Nieuws

Gouverneur vernietigt bouwstop in Halle: 'Beslissing kan niet door de gemeenteraad genomen worden'

10 maart 2021

Afgelopen najaar besliste de Halse gemeenteraad om een bouwpauze in te lassen van maximum 2 jaar. De bedoeling was om de stad ademruimte te geven en een bindend kader uit te werken voor toekomstige bebouwing, zodat de beschikbare ruimte zo kwalitatief mogelijk zou worden ingevuld. Een aantal bouwbedrijven hebben beroep aangetekend bij de Provinciegouverneur tegen deze beslissing. De Provinciegouverneur volgt de bouwpromotoren en is van mening dat een dergelijke beslissing niet door de gemeenteraad kan worden genomen. De beslissing is dus vernietigd.

Foto: Google

De stad laat het hier niet bij. Burgemeester Marc Snoeck: “De doelstelling van de bouwpauze was om onze stad de tijd en de ruimte te geven om werk te maken van een ruimtelijk beleid dat klaar is voor de toekomst. Een ruimtelijk beleid dat de focus legt op kwaliteit in tegenstelling tot kwantiteit, een beleid dat rekening houdt met het klimaat, mobiliteitsvraagstukken, maar vooral met kwalitatief en aangenaam wonen in de stad. De duurtijd van de bouwpauze was beperkt in de tijd, namelijk maximaal 2 jaar, maar die tijd krijgen we nu dus niet. Deze beslissing gaat ook regelrecht in tegen de visie van de Vlaamse overheid, waarbij er een sterk pleidooi wordt gehouden voor een algemene bouwstop in Vlaanderen en voor een grotere autonomie van steden en gemeenten terzake. Toch hebben we de voorbije maanden niet stilgezeten en zijn er al concrete stappen gezet.”

 

Schepen van ruimtelijke ordening Marijke Ceunen: “De laatste drie maanden is er werk gemaakt van de beloofde ‘toolbox ruimtelijke kwaliteit’. Hiervoor werken we samen met de buurgemeenten Sint-Pieters Leeuw en Beersel. Er is al een eerste aanzet voor een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening rond leefbaarheid en woonkwaliteit. Binnen de eerste versie van deze verordening houden we tevens rekening met specifieke woonvormen en uitdagende groen- en mobiliteitsnormen. Bovendien onderzoeken we hoe we onze stad bouwkundig het best afbakenen in verschillende zones en waar welke bebouwing wenselijk is. We nemen ook de bestaande bouwtaksen kritisch onder de loep, net zoals de mogelijkheden om nog meer stedenbouwkundige lasten op te leggen aan grote bouwprojecten. Zo dragen grote projectontwikkelaars meer bij in de maatschappelijke noden van de stad.”

 

Het bestuur onderzoekt nu of een nieuwe gemeenteraadsbeslissing aan de orde is en hoe de beoogde veranderingen alsnog zo snel mogelijk gerealiseerd kunnen worden.