belangenbehartiging

Opsplitsing meetstaten AGION

Pieter De Groote • 9 februari 2022

Het NAV vernam dat AGION architecten oplegt hun definitieve meetstaat artikel per artikel uit te splitsen in tot 19 kolommen. De opsplitsing moet AGION toelaten de subsidieerbaarheid van de pakketten te beoordelen. Het NAV overlegde al met AGION over een minder rigoureuze opsplitsing – pro rata i.p.v. artikel per artikel. Hieronder lees je dan ook wat de mogelijkheden zijn om een opsplitsing te maken die minder arbeidsintensief is voor de architect. Niettemin betreuren we dat subsidies vast komen te zitten door discussies over de opsplitsing. AGION zegt de opsplitsing niet zelf te kunnen maken en legt hiervoor de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever, waardoor het werk de facto toch voor de architect is.

Photo by NeONBRAND on Unsplash

Volgens AGION is de opsplitsing noodzakelijk om te controleren of en in welke mate scholen de normen overschrijden en de financiële consequenties die daar aan gehangen moeten worden. In de richtlijnen van AGION voor het opmaken van de definitieve meetstaat wordt het gebruik van een sjabloon aanbevolen waarin, volgens het geval, de originele meetstaat en/of de door de inrichtende macht goedgekeurde offerte van de aannemer artikel per artikel uitgesplitst wordt in mogelijks 19 kolommen.

 

NAV nam contact op met AGION om meer uitleg te vragen over de motieven van deze uitsplitsing en de manier waarop die moeten worden aangepakt. AGION stelt dat zij de opsplitsing van de meetstaat niet zelf kunnen en willen maken, maar dat dit tot de taak van de school behoort, zodat het uiteindelijk bij de architect terecht komt. NAV stelt zich de vraag of een subsidiërende instantie die niet beschikt over het nodige personeel om haar eigen regels in de praktijk om te zetten wel in staat is om de nodige controles ter zake te doen.

 

Lokalen lichamelijke opvoeding

 

Vooral rond de opsplitsing tussen enerzijds “lokalen onderwijs/diensten” en anderzijds “lokalen lichamelijke opvoeding” waar dezelfde financiële norm van toepassing is, stellen veel architecten zich vragen. Hoe moeten bijvoorbeeld in een schoolgebouw met beide functies – onderwijslokalen en lokalen lichamelijke opvoeding - grondwerken, funderingen, draagconstructies, daken, rioleringen, technische installaties, enz. … die gemeenschappelijk zijn aan beide soorten lokalen aan één van beide pakketten toegewezen worden? Concreet stellen we voor om de sjabloon te beperken tot die onderverdeling die echt nodig is om de subsidieaanvraag te toetsen aan de regels die in het decreet voorzien zijn.

 

Eigen sjabloon ook mogelijk

 

School en architect hebben de keuze om in plaats van artikel per artikel rigoureus een juiste en mogelijks variërende procentuele opsplitsing te maken, dit per artikel of groep van artikels pro rata de oppervlakte te doen, waarbij voor alle betreffende artikels eenvoudigweg dezelfde verhouding genomen wordt. Ze mogen daarbij ook de eigen meetstaat gebruiken die aangepast is volgens de relevante indeling van het sjabloon. Ze moeten zich er alleen van bewust zijn dat eenmaal voor een bepaalde werkwijze gekozen werd er niet meer van afgeweken mag worden, wat dus een invloed kan hebben op het subsidiebedrag dat de school zal krijgen.

 

Administratieve vereenvoudiging

 

In haar regeerakkoord besteedt de Vlaamse regering veel aandacht aan administratieve vereenvoudiging. Ze moedigt burgers, bedrijven en verenigingen aan om input te leveren “om administratieve drempels en onnodige wettelijke verplichtingen weg te werken” (p. 196). Ook in het relanceplan Vlaamse Veerkracht werd deze ambitie herhaald (p.9). Deze regeling staat daarmee in tegenspraak, want het verzwaart de werklast van de architect. NAV verzet zich tegen deze manier van werken die voor extra werk voor de architect leidt zonder maatschappelijke meerwaarde op te leveren.