ruimtelijke ordening

Bouwshift is niet minder maar wel anders bouwen, ook in Halle

3 mei 2021

NAV is tevreden dat de stad Halle haar huiswerk m.b.t. haar ruimtelijke ordening zal herdoen. We willen immers meewerken aan een bouwshift, maar wel binnen een kader dat rechtszekerheid biedt. Bruusk afgekondigde bouwpauzes zijn dat niet, hoewel het NAV begrip toont voor de doelstelling erachter.

Van bouwstop naar bouwshift in Halle

 

In het najaar van 2020 besliste de Halse gemeenteraad om een bouwpauze in te lassen van maximum 2 jaar. Halle vond de appartementisering te snel gaan. Het wilde daarom tijdelijk twee jaar lang bepaalde vergunningsaanvragen kunnen weigeren. Zo zou het tijd hebben om te werken aan een visie over welke locaties geschikt zijn voor het bouwen van meergezinswoningen.

 

Vernietigd door gouverneur

 

NAV heeft alle begrip voor de intentie van het gemeentebestuur om de bestaande ruimtelijke en stedelijke kwaliteiten veilig te stellen en te verbeteren. NAV juicht dit toe en ziet geen reden om de visie van het stadsbestuur op een goede ruimtelijke ordening tegen te spreken.

NAV is het echter niet eens met de gebruikte methode. Een tijdelijke bouwpauze vormt een inbreuk op de rechtszekerheid. Architecten die bezig waren met ontwerpopdrachten zouden door de bouwpauze ernstige economische schade ondervinden. Opdrachten zouden on hold kunnen worden gezet met het risico dat na de totstandkoming van een nieuw ruimtelijk instrumentarium het project niet meer toegelaten of grondig aangepast zou moeten worden. Daarom diende NAV op 23/12/2020 een bezwaarschrift bij het Agentschap Binnenlands Bestuur met de vraag om het reglement nietig te verklaren. De gouverneur is die vraag gevolgd. Overigens verklaarde ook het Departement Omgeving zich geen voorstander van dergelijke bouwpauzes en werden die ook in andere gemeenten al vernietigd.

 

Doordachte bouwshift

 

NAV is voorstander van een doordachte bouwshift en staat open voor een constructieve dialoog hierover. Het nam dan ook contact met de Halse schepen van Ruimtelijke Ordening Marijke Ceunen. NAV was blij te vernemen dat Halle een nieuwe gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voorbereidt en zich in afwachting bij vergunningsaanvragen op de bestaande verordening baseert. Alleen zo hebben architecten en bouwheren rechtszekerheid én kan er werk gemaakt worden van een kwalitatieve verordening die alle juridische en inhoudelijke toetsstenen kan doorstaan.

 

Blijven bouwen, maar anders (en elders)

 

NAV staat achter de principes van de bouwshift, waarbij er in de toekomst minder nieuwe vrije ruimte wordt ingenomen. Projecties wijzen echter uit dat er een enorme hoeveelheid extra woongelegenheden nodig is om de verwachte bevolkingsgroei van de komende 20 jaar op te vangen. We zijn daarom van mening dat het schrappen van overbodige harde bestemmingen geen synoniem mag staan voor een bouwstop. Binnen de bestaande woongebieden is er een gigantische renovatie- en vervangingsopgave. Bovendien is er nog een enorm potentieel voor verdichting – slimmer gebruik van de ruimte dus.

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

 

Vlaanderen zal zijn architectenkorps meer dan nodig hebben om deze uitdaging om te zetten naar de bebouwde realiteit. Architecten zullen hierbij de natuurlijke partners zijn van de ruimtelijk planners en vergunningverleners om via innovatieve verdichtingsprojecten de bouwshift aantrekkelijk te maken voor iedereen. Als architecten willen we uiteraard bouwen, maar dan wel aan een kwalitatieve bebouwde omgeving waar we ook maatschappelijk beter van worden.

NAV wil in dit dossier m.a.w. vast en zeker zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Zo riepen we onlangs nog op om de voorziene planschaderegeling te herzien omdat die volgens ons de bouwshift de facto onmogelijk zal maken. Bevoegd minister Zuhal Demir kondigde daarna de oprichting van een task force op die de planschaderegeling en de gevolgen van de bouwshift moet bestuderen. NAV wil graag haar steentje bijdragen in die task force.

 

Ondersteuning van lokale besturen

 

Daarnaast roept NAV de Vlaamse overheid op om, in navolging van het instrumentendecreet, niet enkel regelgevend maar ook operationeel ondersteuning te bieden door in te zetten op het versterken van de mankracht, de middelen en de kennis bij de gemeentebesturen. Er is meer dan ooit nood aan visie, beleid en uiteindelijk structurele implementatie met afstemming of zelfs coördinatie op Vlaams niveau.