Nieuws

Zelfvoorzienende waterhuishouding: wat kan in Vlaanderen?

Farys • 21 november 2016

Bedrijven en particulieren neigen steeds meer naar zelfvoorziening, in de eerste plaats op het vlak van energie. Maar wat met autarkie op vlak van watervoorziening en sanering?

We willen weer grip krijgen op onze primaire behoeften en woon- en werkomgeving. Nadruk ligt op zelfvoorziening van energie en water en op beperking/hergebruik van afval. Voornaamste drijfveren: verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid, maar ook kostefficiëntie. Dit kan dankzij slimme architectuur en hightech producten en materialen.

 

Maar de decreetgever in Vlaanderen en de VMM leggen beperkingen op. Soms is er aansluitplicht, soms brengt de zelfvoorziening verplichtingen met zich mee. Een overzicht:

 

Water voor eigen gebruik, ook als drinkwater  

 • Er is geen aansluitverplichting op het openbare drinkwaternet, maar binnen in huis is iedereen zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn water.
 • Je bent wettelijk verplicht om als ‘eigen waterwinner’ je waterput grondig te laten controleren vóór het eerste gebruik. Daarna moet het putwater minstens elke 10 jaar opnieuw gecheckt worden.
 • Zelfs als het putwater helder is, normaal ruikt en lekker smaakt, kan het vervuild zijn door bacteriën of chemische stoffen. Zeker in ondiepe putten kan een plaatselijke vervuiling een gevaar zijn voor de kwaliteit van het water.
 • De wetgever legt deze beperkingen op ter bescherming van je gezondheid. Negeer je deze, dan doe je afstand van verhaal bij problemen.

 

Water voor gebruik als drinkwater door anderen

 • Lever je putwater ook als drinkwater aan anderen, dan ben je een ‘private waterleverancier’. Voorbeelden hiervan zijn: een bedrijf, een huurwoning die niet aangesloten is op het openbare waternet, een school waar grondwater gebruikt wordt.
 • Een ‘private waterleverancier’ is verplicht periodieke controles van het putwater uit te voeren en te rapporteren.

Afvalwater

 • Zelfzuivering is verplicht voor gebouwen in het individueel te optimaliseren buitengebied waar geen riolering ligt/komt. Dit gebeurt via een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).
 • Voor het centraal gebied geldt een principiële aansluitplicht op de openbare riolering (Art. 6.2.2.1.2., §1 Vlarem II). Uitzonderingen: een IBA mag, als de afstand tussen het gebouw of lozingspunt en de openbare riolering meer dan 250 meter bedraagt of als de aansluiting moet gebeuren via een of meerdere percelen van derden. Is dit niet het geval, dan moet het afvalwater worden opgevangen in een gesloten recipiënt en worden afgevoerd naar een openbare waterzuiveringsinstallatie.

Regenwater

Er is geen aansluitverplichting, maar er zijn wel beleidsmaatregelen zoals stedenbouwkundige verordeningen, de watertoets …   Bovendien moet je in Vlaanderen het afval- en hemelwater op eigen terrein volledig scheiden:

 • bij nieuw- en herbouw, altijd
 • bij bestaande halfopen en open bebouwing, indien in de straat een gescheiden openbare riolering komt
 • bij bestaande gesloten bebouwing, als er geen leidingen onder of door de woning moeten worden aangelegd.