belangenbehartiging

Stem voor een betere Orde van Architecten

25 september 2023

De Orde van Architecten Verkiezingen 2023 staan voor de deur. Van 28 september tot en met 12 oktober moet elke architect die is ingeschreven op de tabel naar de elektronische stembus om voor zijn favoriete kandida(a)t(en) te kiezen. NAV roept op om zeker je stem uit te brengen én om te kiezen voor kandidaten die onze visie ondersteunen. Want de Orde kan beter.

Onze visie voor een betere Orde

Dit zijn de belangrijkste speerpunten.

 

1. De interne werking moet en kan efficiënter

Volgens NAV werkt de Orde niet efficiënt genoeg en dat kost geld, jouw geld. Hoe het beter kan?         

  • Door te focussen op de volgende kernthema’s: deontologie, stage, tucht en toegang tot het beroep.
  • Door de interne structuur tegen het licht te houden: een objectieve audit zou de eerste stap zijn om meer dynamiek binnen de Orde te brengen.
  • Door de huidige federale structuur op punt te zetten: in theorie is de Orde een unitair orgaan waarin de Franstalige en Nederlandstalige vleugel weinig autonomie hebben. In de praktijk is het net andersom. Er is zelfs geen gemeenschappelijke operationele werking meer. Deze scheiding tussen theorie en praktijk vertraagt de besluitvorming en belemmert de democratische werking.
  • Door regels van goed bestuur te respecteren: er moet een duidelijke taakafbakening komen tussen het bestuur dat strategische beslissingen neemt en een autonoom team van professionals die ze uitvoert, er moet ruimte zijn voor echte democratie en er moet werk worden gemaakt van openheid. Zo veel mogelijk documenten moeten worden opengesteld voor het publiek.

 

2. Deontologie, stage, tucht en toegang tot het beroep zijn toe aan een grondige modernisering

De kerntaak van de Orde is erop toezien dat architecten aan een aantal minimumeisen voldoen. Met NAV zijn we de denkoefening gestart over hoe we de deontologische regels, de organisatie van de stage, de wet ’39, de toegang tot het beroep, de permanente vorming, … kunnen moderniseren, maar we kunnen dit niet alleen. De Orde moet hier prioriteit aan geven en samenwerken met de beroepsverenigingen.

 

3. Een Orde is geen beroepsvereniging

Er moet een duidelijke rolverdeling zijn tussen de Orde van Architecten en de beroepsverenigingen. De Orde heeft van de wetgever de opdracht gekregen te waken over het algemeen belang en het belang van de opdrachtgever door die laatste te garanderen dat alle ingeschreven architecten aan een aantal minimumeisen voldoen. Het belang van de architecten centraal stellen is de rol van de beroepsverenigingen. Maar om iet te bereiken is vooral samenwerking tussen beide organisaties uiteraard noodzakelijk. De laatste jaren werd hier sterk op ingezet. NAV wil de huidige ploeg daarvoor bedanken en we hopen met de volgende ploeg op dat elan verder te kunnen gaan.

 

Verloop verkiezingen

Je hebt twee weken om te stemmen.

  • Op 28 september ontvang je via e-mail je stembrief, net als de namen en standpunten van elke kandidaat. Die worden niet eerder meegedeeld.
  • Je kan stemmen voor één of meerdere kandidaten, maximaal zeven in totaal. Duid je zeven kandidaten aan, dan telt elke stem voor één zevende mee. Om echt invloed te hebben stem je daarom het best op niet meer dan drie kandidaten.
  • Je stem uitbrengen kan tot en met 12 oktober.

 

En na de digitale stembusgang?

  • Per provincie stromen zeven verkozen kandidaten door naar één van de tien raden van de Orde. Begin december zullen die namen bekend zijn.
  • Daarna volgen interne verkiezingen om te weten welke tien verkozenen in de nationale raad – die de Orde van Architecten vertegenwoordigt – zullen zetelen.
  • Via loting worden uit de raden van de Orde eveneens zes mensen aangeduid om te zetelen in de raden van beroep: drie voor de raad van beroep met Nederlands als voertaal en drie voor de raad van beroep met Frans als voertaal.

Organen, bevoegdheden en verkiezingen: hoe werkt de Orde?

Wil je meer informatie over de drie organen (raden van de Orde, de nationale raad van de Orde en de raden van beroep) en hun bevoegdheden? Klik dan hier.