Nieuws

Wat verandert er in 2024 voor ondernemers?

UNIZO en NAV • 16 januari 2024

UNIZO maakte een overzicht van alle veranderingen voor ondernemers in 2024. Wij selecteerden de belangrijkste topics voor architecten(kantoren).

Foto: Silvie Bonne

Financieel

Invoering van de pensioenbonus

Wie met pensioen kan maar zijn pensioen uitstelt en blijft werken, bouwt vanaf 1 juli 2024 een pensioenbonus op. De bonus zal onder de vorm van een eenmalig kapitaal uitbetaald worden, of als een maandelijks supplement bovenop je gewone pensioen als je daarvoor kiest. 

 

Wijzigingen die gevolgen hebben op je belastingen

  • Huur je een onroerend goed voor professioneel gebruik? Dan moet je vanaf 2024 via een bijlage bij je aangifte extra informatie over de huur doorgeven. Als je dit niet doet, zal de fiscus de aftrek van de huur als beroepskost weigeren. 
  • Vanaf 1 januari versoepelt de berekening van het mobiliteitsbudget. De TCO (total cost of ownership) kan worden berekend op grond van een forfaitaire formule, naast de reeds bestaande optie om te rekenen met de werkelijke kosten. Het budget van de 1e pijler kan ook via een forfaitaire formule worden bepaald. Het is aan de werkgever om te kiezen voor de werkelijke of forfaitaire methode. 
  • In 2024 stijgt de vrijgestelde vergoeding voor woon-werkverplaatsingen met de fiets naar maximaal 0,35 euro/km. De bijkomende kost voor de werkgever wordt gecompenseerd via een tijdelijk belastingkrediet. Dit zal gelden voor alle vergoedingen die je als werkgever ten laatste op 31/12/2027 toekent voor verplaatsing gemaakt vanaf 01/01/2024 t.e.m. 31/12/2026. Door het belastingkrediet betaal je als werkgever minder belastingen, zodat de kost van de verhoging van de kilometervergoeding wordt gecompenseerd. 
  • Betalingsdienstaanbieders moeten vanaf 1 januari grensoverschrijdende betalingen monitoren en vanaf een bepaalde drempel informatie meedelen aan de fiscus. Dit kadert in de strijd tegen btw-fraude. Meer informatie vind je op de website van de FOD Financiën.
  • Sinds 2023 geldt het nieuwe fiscale regime voor de inkomsten uit auteursrechten. In 2024 wordt het regime verder hervormd. 
  • Sinds 1 januari gelden de aangepaste btw-regels rond afbraak en heropbouw. Het verlaagd tarief van 6% zal enkel nog gelden voor aannemingscontracten voor de enige en eigen woning van een particulier met een totaal bewoonbare oppervlakte van maximaal 200 m². Er gelden evenwel overgangsmaatregelen. Lees meer.
  • Btw-plichtigen zonder volledig recht op aftrek die een voorbetaling willen aftrekken, moeten een voorafgaande kennisgeving indienen bij de FOD Financiën. De bestaande verplichting voor wie gebruikmaakt van de regel van het werkelijk gebruik wordt uitgebreid naar wie de regel van het algemeen verhoudingsgetal toepast. Als je die laatste regel toepaste op 31/12/2023, moet je de kennisgeving voor 30/06/2024 verrichten.

  

Juridisch

Registratieplicht van werkende vennoten en van zelfstandige helpers

In 2024 (exacte datum nog niet gekend) wordt een register van werkende vennoten en helpers ingevoerd. De registratie zal verplicht zijn voor ondernemingen in de bouw- en schoonmaaksector* en in andere sectoren vrijwillig. De gratis registratie moet via MyEnterprise. De inspectiedienst van het RSVZ zal ondernemingen die hun werkende vennoten of helpers niet registreren boetes opleggen. 

 

* Voorlopig lijkt het enkel over klassieke aannemers van werken te gaan. Maar die programmawet is nog niet helemaal rond. We volgen dit dus verder op.

 

Statuten wijzigen

Normaal moesten de statuten van je vennootschap worden aangepast aan het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen voor 1 januari 2024. Architectenvennootschappen die echter liever wachten op de hervorming van de wet Laruelle om hun statuten te laten wijzigen mogen dat doen. Zij riskeren hierdoor geen boete. Lees meer.

 

Milieu en omgeving

Ontwikkeling van woonreservegebieden

Stedenbouwkundige lasten bij een omgevingsvergunning worden vanaf 1 januari geoptimaliseerd en strikter geregeld via het nieuwe instrumentendecreet. Het kan zowel gaan om lasten in natura (zoals de verwezenlijking van groene ruimten, …) of financiële lasten. Het instrumentendecreet legt nu zeer specifiek lasten vast bij aansnijden van woonreservegebieden, en bij werken aan zonevreemde constructies of bij zonevreemde functiewijzigingen. 

 

Personeelszaken

Nieuwe regels bij ziekte van werknemers tijdens vakantie

In 2024 krijgt een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie de mogelijkheid om deze vakantiedagen om te zetten in ziektedagen. Hier zijn echter enkele voorwaarden aan verbonden. 

 

Bijdrage ‘Terug Naar Werk’-fonds bij beëindigen arbeidsovereenkomst door medische overmacht

In 2024 verandert de regeling voor outplacementbegeleiding na medische overmacht. Werkgevers hoeven geen 1800 euro outplacement meer aan te bieden, maar betalen in plaats daarvan een bijdrage aan het 'Terug Naar Werk'-fonds. De nieuwe regeling treedt uiterlijk op 1 april 2024 in werking, met enkele details die nog moeten worden gespecificeerd via een koninklijk besluit. 

 

Mentaal welzijn zelfstandigen

De regering stelt vanaf 2024 jaarlijks 4 miljoen euro ter beschikking van de sociale verzekeringsfondsen voor sensibilisering rond mentaal welzijn van zelfstandigen, met focus op stress en burn-out. Naast sensibilisering en informatie, moeten de sociale verzekeringsfondsen zelfstandigen kunnen doorverwijzen naar de juiste hulp. Let op, de sociale verzekeringsfondsen moeten deze nieuwe wettelijke opdracht nog opstarten.

 

Gewijzigde RSZ-kortingen

De RSZ-korting voor eerste werknemers verandert op 1 januari en vanaf juli 2024 wordt de RSZ-korting voor kortgeschoolde jongeren en oudere werknemers afgeschaft.

 

Extra toeslag bij tijdelijke werkloosheid

Sinds 1 januari 2024 moet je als werkgever een extra vergoeding van 5 euro per dag betalen aan werknemers die op tijdelijke werkloosheid worden geplaatst. 

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Eenvoudiger toegang tot het beroep

Begin 2024 treedt in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een vereenvoudiging inzake de toegang tot het beroep. Met het oog op het vereenvoudigen van het oprichten van ondernemingen en het versterken van het ondernemerschap in het Brussels Gewest wordt de basiskennis bedrijfsbeheer afgeschaft, net als de beroepsbekwaamheid voor 5 specifieke beroepen.

 

Meer steun voor 'voorbeeldige' bedrijven

In 2024 zullen bedrijven die hun voorbeeldigheid op sociaal of milieuvlak kunnen aantonen op een toeslag mogen rekenen bij subsidie-aanvragen. Tegen 2030 plant het Brussels Gewest dat alle subsidies exclusief toegankelijk zullen zijn voor bedrijven die een erkenning van voorbeeldigheid hebben.