Nieuws

Bouwrelance in tijden van corona: aangepaste organisatie van overheden nodig

29 oktober 2020

Diverse overheden hebben in het kader van hun relanceplannen omvangrijke extra investeringen aangekondigd. Alleen al de Vlaamse regering heeft in haar septemberverklaring 4,3 miljard euro extra investeringen in het vooruitzicht gesteld. Maar voor de realisatie van die beloften dreigt de afhandeling van de vergunningen een ernstige flessenhals te worden. Daarom roept de VCB (Vlaamse Confederatie Bouw) regionale, provinciale en gemeentelijke overheden op om in deze coronatijden, met opnieuw de focus op maximaal thuiswerken, de vergunningsdiensten voldoende te digitaliseren. Tegelijk moeten zij hun intern overleg zo structureren dat op korte termijn finale beslissingen kunnen worden getroffen.

Om op korte termijn de omvangrijke investeringen te kunnen realiseren die de federale, Vlaamse en lokale overheden plannen, moeten onteigeningen sneller kunnen verlopen, aldus de VCB. Tegelijk moeten voor heel wat nieuwe projecten de omgevingsvergunningen worden versneld en moeten dan zo snel mogelijk bestekken worden geschreven.  

 

Vermits in de huidige tweede coronagolf thuiswerk opnieuw de regel is geworden, is het belangrijk dat de overheden aan de betrokken ambtenaren de nodige digitale instrumenten ter beschikking stellen. De bouwbedrijven hebben de laatste maanden al fors geïnvesteerd in nieuwe digitale instrumenten, vooral dan in instrumenten die de communicatie binnen de bouwbedrijven met de eigen medewerkers maar ook de communicatie met klanten en bouwpartners bevorderen. Dat is duidelijk gebleken uit een VCB-enquête. Zie daarvoor de grafiek in bijlage.

 

Ook de overheden moeten op digitaal vlak extra inspanningen leveren voor de communicatie onderling, met vergunningsaanvragers en met omwonenden. Tijdens de vorige coronacrisis werd al op Vlaams niveau beslist dat informatievergaderingen, omgevingsvergunningscommissies en hoorzittingen rechtsgeldig waren, ook als zij digitaal plaatsvonden. Overheden moeten dan wel gebruik maken van deze mogelijkheden. Dat vraagt onze sector meer in het bijzonder van de gemeentebesturen die al de vergunningen moeten leveren die niet uitdrukkelijk aan provincie en gewest zijn toegekend.

 

Duidelijke overlegafspraken

Maar tegelijk zijn binnen de administraties ook duidelijke overlegafspraken nodig om snel tot finale beslissingen te kunnen komen. Te vaak stellen we vast dat diverse departementen (ruimtelijke ordening, economie, groen, brandweer, hulpdiensten) uiteenlopende adviezen verstrekken. Op die manier moeten ontwerpers en ontwikkelaars hun project vaak aanpassen. Maar uiteindelijk blijft een consensus en vooral een definitieve beslissing uit. Projecten geraken zo op de lange baan. 

 

Tijdens de eerste coronagolf was er al een oproep van het departement Omgeving om vergunningsdossiers zoveel mogelijk digitaal te behandelen. Maar dat kon toen niet voor openbare onderzoeken. Openbare onderzoeken vereisten dat omwonenden dossiers fysiek konden inkijken. Dat was dan onmogelijk omdat de gemeentehuizen gesloten waren. Maar bij de huidige tweede coronagolf blijven de gemeentehuizen vooralsnog open. Bovendien werd intussen het omgevingsloket aangepast waardoor de beschikbare gegevens in het publieke gedeelte zijn uitgebreid en er minder verplaatsingen naar het gemeentehuis nodig zijn. 

 

Meer dan ooit heeft de bouw behoefte aan een efficiënt werkende overheid. Een relance impliceert dat investeringsdossiers snel op de markt kunnen komen. De VCB roept de overheden op dat zij ambtenaren in staat stellen om met digitale tools de vergunning- en aanbestedingsdossiers zo snel mogelijk af te ronden. Zoniet dreigen de aangekondigde relanceplannen op een sisser uit te lopen

Bronnen
  • VCB