Nieuws

Omgevingsloket: Vlaamse Regering maakt werk van beter en toegankelijker inzageloket

28 april 2021

Digitale transformatie is één van de zeven speerpunten in het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar de digitale transformatie van de overheidsdienstverlening. De Vlaamse Regering wil onder meer werk maken van een verbeterde en ruimere werking en toegankelijkheid van het Omgevingsloket. Tegelijk worden de functionaliteiten van de 'omgevingscheck' in het kader van de MER-screening uitgebreid. In dit kader kent de Vlaamse Regering nu 1 miljoen euro toe aan project 63 uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht: Het Omgevingsloket - digitalisering inzageloket en omgevingscheck.

Publiek loket

Zowel in het kader van de coronamaatregelen met moeilijke toegang tot de gemeentehuizen voor inzage in omgevingsprojecten in het kader van openbaar onderzoek of de bekendmaking van een beslissing, als met het oog op een betere inspraakmogelijkheid voor de burger, dient het huidig ‘publiek loket’ van het Omgevingsloket herwerkt te worden. Dit ‘publiek loket’ was immers initieel niet bedoeld als platform voor digitale inzage in de omgevingsprojecten zelf, maar om op basis van enkele identificatiegegevens het digitaal indienen van bezwaarschriften of beroepschriften van derden te ondersteunen.

 

Daarom zal een nieuwe toepassing ontwikkeld worden die de burger een nieuwe gebruikerservaring geeft en een beter inzicht in de aangevraagde omgevingsprojecten.

 

Naast een betere dienstverlening in het kader van openbare onderzoeken en bekendmakingen is het tevens de bedoeling om de nodige tools aan te reiken aan instanties met inzagerecht op lopende projecten (adviesinstanties, wooninspectie, handhaving, politiediensten, …) en inzage in het kader van openbaarheid van bestuur. De complexiteit van vergunningsaanvragen en de bijhorende procedure stellen bijzondere eisen aan de gebruiksvriendelijkheid en visualisatie op beperkte schermen. Daarnaast dienen specifieke oplossingen uitgewerkt te worden om auteursrechtelijk beschermde plannen te kunnen visualiseren met respect voor de intellectuele rechten. Het is de bedoeling om rechtstreeks inzage te verlenen in het huidige ‘burgerloket’ zonder dat data nog hoeven ‘gekopieerd’ te worden naar het ‘publiek loket’, rekening houdend met de verschillende rechten.

 

Omgevingscheck

Aansluitend bij de aangepaste ‘inzage-tool’ is het tevens de intentie om in het kader van een betere dienstverlening ook de ‘omgevingscheck’ te herwerken.

 

Deze ‘omgevingscheck’ was initieel enkel bedoeld om zicht te krijgen op geldende voorschriften en de mogelijke impact van adviesverlening voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen. In het kader van de omgevingsvergunning is de ‘omgevingscheck’ echter ook een essentiële en wettelijk verplichte tool geworden voor MER-screening en de mogelijke impact van handelingen en activiteiten op de omgeving. In dat kader zal de performantie, stabiliteit, configuratie-mogelijkheden en kwaliteit van de ‘omgevingscheck’ verbeterd worden door een verdere integratie in het Omgevingsloket.

Bronnen
  • Vlaanderen.be