belangenbehartiging

Architecten op één lijn voor meer ondernemersvrijheid in wet Laruelle

3 juli 2023

Dankzij de gezamenlijke inspanningen van NAV, de Orde van Architecten, UWA (L’Union Wallonne des Architectes) en de G30 is er een consensus bereikt over een hervorming van de wet Laruelle. De aangepaste wettekst ligt nu ter inzage van het publiek voor een evenredigheidsbeoordeling. We lichten toe wat er precies zou wijzigen in de wet Laruelle. En we tonen hoe die wijziging meer mogelijkheden biedt voor architecten.

De wet Laruelle die in 2006 werd gestemd, legt specifieke regels op rond architectenvennootschappen. Ze maakt het voor jou als architect mogelijk om je beroepsaansprakelijkheid te beperken tot je vennootschap. Dat houdt in dat je persoonlijk vermogen niet meer in gevaar komt als het fout loopt. Er zijn wel enkele beperkingen in de wet vastgelegd, zodat de controle van een Laruelle-vennootschap zeker in handen van architecten blijft en er geen anderen – zonder kennis van architectuur – via een Laruelle-vennootschap architectuuropdrachten zouden kunnen uitvoeren.

 

Maar door de beperkingen in de wet stond de ondernemersvrijheid onder druk en was er fiscale discriminatie van architecten. Daar wilde NAV iets aan doen. Daarom gingen we twee jaar geleden op basis van een door NAV uitgewerkt voorstel, samen met de andere architectenverenigingen in overleg met het kabinet. Ons doel was om de wet te hervormen zodat architecten niet langer beperkt zijn in hun ondernemersvrijheid en niet langer fiscaal worden gediscrimineerd. Tegelijk wilden we er wel over waken dat architecten de Laruelle-vennootschap blijven controleren.

 

Welke wijzigingen zijn er nu op til?

In het wetsvoorstel dat nu op tafel ligt, zijn enkele belangrijke wijzigingen opgenomen die meer mogelijkheden bieden voor architecten. We zetten ze op een rij:

 

  • Architecten zullen via een Laruelle-vennootschap niet enkel meer architectuuropdrachten kunnen doen, maar zullen ook andere activiteiten mogen ondernemen die verenigbaar zijn met architectuur. Concreet zou je als architect bijvoorbeeld ook meubels kunnen ontwerpen en op de markt brengen. Maar je kan bijvoorbeeld geen meubels op maat installeren bij klanten. Dan neem je immers de rol van aannemer op. En dat blijft uiteraard onverenigbaar met architectuur.
  • Op het niveau van het aandeelhouderschap zal 51% van de aandelen en van de stemrechten in handen moeten zijn van architecten. Dat biedt je voldoende kans om externe investeerders aan te trekken, zonder de controle over de vennootschap uit handen te geven.
  • Op het niveau van het bestuur zullen ook niet-architecten bestuurder kunnen zijn, zolang meer dan de helft van de bestuurders wel architect zijn. Dit maakt het ook mogelijk om personen met een andere achtergrond en expertise, zoals human resources, economie, juristen, … in je bestuur op te nemen. Dit zal de professionalisering van kantoren uiteraard ten goede komen.
  • Door de voorgestelde hervorming maken we ook komaf met de fiscale discriminatie. Je zal ook als vennootschap, en dus niet langer enkel als natuurlijk persoon, in het bestuur van de Laruelle-vennootschap kunnen zitten. En dat kan fiscaal interessanter zijn.

 

Hoe gaat het nu verder?

NAV, de Orde van Architecten, UWA (L’Union Wallonne des Architectes) en de G30 bereikten dus samen een compromis over de hervorming. Het voorstel voor de wijziging van wet is intussen besproken op de interkabinettenwerkgroep (IKW) en ligt nu ter inzage van het publiek voor een evenredigheidsbeoordeling. De voorlopige tekst vind je hier.

 

Gelet op het uniforme standpunt in de sector en het lange vooroverleg met het betrokken kabinet, verwachten we dat de wijziging erdoor zal komen. We houden je op de hoogte.