Het is een taak van de Orde om ons beroep in een hedendaags kader te plaatsen. Ook wettelijk. We mogen dat doortastender aanpakken. Er dringt zich een actualisering op. We zijn 2020. De huidige omschrijvingen zoals die in een wet van meer dan 80 jaar staan, zijn gedateerd. De wildgroei aan taken, eisen, lasten en verplichtingen … mag meteen ook aangepakt en bijgestuurd worden. De overheid schuift alles heel graag door naar die goedbetaalde architect met zijn of haar monopolie, maar dat is niet de realiteit in 2020.


Ik engageer me dus voor een nieuw, actueel en goed afgebakend takenpakket voor elke architect.


architecten mogen projectontwikkeling doen

 

Ze doen dat nu ook, voor alle duidelijkheid. In schimmige constructies, en ongecontroleerd. De wereld is veranderd. De markt is veranderd. De maatschappij is veranderd. Een samenwerking tussen architect en aannemer hoeft niet per definitie ‘belangenvermenging’ te heten. Een samenwerking zou een positief gegeven moeten zijn. Nu kan dat strikt genomen niet. Verantwoordelijke architecten, gesteund door hun Orde en door een actuele wet die hun takenpakket beschrijft, willen in alle transparantie ethisch werken.


de architectenstage mag een update krijgen


Als we dat allemaal wensen – ethische transparantie, een actueel wettelijk kader en verantwoordelijkheid – dan moeten we aan de basis durven bijsturen. Dan mogen we de vraag stellen of ons huidige system van stage lopen nog zinvol en nuttig is? Bewijst die stage dat een architect nadien in staat is om zelfstandig dit mooie beroep uit te oefenen?

Pieter Verfaillie (BOW architecten, Roeselare)

  • Architect-zaakvoerder


In mijn nog jong te noemen carrière (16 jaar), die stilaan een vrij mature vorm aanneemt, ben ik
wellicht net zoals u actief geweest als stagiair-architect, om later meer ervaring op te doen als
architect-medewerker in een aantal kantoren van verschillende schaal en inhoud.


Vandaag ben ik als architect-bestuurder in mijn bureau in Roeselare - bow architecten - heel intens
bezig binnen een specifieke niche die ons beroep rijk is. We focussen onze activiteiten volledig op
het thema herbestemmen. Ik vervoeg dagelijks ons team van een 6-tal mensen waardoor ik zowel
voeling heb met het métier als met zaken die eigen zijn aan het ondernemen.


Als je het mij vraagt hebben we als architecten het geluk ons te kunnen ontplooien in een brede
discipline die een zeer grote maatschappelijke impact heeft. Wees u vooral bewust van dat laatste.
Het corona-tijdperk en alle tendenzen die hierdoor een evolutie ondergaan, maken het voor ons nog
boeiender of uitdagender om onze rol op een waardevolle manier in te vullen.


Op basis van mijn ervaring en enthousiasme wil ik me engageren om het beroep verder mee te
sturen en vorm te geven. Op die manier wil ik meewerken aan de wijze waarop we ons vanuit lokale
markten afstemmen op het grotere geheel: Vlaanderen, België en Europa.