Nieuws

Bouwpauze in Herne

29 januari 2021

Op het grondgebied van de gemeente Herne wordt een bouwpauze ingevoerd voor een periode van 24 maanden voor verschillende soorten projecten. Dat meldt de gemeente op Editiepajot.com.

Bauwpauze

Op het grondgebied van de gemeente wordt een bouwpauze ingevoerd voor een periode van 24 maanden voor projecten die betrekking hebben op:

 • het bouwen van meergezinswoningen, het slopen of verbouwen van bestaande woongebouwen met het oog op het creëren van meer woongelegenheden dan er reeds vergund waren;
 • het verkavelen/bijstellen van verkavelingen met aanleg van nieuwe wegenis
 • het verkavelingen/bijstellen van verkavelingen waarbij bebouwbare percelen in een tweede bouworde worden gecreëerd;
 • het verkavelen/bijstellen van verkavelingen voor het creëren van percelen bestemd voor meergezinswoningen al dan niet met aanleg van nieuwe wegenis, groepswoningbouwprojecten al dan niet met aanleg van nieuwe wegenis;
 • functiewijzigingen met het oog op het creëren van bijkomende woongelegenheden binnen een gebouw of gebouwencomplex behalve in zoverre het gaat om een gebouw of gebouwencomplex dat is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed (vermeld in artikel 4.1.1 van het onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013) of in zoverre het gaat om functiewijzigingen met het oog op het creëren van meerdere woongelegenheden binnen een gebouw, die bestemd zijn voor zorgwonen.

 

Vallen niet onder de toepassing van de bouwpauze:

 • projecten die vallen binnen de grenzen van een reeds goedgekeurd RUP, BPA of verkaveling; 
 • verkavelingen/bijstellen van verkavelingen zonder nieuwe wegenis en waarbij enkel eengezinswoningen worden gecreëerd; 
 • het bouwen, verbouwen, uitbreiden of herbouwen van een eengezinswoning op een daartoe bestemd percee;l
 • projecten ingediend door de sociale huisvestingsmaatschappijen;
 • de omgevingsaanvragen die op datum van de goedkeuring van deze gemeenteraadsbeslissing reeds werden ingediend;
 • projecten die geen betrekking hebben op woningbouw evenals de exhaustief op een lijst weerhouden;
 • projecten die reeds besproken werden met de stedenbouwkundige ambtenaar op datum van goedkeuring van deze beslissing, maar waar de aanvraag nog niet formeel werden ingediend. Bij dit laatste gaat om een 10-tal dossiers.

 

‘Een sterke kern voor Herne’

Burgemeester Kris Poelaert in een toelichting namens zijn bestuursploeg: “Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan typeert de gemeente Herne als een gemeente met een ‘openruimtestructuur’, die dan onderverdeeld wordt in de natuurlijke structuur, de landschappelijke structuur en de agrarische structuur. De gemeente wenst deze typering te behouden, maar wordt meer en meer geconfronteerd met toenemende aanvragen voor de bouw van meergezinswoningen, mede gelet op de demografische druk en de gezinsverdunning. Er bestaat echter geen uitgewerkt beleidskader met visie over welke locaties geschikt zijn voor het bouwen van meergezinswoningen en aan welke bouwnormen deze meergezinswoningen moeten voldoen. Daarnaast zijn er ook meer en meer aanvragen voor verdichtingsprojecten die uitdagingen stellen op het gebied van actuele beleidsthema’s zoals duurzaamheid, groen in de buurt, integraal waterbeleid en nieuwe woonvormen."

 

"Binnen de gemeente is ook een reflectie bezig over de kernversterking, die resulteerde in het document ‘een sterke kern voor Herne’ dat een antwoord moet bieden op een aantal noden van de dorpskern. Een fundamentele beleidsreflectie dringt zich dan ook op over hoe meergezinswoningen moeten worden geïntegreerd in de kern van Herne, en ook daarbuiten. Ten slotte moet vastgesteld worden dat heel wat gemeenten in het ruime Pajottenland recent een bouwpauze of een soortgelijke maatregel hebben ingevoerd zoals Halle, Beersel, Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw en Lennik. En dat maakt de druk op gemeenten als Herne enkel nog groter."

 

"Een dergelijke fundamentele reflectie is dan ook vereist om een ruimtelijke kwaliteitsslag te realiseren waarbij kan gedacht worden aan een ruimtelijk uitvoeringsplan of een stedenbouwkundige verordening waarin een aantal voorschriften worden opgenomen. Zo moet er een kwaliteitskader komen voor meergezinswoningen met daarin voorschriften voor de inpassing van die meergezinswoningen in de omgeving waarbij bijvoorbeeld het onmogelijk wordt gemaakt meergezinswoningen op al te kleine percelen te realiseren, de leefkwaliteit van de woongelegenheden binnen de meergezinswoningen met daarbij bijvoorbeeld de verplichting van het voorzien van een buitenruimte evenals de nodige voorzieningen bij meergezinswoningen zoals bijvoorbeeld een minimaal aantal autostaanplaatsen."

 

"Verder moet er ook een kwaliteitskader komen voor de inplanting van meergezinswoningen en verkavelingsprojecten waarbij concrete keuzes worden gemaakt waar welke verdichtingsprojecten al dan niet haalbaar zijn zowel in de kern als buiten de kern."

 

"In elk geval zullen die nieuwe ruimtelijke planningsinstrumenten/verordeningen tot stand moeten komen na consultatie en participatie van de diverse platformen zoals de GECORO en het platform Omgeving ten einde een breed draagvlak te creëren. In die zin werden overigens ook al de nodige opdrachten gegeven aan het aangesteld studiebureau."

 

"In dit kader dient tevens de nodige aandacht uit te gaan naar integraal waterbeheer met onder meer de aanpak van bemalingen en groendaken evenals naar het mobiliteitsaspect met onder meer parkeerplaatsnormen voor auto’s en fietsen evenals uitrustingen voor elektrische voertuigen, het landschap, de open ruimte, Natura 2000 en het strategisch project ‘Opgewekt Pajottenland’."

 

"Het proces van opmaak en goedkeuring van de ruimtelijke planningsinstrumenten/verordeningen zal naar schatting een doorlooptijd van 24 maanden kennen. Een bouwpauze met een dergelijke duur is evenredig in het licht van het beoogde doel. Indien de beoogde ruimtelijke planningsinstrumenten/verordeningen daarenboven vroeger worden goedgekeurd, zal de gemeenteraad de bouwpauze vroeger kunnen opheffen. Wanneer de bouwpauze een langer verloop kent, dient de gemeenteraad ten laatste op 27 januari 2023 opnieuw te beslissen over een eventuele verlenging”.