Nieuws

Nieuwe oproep erfgoedpremie gelanceerd: komt jouw project in aanmerking?

12 oktober 2023

Werk jij als architect aan een project waarbij je onroerend erfgoed een woonfunctie geeft? Dan komen deze werken mogelijk in aanmerking voor de nieuwe erfgoedpremie van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Er moet wel voldoende aandacht zijn voor duurzaam wonen. En het project moet slim omgaan met energie. De concrete vereisten lees je hieronder.

Oproep 2024: kleine totaalprojecten wonen

Deze oproep richt zich op totaalprojecten of volwaardige deelfasen van grotere projecten met focus op het bestemmen van onroerend erfgoed naar woonfunctie. Het Agentschap Onroerend Erfgoed is op zoek naar projecten die focussen op duurzaam wonen en op slim omgaan met energie. Projecten waarbij geëxperimenteerd wordt met nieuwe en innovatieve woonvormen worden aangemoedigd om deel te nemen. Er kan een premie worden aangevraagd voor instandhoudings- en restauratiewerken die kaderen in het project. Na uitvoering van het project heeft het onroerend erfgoed uitsluitend een woonfunctie.

 

Concreet is de oproep bedoeld voor totaalprojecten of volwaardige deelfasen van grotere projecten die:

 • door een combinatie van verschillende ingrepen en werken, onroerend erfgoed instapklaar en bewoonbaar maken;
 • focussen op zowel constructies, interieur als omgeving.

 

Nieuwbouw wordt niet mee gesubsidieerd. Wanneer in het project ook een gedeelte nieuwbouw is voorzien, dan moet dit voldoende architecturale kwaliteiten bezitten, afgestemd op de erfgoedcontext, zoals onder meer bepaald in het afwegingskader niet-bebouwde ruimte in beschermde erfgoedsites. De nieuwbouw mag zeker geen negatieve impact hebben op de aanwezige erfgoedwaarden.

 

Voor beschermde monumenten (niet voor beschermde stads- en dorpsgezichten of cultuurhistorische landschappen) komen ook de volgende energiebesparende maatregelen in aanmerking voor een premie:

 • erfgoedvriendelijke isolatiewerken aan daken, muren, vloeren en schrijnwerk
 • vervanging van verouderde technische installaties door CO₂-arme technische installaties:
  • installatie centrale verwarming gascondensatieketel met productlabel A en daarbij horende leidingen en afgifte-elementen
  • zonneboiler
  • warmtepomp (alle types)
  • warmtepompboiler
  • binnenklimaat: ventilatiesysteem

 

Projecten die louter gericht zijn op het optimaliseren van het energieverbruik of op het verhogen van het wooncomfort of het vervangen van de technische installatie komen niet in aanmerking voor een premie.

 

De maximale uitvoeringstermijn van het project is drie jaar.

 

Alle premienemers komen in aanmerking voor deze oproep, behalve de uitgesloten doelgroepen (Onroerenderfgoedbesluit artikel 11.1.1., 1ste lid).

 

Budget

Het totaalbudget dat verdeeld wordt onder de projecten bedraagt 10 miljoen euro.

 

Het Agentschap Onroerend Erfgoed berekent het premiebedrag op basis van de kostenraming uit het preselectiedossier. Het minimumbedrag dat in aanmerking komt voor de berekening van de erfgoedpremie is 250.000 euro, exclusief btw. Het maximumbedrag dat in aanmerking komt voor de berekening is 1.000.000 euro, exclusief btw.

 

De kostenposten die in aanmerking komen voor de berekening, zijn terug te vinden in de richtlijn betoelaagbaarheid. Voor beschermde monumenten worden deze uitgebreid met de energiebesparende maatregelen zoals omschreven in de doelstelling van deze oproep.

 

De premiepercentages die toegepast worden, zijn de premiepercentages uit de regelgeving. Om in aanmerking te komen voor een verhoogde of aanvullende premie, moet het project hier aan voldoen bij het indienen van het conceptdossier.

 

Het totaalbudget wordt verdeeld onder de geselecteerde projecten volgens de rangschikking bepaald door de jury, en dit tot het budget op is.