Nieuws

Hoe werkt de Orde van Architecten? Uitleg bij de organen, bevoegdheden en verkiezingen

25 september 2023

Tussen 28 september en 12 oktober 2023 vinden de Orde van Architecten verkiezingen plaats. Elke architect die is ingeschreven op de tabel kan stemmen voor de leden van zijn of haar provinciale Raad van de Orde van architecten. In dit artikel leggen we in een notendop uit welke drie organen de Orde bestaat, waarvoor ze bevoegd zijn en hoe ze tot stand komen.

Dit zijn de drie organen van de Orde van Architecten:

1.      De raden van de Orde

2.      De raden van beroep

3.      De nationale raad van de Orde

 

De raden van de Orde

 

10 raden van de Orde

In totaal zijn er in ons land tien raden van de Orde, één in elke provincie van het land.

 • Nederlandstalig: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant/Brussel Hoofdstad
 • Franstalig: Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en Waals-Brabant/Brussel Hoofdstad

 

Bevoegdheden

 • Tabel en lijst bijhouden van de stagiairs
 • Vastleggen bedragen van de erelonen
 • Zorgen voor de naleving van de deontologie
 • Inbreuken op de wetten en reglementen tot bescherming van de titel en van het beroep van architect aanklagen bij de rechtbank
 • Uitspraken doen in tuchtzaken

 

Leden

Elke raad van de Orde bestaat uit 14 leden: 7 effectieve en 7 plaatsvervangende. Bij elke verkiezing worden 7 mensen vervangen waarvan ofwel 3 effectieve en 4 plaatsvervangende, ofwel 4 effectieve en 3 plaatsvervangende. Alle architecten die zijn ingeschreven op de tabel kunnen stemmen in de provincie waarin ze zijn ingeschreven (KBO) voor een of meerdere kandidaten. De 7 kandidaten met de meeste stemmen – en tegen wie geen beroep wordt aangetekend – zijn verkozen in de raad van de Orde van hun provincie. Zodra die namen bekend zijn, roept de zittende voorzitter alle effectieve leden van de raad van de Orde samen en volgen er interne verkiezingen om een Bureau – bestaande uit voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris – aan te duiden. Er wordt eveneens een afgevaardigde naar de Nationale Raad aangeduid.

 

Een raad van de Orde = Bureau + nationaal afgevaardigde + 3 effectieve leden

 

De vergaderingen van het Bureau en van de Raad worden bijgezeten door een rechtskundige assessor met raadgevende stem.

 

Wanneer bekend?

Op 12 oktober 2023 zal duidelijk zijn welke kandidaten de meeste stemmen hebben gehaald. Daar kan beroep tegen aangetekend worden. Zodra die procedure achter de rug is (begin december), weten we wie in de volgende raden van de Orde zal zetelen.

 

Verkozenen kunnen maximaal 2 mandaten van 6 jaar na elkaar zetelen. Wie daarna nog eens wil zetelen, moet 3 jaar wachten tot de volgende verkiezingen.

 

De raden van beroep

 

2 raden van beroep

In totaal zijn er in ons land twee raden van beroep:

 • Eén met Nederlands als voertaal in Gent: behandelt de beroepen tegen de beslissingen van de Orde van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant/Brussel Hoofdstad            
 • Eén met Frans als voertaal in Luik: behandelt de beroepen tegen de beslissingen van de Orde van de provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en Waals-Brabant/Brussel-Hoofdstad

 

Bevoegdheden

 • Oordelen over zaken waarbij beroep is ingediend tegen beslissingen van de provinciale raden van de Orde van Architecten met betrekking tot inschrijvingsaanvragen en tuchtzaken
 • Oordelen over aanvragen tot eerherstel betreffende de beslissingen tot schorsing of schrapping, die na een termijn van tenminste vijf jaar worden ingediend

 

Leden

Beide raden van beroep bestaan uit 3 raadsheren (waarvan één voorzitter) die zijn aangewezen door de Koning en 3 leden uit de raden van de Orde die door het lot zijn aangewezen. Er zijn ook plaatsvervangende leden: 3 magistraten en 3 leden van de raden van de Orde.

 

Een raad van beroep = 3 magistraten + 3 leden van de raden van de Orde

 

Wanneer bekend?

De raden van beroep worden samengesteld in de loop van december 2023.

 

De nationale raad van de Orde

 

Eén nationale raad

Er is één nationale raad van de Orde en die vertegenwoordigt de Orde van Architecten.

 

De nationale raad bestaat uit twee vleugels:

 • De Vlaamse raad van de Orde van Architecten
 • De Franstalige en Duitstalige raad van de Orde van Architecten

 

Bevoegdheden

 • De voorschriften van de deontologie voor het beroep van architect vaststellen
 • Een stagereglement opmaken
 • Waken over de toepassing van de voorschriften van de deontologie en van het stagereglement
 • Aan de openbare overheden alle voor voorstellen doen aangaande wettelijke of bestuursrechtelijke maatregelen in verband met het beroep en advies uitbrengen over alle kwesties inzake de uitoefening ervan
 • De huishoudelijke reglementen van de raden van de Orde en van hun Bureaus vaststellen
 • Toezicht houden op de bedrijvigheid van de raden van de Orde en hun uitspraken verzamelen

 

Leden

De nationale raad van de Orde bestaat uit 20 leden: 

 • 10 effectieve en 10 plaatsvervangende uit de raden van de Orde
 • 2 door de koning benoemde gemeentelijke of provinciale architecten-ambtenaren
 • 4 door de koning benoemd architecten die werkzaam zijn in het onderwijs
 • 2 door de koning benoemde ingenieur-architecten, burgerlijk bouwkundig ingenieurs, professors aan een universiteit, …
 • 2 door de koning benoemde federale architecten-ambtenaren 
 • De Nationale raad wordt bijgezeten door een assessor met raadgevende stem. De Nationale Raad wordt ook bijgewoond door een regeringscommissaris, die bij de bevoegde minister beroep kan aantekenen tegen de uitvoering van een beslissing van de Nationale Raad

 

Elk van de twee vleugels bestaat uit 5 benoemden en 5 nationaal afgevaardigden uit de raden van de Orde. Zij kiezen intern en per vleugel een Bureau met een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris.

 

De voorzitter van de Nationale Raad komt traditioneel afwisselend uit de Franstalige en Duitstalige raad van de Orde van Architecten en uit de Vlaamse raad van de Orde van Architecten (alhoewel dit geen wettelijke verplichting is). Ook op nationaal niveau wordt een Bureau met een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris aangeduid: dit bestaat uit leden van de Bureaus van de twee taalvleugels.

 

Wanneer bekend?

De samenstelling van de Bureaus gebeurt met interne verkiezingen in de loop van december of januari.

Nuttige links
Oproep: stem voor een betere orde van architecten

NAV roept op om zeker je stem uit te brengen én om te kiezen voor kandidaten die onze visie ondersteunen.