Nieuws

Sinds 1 januari nieuw aanvraagformulier brandpreventie voor omgevingsvergunning (regio Zuid-Oost)

11 januari 2021

Naar aanleiding van een nieuw retributiereglement werd het aanvraagformulier brandpreventie gewijzigd in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. Het nieuw aanvraagformulier brandpreventie vervangt integraal de huidige versie en moet bij elke aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handeling, verkaveling, kleinhandelsactiviteit of exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit) en bij het verplichte vooradvies door de aanvrager toegevoegd worden.

Communicatie Zone Zuid-Oost:

"We willen de aandacht vestigen op het verplichte vooradvies dat voorafgaand aan een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen moet aangevraagd worden bij onze hulpverleningszone voor bepaalde gebouwen. Het betreft industriegebouwen waarvan de maatgevende brandbelasting 350MJ/m² of meer bedraagt of inrichtingen waarvan de bovenste vloerplaat zich op 15m of hoger bevindt. Het vooradvies en de plannen waarop het is gebaseerd moeten bij de vergunningsaanvraag worden gevoegd door de aanvrager, samen met een verklaring/beschrijving dat er rekening gehouden wordt met de gestelde voorwaarden opgenomen in het vooradvies. Dit vooradvies is voor onze preventionisten noodzakelijk om de procedure van de omgevingsvergunning vlot te laten verlopen."

 

Alle info vindt u op zuid-oost.hulpverleningszone.be.